Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1833 z 2002 - Strona 45

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-18
Data wydania:2002-11-29
Data wejscia w życie:2003-06-19
Data obowiązywania:2002-12-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1833 z 2002 - Strona 45


Strona 45 z 46

Dziennik Ustaw Nr 217                — 13659 —                Poz. 1833


człowieka, określone w poszczególnych zakresach częstotliwości (tabele 8 i 9): — E0(f) i H0(f) — natężenia pól o częstotliwości f, rozgraniczające strefę pośrednią od strefy bezpiecznej, — E1(f) i H1(f) — natężenia pól o częstotliwości f, rozgraniczające strefę zagrożenia od strefy pośredniej, — E2(f) i H2(f) — natężenia pól o częstotliwości f, rozgraniczające strefę niebezpieczną od strefy zagrożenia. 3.2. Pomiędzy wartościami granicznymi obowiązują następujące zależności: E2(f) = 10 E1(f); E0(f) = E1(f)/3; H2(f) = 10 H1(f); H0(f) = H1(f)/3, z wyjątkiem pól elektrycznych o częstotliwościach od 0 Hz do 300 Hz, dla których: E2 = 2 E1(f), a E0(f) = E1(f)/2.

4. W strefie zagrożenia ekspozycja ma spełniać jednocześnie następujące warunki: — DE(f) < DdE(f), — DH(f) < DdH(f), — W < 1, gdzie: DE(f) — doza rzeczywista pola elektrycznego o częstotliwości f, w przypadku ekspozycji quasi-stacjonarnej na pole elektryczne o częstotliwości f i natężeniu E(f), które występuje w czasie t, wyrażona wzorem: DE(f) = [E(f)]2t;

DH(f) — doza rzeczywista pola magnetycznego o częstotliwości f, w przypadku ekspozycji stacjonarnej na pole magnetyczne o częstotliwości f i natężeniu H(f), które występuje w czasie t, wyrażona wzorem: DH(f) = [H(f)]2t; DdE(f) i DdH(f) — doza dopuszczalna pola elektrycznego i magnetycznego o częstotliwości f (tabele 8 i 9); W — wskaźnik ekspozycji dla dozy rzeczywistej pola elektrycznego i dozy rzeczywistej pola magnetycznego (doza pola magnetycznego dotyczy tylko zakresu częstotliwości do 3 GHz), w przypadku ekspozycji quasi-stacjonarnej, która występuje w czasie t na pole elektryczne o częstotliwości f i natężeniu E(f) oraz pole magnetyczne o częstotliwości f i natężeniu H(f), wyrażony wzorem: W = [DE(f)/DdE(f)] + [DH(f)/DdH(f)]. 5.1. Gdy ekspozycja o działaniu miejscowym dotyczy wyłącznie kończyn, dopuszcza się zwiększone ich narażenie na pola magnetyczne o natężeniach 5 razy większych, od dopuszczalnych dla całego ciała, z równoczesnym dopuszczeniem dozy dla kończyn 25 razy większej od dozy dla całego ciała (dopuszczalne zwiększenie narażenia kończyn na pole magnetyczne dotyczy tylko pola magnetycznego z zakresu częstotliwości 800 kHz). 5.2. Przebywanie pracowników w strefie niebezpiecznej jest dopuszczalne pod warunkiem stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej. 5.3. Dopuszczalne wartości natężenia pola elektrycznego E1(f) na granicy strefy zagrożenia i pośredniej oraz doza dopuszczalna pola elektrycznego DdE(f) określone są w tabeli 8.

Tabela 8

— f — częstotliwość w jednostkach podanych w kolumnie „zakres częstotliwości”; — wartości E1(f) oznaczają natężenia pól elektrycznych charakteryzowane wielkościami: — wartością skuteczną natężenia pola — dla częstotliwości do 1 kHz oraz powyżej 3 MHz, — wartością równoważną natężenia pola — w zakresie częstotliwości od 1 kHz do 3 MHz, — wartością uśrednioną w okresie repetycji impulsów i kącie, w którym emitowane jest promieniowanie, w przypadku promieniowania elektromagnetycznego o zmiennym okresowo rozkładzie przestrzennym natężenia pola; — DdE(f) — doza dopuszczalna pola elektrycznego o częstotliwości f, dla ekspozycji w ciągu całej zmiany roboczej.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1833 z 2002 - Strona 45 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-02 poz. 873

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-11 poz. 1061

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1769

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-21 poz. 1621

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-30 poz. 1692

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.