Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1829 z 2002 - Strona 4

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-17
Data wydania:2002-12-17
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1829 z 2002 - Strona 4


Strona 4 z 15

Dziennik Ustaw Nr 216                — 13599 —                Poz. 1829


wiadającej kwocie 300 zł od każdego 1000 l tych paliw, 8b) benzyn silnikowych etylizowanych i nieetylizowanych wytworzonych z udziałem minimum 5% komponentu uzyskanego w wyniku przerobu odpadów z tworzyw sztucznych na specjalistycznych instalacjach do katalitycznego przerobu tych tworzyw, w części odpowiadającej kwocie 180 zł od każdego 1000 l tych paliw.”, — pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) benzyn nieetylizowanych z udziałem jako komponentu zeoformatu, w ilości nie mniejszej niż 30% w gotowym produkcie, wytwarzanego w kraju przy zastosowaniu specjalistycznej instalacji zeoformingu — w części odpowiadającej 10% stawki podatku akcyzowego dla benzyn nieetylizowanych, pod warunkiem niestosowania zwolnień, o których mowa w pkt 2 i 3.”,

— w pkt 4 wyrazy „paliwa lotniczego oraz paliwa do silników lotniczych turbospalinowych” zastępuje się wyrazami „benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych oraz paliwa do silników odrzutowych,”, — w pkt 5 wyrazy „wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej w wytycznych dla okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego” zastępuje się wyrazami „wymienionych w odrębnych przepisach,”, — w pkt 7 wyrazy „paliwa lotniczego, paliwa do silników lotniczych turbospalinowych” zastępuje się wyrazami „benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do silników odrzutowych,”, — pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) spirytusu, z wyłączeniem spirytusu rektyfikowanego w opakowaniach jednostkowych (PKWiU 15.92.11-00.21, 15.92.11-00.22, 15.92.11-00.23) na zamówienie Agencji Rynku Rolnego,”, — po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu: „8a) olejów napędowych wytworzonych z udziałem minimum 10% komponentu uzyskanego w wyniku przerobu odpadów z tworzyw sztucznych na specjalistycznych instalacjach do katalitycznego przerobu tych tworzyw, w części odpo„1 14 2 ex 2710

b) w ust. 3 wyrazy „ paliwa lotniczego, paliwa do silników lotniczych turbospalinowych” zastępuje się wyrazami „benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do silników odrzutowych”;

19) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

20) w załączniku nr 3 poz. 14 otrzymuje brzmienie: 3 4

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające w masie 70% lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze; oleje odpadowe3):

1) oleje lekkie w tym: a) benzyna silnikowa z zawartością ołowiu przekraczającą 0,013 g/l b) benzyna silnikowa z zawartością ołowiu nie przekraczającą 0,013 g/l c) benzyny specjalne, benzyna lotnicza, paliwa typu benzyny do silników odrzutowych

2) oleje średnie w tym: — paliwa do silników odrzutowych

3) oleje ciężkie: a) oleje napędowe w tym o zawartości siarki: — powyżej 0,005% do 0,035% włącznie — do 0,005% włącznie 1051,00 zł/1000 l 1003,00 zł/1000 l 1129,00zł/1000 l 1026,00 zł/1000 l 1672,00 zł/1000 l 1498,00 zł/1000 l 1743,00 zł/1000 l 1743,00 zł/1000 l 1672,00 zł/1000 l

2710 19 41 9 2710 19 45 9 2710 19 49 9

b) pozostałe oleje napędowe, w przypadku gdy import dotyczy oleju zabarwionego na czerwono i oznaczonego znacznikiem, przeznaczonego na cele opałowe

195,00 zł/1000 l

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1829 z 2002 - Strona 4 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1831 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1830 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu referendarskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1828 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1827 z 20022002-12-17

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006".

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1826 z 20022002-12-17

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1825 z 20022002-12-17

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1824 z 20022002-12-17

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw.

porady prawne online

Porady prawne

 • Akcyza na biodiesel

  Ile wynosi akcyza na biodiesel wyprodukowany z oleju rzepakowego PKWiU 24.66.48-90.30?

 • Przerejestrowanie samochodu a koszty

  Przebywam w Niemczech od 1999 (studiuję, pracuję, jestem tu zameldowany). Parę lat wstecz nabylem i zarejestrowalem na siebie w Niemczech auto. Obecnie chciałbym je przerejestrować (...)

 • Zmiana siedziby spółki a NIP

  W grudniu zmieniamy siedzibę spółki z o.o., co poniesie ze sobą konieczność zmiany Urzędu Skarbowego i złożenie aktualizacji NIP-2. Czy zmieni się NIP spółki?

 • Podatek VAT

  Czy nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wykazana w deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień przechodzi na następny rok, tzn. może być rozliczona w styczniu następnego (...)

 • Opłaty od importu samochodów

  Jakie opłaty/obowiązki związane są z importem samochodów używanych z krajów Unii Europejskiej?

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2010-03-18 nr 68 poz. 24

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2010/12/UE z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniającej dyrektywy 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury oraz (...)

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-07 poz. 5

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-13 poz. 1541

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-10 poz. 1380

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-29 poz. 1408

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.