Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1841 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie czasu pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-18
Data wydania:2002-12-13
Data wejscia w życie:2002-12-18
Data obowiązywania:2002-12-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1841 z 2002


Strona 1 z 9

Dziennik Ustaw Nr 219                — 13752 —                Poz. 1841


1841

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie czasu pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego. Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 1294 § 1 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki rozliczania czasu pracy członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego oraz warunki wykonywania przez nich czynności. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) „czas wykonywania czynności lotniczych” — czas lotu i czas wykonywania następujących czynności na ziemi: a) organizowania lotu przed startem statku powietrznego w czasie określonym przez pracodawcę, b) oczekiwania na lot przed startem statku powietrznego, c) wykonywania czynności po wylądowaniu lub zakończeniu lotu, w czasie określonym przez pracodawcę, d) postoju między lądowaniami, e) pełnienia dyżurów na lotnisku;

2) „czas lotu: a) statku powietrznego, z wyłączeniem śmigłowca” — czas liczony od chwili, gdy statek powietrzny ruszy z miejsca zaparkowania w celu wykonania lotu, aż do chwili jego zatrzymania się po locie na miejscu wyznaczonym do jego zaparkowania lub wyłączenia przez niego wszystkich silników, b) „śmigłowca” — czas liczony od chwili uruchomienia wirnika nośnego do chwili jego zatrzymania;

3) „czas dojazdu” — czas, który członek załogi statku powietrznego spędza w drodze między miejscem wypoczynku wyznaczonym przez pracodawcę po———————

1)

za portem macierzystym a miejscem rozpoczęcia pracy i odwrotnie;

4) „czas wypoczynku” — nieprzerwany i określony czas, w którym pracownik zwolniony jest od pełnienia wszelkich obowiązków służbowych;

5) „czas powiadamiania” — ustalony przez pracodawcę okres od chwili powiadomienia pracownika przebywającego na dyżurze o konieczności zgłoszenia się do pracy do chwili przystąpienia pracownika do pracy;

6) „czas pracy z przerwą” — oznacza pracę składającą się z dwóch odcinków pracy rozdzielonych przerwą;

7) „port macierzysty” — oznacza miejsce wyznaczone przez pracodawcę dla członka załogi statku powietrznego, z którego rozpoczyna on i kończy lot lub cykl lotów; w miejscu tym w normalnych warunkach pracodawca nie jest odpowiedzialny za jego zakwaterowanie;

8) „personel pokładowy” — oznacza członka załogi statku powietrznego pełniącego podczas lotu obowiązki niezwiązane z prowadzeniem statku powietrznego oraz niebędącego członkiem personelu lotniczego;

9) „przerwa w czynnościach lotniczych” — czas wolny od wszelkich obowiązków, krótszy niż czas wypoczynku, którego połowę wlicza się do czasu pracy;

10) „lotnictwo usługowe” — świadczenie usług lotniczych przy użyciu statków powietrznych, innych niż przewóz lotniczy;

11) „lotnictwo ogólne” — wykonywanie statkami powietrznymi innych lotów niż przewóz lotniczy i loty usługowe. §

3. Członek załogi statku powietrznego oraz kontroler ruchu lotniczego nie może przystąpić do wykonywania czynności lotniczych, jeżeli jego stan psychiczny lub fizyczny uniemożliwia mu pełnienie obowiązków w wymaganym przez pracodawcę zakresie lub może zagrażać bezpieczeństwu lotu. §

4. Niezależnie od ewidencji wynikających z Kodeksu pracy, pracodawca prowadzi dla każdego członka załogi statku powietrznego odrębną ewidencję zawierającą informacje dotyczące jego:

1) czasu pracy;

2) czasu wykonywania czynności lotniczych;

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1841 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1849 z 20022002-12-18

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2002 r. sygn. akt SK. 27/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1848 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1847 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia trybu i sposobu uznawania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zezwoleń na wytwarzanie produktów leczniczych wydanych przez uprawniony organ innego państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1846 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu z języka polskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1845 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów.

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1844 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu i zakresu prowadzenia inspekcji badań klinicznych w zakresie zgodności tych badań z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1843 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty".

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1842 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania.

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1840 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1839 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia kart przychodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1838 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zatrudnienia

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1837 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1836 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-19 poz. 373

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-17 poz. 1164

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego przejść granicznych oraz sposobu i warunków przekraczania granicy państwowej.

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-04 poz. 625

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie nazwy, wstążki, okuć oraz wzoru rysunkowego Gwiazdy Załóg Lotniczych

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-04 poz. 910

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-19 poz. 372

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.