Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1846 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu z języka polskiego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-18
Data wydania:2002-12-10
Data wejscia w życie:2002-12-26
Data obowiązywania:2002-12-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1846 z 2002


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 219                — 13780 —                Poz. 1846


1846

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu z języka polskiego. Na podstawie art. 4f ust. 5 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 41, poz. 179 i Nr 105, poz. 452, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2002 r. Nr 141, poz. 1181 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje: §

1. Zakres znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie niezbędny do wykonywania zawodu farmaceuty obejmuje:

1) rozumienie tekstu pisanego, a w szczególności korzystanie z fachowej literatury i piśmiennictwa farmaceutycznego oraz przepisów regulujących wykonywanie zawodu farmaceuty w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) porozumiewanie się z pacjentami, farmaceutami, lekarzami i przedstawicielami innych zawodów medycznych, a w szczególności poprawne udzielanie przystępnych i zrozumiałych dla pacjenta porad i informacji oraz czynne uczestniczenie w naradach i szkoleniach zawodowych;

3) pisanie zgodnie z zasadami ortografii, a w szczególności poprawne prowadzenie dokumentacji związanej z obrotem produktami leczniczymi i innej dokumentacji. § 2.

1. Egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego, zwany dalej „egzaminem”, przeprowadza Naczelna Rada Aptekarska, na wniosek cudzoziemca po uiszczeniu przez niego opłaty, o której mowa w § 8 pkt

1.

2. Naczelna Rada Aptekarska zawiadamia cudzoziemca o terminie i miejscu składania egzaminu, nie później niż na 14 dni przed jego terminem. § 3.

1. Egzamin przeprowadza 4-osobowa komisja egzaminacyjna, powołana przez Naczelną Radę Aptekarską, w której skład wchodzi trzech farmaceutów, w tym jeden farmaceuta posiadający stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych, oraz osoba posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku filologia polska.

2. Komisja egzaminacyjna działa na podstawie regulaminu organizacyjnego opracowanego przez komisję i zatwierdzonego przez Naczelną Radę Aptekarską.

————————

1) Minister Zdrowia

3. Komisja egzaminacyjna ustala maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania z każdego sprawdzianu stanowiącego część egzaminu, z zastrzeżeniem § 4 ust.

2. § 4.

1. Egzamin, z zastrzeżeniem ust. 2, składa się z czterech części, które obejmują:

1) część A — sprawdzian pisemny — obejmujący dyktando odtwarzane z nośnika magnetycznego lub elektronicznego;

2) część B — sprawdzian testowy — obejmujący rozumienie tekstu mówionego odtwarzanego z nośnika magnetycznego lub elektronicznego;

3) część C — sprawdzian ustny — obejmujący umiejętność czytania i zrozumienia tekstu;

4) część D — sprawdzian praktyczny — obejmujący umiejętność symulowanego udzielania porad pacjentom, a w szczególności poprawnego formułowania pytań i wypowiedzi na podstawie wybranych problemów farmaceutycznych.

2. W odniesieniu do cudzoziemca, który legitymuje się dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów na kierunku farmacja w Rzeczypospolitej Polskiej, egzamin obejmuje jedynie sprawdzian praktyczny, o którym mowa w ust. 1 pkt

4. § 5.

1. Podstawą zaliczenia egzaminu jest zaliczenie każdej jego części, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Podstawą zaliczenia każdej części egzaminu jest liczba punktów uzyskana z poszczególnych sprawdzianów, która musi przekroczyć połowę ogólnej sumy punktów przewidzianych dla każdej części egzaminu.

3. Podstawą zaliczenia egzaminu, o którym mowa w § 4 ust. 2, jest liczba punktów przewidzianych dla sprawdzianu praktycznego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt

4. 4. Cudzoziemiec, który nie zaliczył egzaminu, może ponownie przystąpić do egzaminu, o którym mowa w § 4, w zakresie obejmującym niezaliczony sprawdzian.

5. Cudzoziemcowi, który zaliczył egzamin, Naczelna Rada Aptekarska wydaje zaświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia. §

6. Wyniki egzaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Naczelnej Rady Aptekarskiej listy osób wraz z liczbą wymaganych i uzy-

kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1846 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1849 z 20022002-12-18

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2002 r. sygn. akt SK. 27/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1848 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1847 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia trybu i sposobu uznawania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zezwoleń na wytwarzanie produktów leczniczych wydanych przez uprawniony organ innego państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1845 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów.

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1844 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu i zakresu prowadzenia inspekcji badań klinicznych w zakresie zgodności tych badań z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1843 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty".

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1842 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania.

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1841 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie czasu pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1840 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1839 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia kart przychodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1838 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zatrudnienia

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1837 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1836 z 20022002-12-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-28 poz. 539

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-14 poz. 688

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stomatologa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-08 poz. 406

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-08 poz. 908

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty

 • Monitor Polski 2013 poz. 266

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie objęcia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej honorowym patronatem Wielkiego słownika języka polskiego PAN


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.