Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1840 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-18
Data wydania:2002-12-02
Data wejscia w życie:2002-12-26
Data obowiązywania:2002-12-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1840 z 2002


Strona 1 z 2
1840

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego. Na podstawie art.172 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

————————

1) Minister Infrastruktury

§

1. Przedsiębiorca ubiegający się o koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego jest obowiązany dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

1) określające jego status prawny: w przypadku osób prawnych — statut lub umowę spółki wraz z wszystkimi zmianami, a w przypadku osób fizycznych — dokument potwierdzający tożsamość ze wskazaniem numeru PESEL oraz miejsca stałego zamieszkania;

kieruje działem administracji państwowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

Dziennik Ustaw Nr 219

2) odpis z rejestru przedsiębiorców;                — 13750 —                Poz. 1840


przedsiębiorstwa w okresie dwóch pierwszych lat działalności,

3) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON;

4) kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;

5) listę udziałowców lub akcjonariuszy ze wskazaniem: a) w przypadku osób fizycznych — ich obywatelstwa i miejsca stałego zamieszkania, a w przypadku osób prawnych — adresu ich siedziby, b) wielkości posiadanych przez nich udziałów lub akcji oraz rodzaju ich uprzywilejowania, a także kraju pochodzenia;

6) wykaz członków zarządu i rady nadzorczej — z podaniem ich obywatelstwa i miejsca stałego zamieszkania;

7) oświadczenie osób zarządzających działalnością przedsiębiorstwa o pełnieniu funkcji kierowniczych oraz o członkostwie we władzach podmiotu z udziałem osób zagranicznych lub w innym podmiocie pozostającym z przedsiębiorcą w stosunku zależności; przez osoby zarządzające działalnością przedsiębiorstwa rozumie się kierującego przedsiębiorstwem, jego zastępcę, pełnomocnika, głównego księgowego oraz inne osoby wchodzące w skład organów zarządzających przedsiębiorstwa;

8) certyfikat przewoźnika lotniczego;

9) oświadczenie woli przedsiębiorcy złożone w formie aktu notarialnego, zapewniające, że nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy lub nie znajduje się on w stanie likwidacji;

10) plan gospodarczy przedsiębiorstwa obejmujący co najmniej dwa lata działalności i zawierający następujące informacje: a) bilans, rachunek zysków i strat, b) przewidywane wydatki związane z podjęciem działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, w tym: opłaty za paliwo, opłaty za usługi lotniskowe i nawigacyjne, opłaty za obsługę naziemną w porcie lotniczym, ubezpieczenia, amortyzację, wynagrodzenia i inne wydatki związane z działalnością przedsiębiorstwa, a także przewidywane przychody ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia, poziom przewidywanych taryf za przewóz lotniczy oraz prognozę przewozów lotniczych, c) sposób finansowania kosztów oraz aktualne i przewidywane źródła finansowania działalności, z uwzględnieniem płynności finansowej

d) o powiązaniach finansowych udziałowców lub akcjonariuszy z inną działalnością gospodarczą, w którą przedsiębiorstwo jest zaangażowane bezpośrednio albo pośrednio;

11) dokumenty wskazujące na posiadanie przez przedsiębiorcę możliwości finansowania działalności objętej wnioskiem o koncesję: a) zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest podstawowy rachunek bieżący przedsiębiorcy, określające wielkość posiadanych przez niego środków finansowych oraz jego zdolność kredytową i płatniczą, b) zaświadczenie z właściwego urzędu stwierdzające, że wnioskodawca nie zalega z wpłatami należności budżetowych, c) sprawozdania finansowe z poprzedniego roku finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta, a w przypadku przedsiębiorców niezobowiązanych do tego sprawozdania — rachunek wyników działalności gospodarczej za ostatnie dwa lata działalności, a jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż dwa lata — za cały okres działalności;

12) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania statkiem powietrznym w liczbie: a) nie mniej niż dwa — do wykonywania przewozu regularnego, b) jeden lub więcej — do wykonywania przewozu nieregularnego;

13) świadectwa rejestracji statków powietrznych w polskim rejestrze cywilnych statków powietrznych lub dokument o przydzieleniu znaków rejestracyjnych z tego rejestru;

14) zaświadczenie o niekaralności osób zarządzających działalnością przedsiębiorstwa za przestępstwa umyślne: skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bezpieczeństwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, prawom osób wykonujących pracę zarobkową, wiarygodności dokumentów;

15) dokument potwierdzający objęcie przedsiębiorstwa ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z przewozem lotniczym i ruchem statków powietrznych. §

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1, w celu wykazania spełnienia warunków niezbędnych do uzyskania koncesji i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, o których mowa

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1840 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1849 z 20022002-12-18

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2002 r. sygn. akt SK. 27/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1848 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1847 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia trybu i sposobu uznawania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zezwoleń na wytwarzanie produktów leczniczych wydanych przez uprawniony organ innego państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1846 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu z języka polskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1845 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów.

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1844 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu i zakresu prowadzenia inspekcji badań klinicznych w zakresie zgodności tych badań z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1843 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty".

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1842 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania.

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1841 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie czasu pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1839 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia kart przychodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1838 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zatrudnienia

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1837 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1836 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-12 poz. 911

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie taryf przewozu lotniczego

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-28 poz. 275

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-01 poz. 206

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie określenia dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na działalność gospodarczą w zakresie zarządzania liniami kolejowymi lub wykonywania przewozów kolejowych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-02 poz. 1392

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów pomiarowych, które są naprawiane lub instalowane wyłącznie przez upoważnionych przedsiębiorców, oraz stawianych tym przedsiębiorcom wymagań.

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-22 poz. 299

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.