Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1828 z 2002 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-17
Data wydania:2002-12-16
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1828 z 2002 - Strona 3


Strona 3 z 12

Dziennik Ustaw Nr 216 b) dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:                — 13586 —                Poz. 1828


rek krwi lub preparatów krwiopochodnych, pochodzenia ludzkiego,

22) import towarów objętych procedurą dopuszczenia do obrotu, uprzednio wywiezionych w ramach procedury uszlachetniania biernego — jeżeli w wyniku procesu uszlachetniania powstały substancje pochodzenia ludzkiego: albumina, immunoglobuliny i preparaty czynników krzepnięcia krwi.”;

„8) sprzedaży części i wyposażenia z wyłączeniem wyposażenia służącego celom rozrywki i sportu, dla środków transportu morskiego i rybołówstwa morskiego, o których mowa w pkt 6,

9) importu części i wyposażenia z wyłączeniem wyposażenia służącego celom rozrywki i sportu, dla środków transportu morskiego i rybołówstwa morskiego, o których mowa w pkt 6.”;

11) w § 62 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do usług nabywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, otrzymane na podstawie umów, o których mowa w § 15 ust. 3 pkt 1, gdy umowa przewiduje możliwość sfinansowania podatku ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.”;

12) w § 64: a) w ust. 1 w pkt 2 dodaje się lit. h w brzmieniu: „h) telekomunikacyjnych.”; b) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Przepisy ust. 1 pkt 2 lit. b)—h) stosuje się w przypadku, gdy:”;

13) w § 67 w ust. 1: a) w pkt 1: — lit. a otrzymuje brzmienie: „a) rękopisy oraz prace artystyczne (PKWiU ex 92.31.10), z wyłączeniem: biżuterii artystycznej, wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, wyrobów fajansowych i pozostałych wyrobów z ceramiki szlachetnej, ssaków i ptaków łownych spreparowanych oraz archiwaliów aktowych,”, — lit. i otrzymuje brzmienie: „i) trumny, urny i utensylia pogrzebowe sprzedawane łącznie z trumną lub urną (bez względu na symbol PKWiU),”, — lit. k otrzymuje brzmienie: „k) usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 105 i poz. 125—128 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej,”, b) w pkt 20 dodaje się lit. i w brzmieniu: „i) używanego uzbrojenia oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym otrzymywanych przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie porozumień międzynarodowych w ramach zagranicznej pomocy wojskowej,”, c) pkt 21 i 22 otrzymują brzmienie: „21) sprzedaż, z wyłączeniem eksportu, lub import krwi, osocza w pełnym składzie, komó-

14) po § 67 dodaje się § 67a w brzmieniu: „§ 67a.

1. Zwalnia się od podatku od towarów i usług świadczenie — bez pobrania należności — usług, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. e) ustawy, na rzecz szkół publicznych, szkół wyższych, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, a także import takich usług, w celu ich świadczenia bez pobrania należności na rzecz wymienionych podmiotów.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem wcześniejszego uzyskania przez podatnika zaświadczenia wydanego przez Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzającego, że świadczone usługi są związane z realizacją programu „Internet w Szkołach — Projekt Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, a w przypadku importu usług — uzyskania takiego zaświadczenia przez nabywcę tych usług.

3. Kopię zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, oraz kopię umowy między świadczącym i nabywającym usługi, o których mowa w ust. 1, podatnik jest obowiązany przekazać do właściwego dla niego urzędu skarbowego w ciągu 30 dni od dnia sprzedaży usług.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do usługobiorcy usług pochodzących z importu.

5. Podatnicy świadczący lub nabywający usługi, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przechowywać odpowiednio oryginały i kopie umów oraz zaświadczeń, o których mowa w ust. 2 i 3, przez okres 5 lat od dnia dokonania sprzedaży tych usług.”;

15) uchyla się § 68;

16) załączniki nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1828 z 2002 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1831 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1830 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu referendarskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1829 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1827 z 20022002-12-17

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006".

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1826 z 20022002-12-17

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1825 z 20022002-12-17

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1824 z 20022002-12-17

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.