Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1828 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-17
Data wydania:2002-12-16
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1828 z 2002


Strona 1 z 12

Dziennik Ustaw Nr 216                — 13584 —                Poz. 1828


1828

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Na podstawie art. 5 ust. 5, art. 14 ust. 11 pkt 2, art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 9 pkt 2, art. 23, art. 24 ust. 2, art. 32 ust. 5, art. 39 ust. 2, art. 47 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268, Nr 46, poz. 438 i Nr 155, poz. 1290) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie: „§

8. W przypadku:

1) przyjęcia w używanie towarów z importu,

2) importu części zamiennych do napraw gwarancyjnych opodatkowanych — obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikający z dokumentu celnego jest dokonywane według zasad określonych w ustawie, bez względu na zaliczenie poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy.”;

2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Podatnikom produkującym:

1) samoloty i śmigłowce (PKWiU 35.30.3), statki kosmiczne (łącznie ze sztucznymi satelitami) oraz kosmiczne rakiety nośne (PKWiU 35.30.4),

2) kadłuby taboru wodnego i statki (PKWiU ex 35.11), z wyłączeniem: a) urządzeń ratunkowych, sprzętu awaryjnego i wyposażenia środków taboru wodnego (PKWiU 35.11.33-93.6), łodzi roboczych na wyposażeniu taboru wodnego oraz ich wyposażenia (PKWiU 35.11.33-95.10), ———————

1)

b) sprzętu metalowego, pływającego (PKWiU 35.11.50-00.7), urządzeń bezpieczeństwa ruchu wodnego (PKWiU 35.11.50-00.8), c) usług napraw i konserwacji, remontowania i rozbiórki statków oraz platform i konstrukcji pływających (PKWiU 35.11.9), d) poduszkowców oraz części i wyposażenia specjalnego do poduszkowców, wyposażenia kadłubowego,

3) żaglowce wypoczynkowe i sportowe, pełnomorskie (PKWiU 35.12.11-30),

4) motorówki wypoczynkowe lub sportowe, inne niż z silnikiem przyczepnym, pełnomorskie (PKWiU ex 35.12.13-30.00), z wyłączeniem łodzi z dostosowaniem drewnianych — przysługuje zwrot różnicy podatku naliczonego ponad podatek należny w kwocie nie wyższej od podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych bezpośrednio z produkcją tych towarów.”;

3) w § 16 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Zwrotu podatku nie stosuje się również do zakupów towarów i usług za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, otrzymane na podstawie umów, o których mowa w § 15 ust. 3 pkt 1, gdy umowa przewiduje możliwość sfinansowania podatku ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.”;

4) w § 36: a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) nabywcom, na których rzecz dokonywana jest sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 105 i poz. 125—128 załącznika nr 3 do ustawy”, b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Faktury wystawiane przez Telekomunikację Polską S.A. na rzecz jej abonentów z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych mogą zawierać w wyodrębnionej części dane, o których mowa w § 35, z uwzględnieniem przepisów § 38—43 i 47—50, dotyczące usług świadczonych przez innych operatorów na rzecz tych abonentów, pod warunkiem że z zawartych umów między Telekomunikacją Polską S. A. i innymi operatorami wynika taki sposób ich dokumentowania.”;

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1828 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1831 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1830 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu referendarskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1829 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1827 z 20022002-12-17

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006".

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1826 z 20022002-12-17

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1825 z 20022002-12-17

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1824 z 20022002-12-17

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.