Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1826 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych innych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-17
Data wydania:2002-11-23
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1826 z 2002


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 216                — 13580 —                Poz. 1826


1826

U S TA W A z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999—2002 oraz niektórych innych ustaw.1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999—2002 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119, z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz. 574 i Nr 145, poz. 1623) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: „o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999—2003.”;

2) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustawa obowiązuje w latach 1999—2003.”;

3) uchyla się art. 7a;

4) w art. 16 w ust. 1 w pkt 4 przecinek zastępuje się kropką i uchyla się pkt 5;

5) w art. 16a uchyla się ust. 2;

6) w art. 17: a) uchyla się ust. 3, b) w ust. 4 skreśla się wyrazy „i 3”;

7) w art. 24 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) kwoty rekompensującej dochody utracone bezpośrednio z tytułu ustawowych ulg i zwolnień, określonych w: a) art. 12 ust. 1 pkt 4—6, ust. 2 pkt 5 i ust. 6, art. 13 ust. 1, art. 13a ust. 1 i 2, art. 13b ust. 1 oraz art. 13c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz z 2002 r. Nr 200, poz. 1680), b) art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682), c) art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ———————

1)

(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683).”;

8) w dziale IV tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie: „Zasady ustalania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów i województw”;

9) w art. 36: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kwotę przeznaczoną dla powiatów i województw na część drogową subwencji ogólnej, związaną z budową, modernizacją, utrzymaniem, zarządzaniem i ochroną dróg wojewódzkich, powiatowych oraz dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, ustala się w wysokości 60% kwoty ustalonej na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 150, poz. 983 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136).”, b) uchyla się ust. 4;

10) art. 39 otrzymuje brzmienie: „Art. 39.

1. Wpłaty, o których mowa w art. 23 ust. 1, ustala się dla gmin istniejących w dniu 30 czerwca roku bazowego.

2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, dla nowych gmin oblicza się dzieląc między nowe gminy proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców kwotę wpłat, obliczoną dla gmin leżących na obszarze gmin dzielonych.

3. W przypadku połączenia gmin kwoty wpłat ustala się jako sumy wpłat dla poszczególnych gmin.

4. Nowe gminy mogą, w drodze zgodnych uchwał podjętych przez rady wszystkich zainteresowanych gmin, uzgodnić inny sposób podziału kwoty wpłat, o których mowa w ust.

2. 5. Ustalenia nowego podziału wpłat dokonuje się w terminie, o którym mowa w art. 38 ust. 8.”;

11) w art. 40 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: „2. Jeżeli roczne kwoty części subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zostały ustalone w innej wysokości niż kwoty,

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych, ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1826 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1831 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1830 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu referendarskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1829 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1828 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1827 z 20022002-12-17

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006".

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1825 z 20022002-12-17

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1824 z 20022002-12-17

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw.

porady prawne online

Porady prawne

 • Opodatkowanie spadku nabytego przez gminę

  Czy gmina uzyskując prawo własności nieruchomości - jako wynik postępowania sądowego - w drodze nabycia spadku, zobowiązana jest do odprowadzenia podatku od spadku (...)

 • Nadzór nad stowarzyszeniem

  Nadzór nad stowarzyszeniami sprawują organy administracji. Czy w sytuacji, gdy dane stowarzyszenie ma siedzibę w mieście, w którym organem wykonawczym jest burmistrz, (...)

 • Woźny jako pracownik samorządowy

  Czy do woźnego w szkole podstawowej mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych?

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Przepisy regulujące gospodarkę kasową w sp.z o.o.

  Jakie przepisy regulują gospodarkę kasową w spółce z o.o. oprócz przepisów rozporządzenia MSWiA z dnia 14.10.1998r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, ....(Dz.U. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-19 poz. 1710

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 2004 r. sygn. akt P 14/03

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-12 poz. 1429

  Ustawa z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-30 poz. 354

  Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-07 poz. 2

  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-31 poz. 2045

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.