Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1863 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-19
Data wydania:2002-12-12
Data wejscia w życie:2003-01-03
Data obowiązywania:2002-12-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1863 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 221                — 13843 —                Poz. 1863


1863

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PA¡STWA1) z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, Nr 115, poz. 1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154, poz. 1793 i 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 155, poz. 1287) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwanej dalej „Agencją”. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „ustawie”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. § 3.

1. Agencja gospodaruje powierzonym jej mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwanym dalej „Zasobem”, majątkiem własnym oraz środkami finansowymi uzyskanymi z gospodarowania Zasobem przeznaczonymi na realizację zadań określonych w ustawie.

2. Mienie Zasobu nie może służyć zaspokajaniu zobowiązań Agencji powstałych w wyniku działalności niezwiązanej z gospodarowaniem tym mieniem, z zastrzeżeniem ust.

3. 3. Część środków finansowych pochodzących z gospodarowania Zasobem, do wysokości określonej w planie finansowym Agencji, może być przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura Prezesa i oddziałów terenowych, o ile koszty te nie mają pokrycia we wpływach z gospodarowania majątkiem własnym Agencji. §

4. Agencja prowadzi gospodarkę finansową odrębnie:

1) dla Biura Prezesa i oddziałów terenowych w ramach działalności na majątku własnym, z uwzględnieniem środków, o których mowa w § 3 ust. 3;

2) w ramach działalności na majątku Zasobu, w którym dodatkowo wyodrębniane są jednostki zorganizowane na wydzielonej organizacyjnie i finansowo części mienia Zasobu, oddanej do administrowania na podstawie umowy określonej w art. 25 ustawy. § 5.

1. Podstawą gospodarki finansowej Agencji jest roczny plan finansowy, zwany dalej „planem”, za————————

1) Minister Skarbu

wierający w szczególności, w załączniku, kierunki rozdysponowania środków finansowych przez Agencję w roku obrotowym objętym planem.

2. Projekt planu na kolejny rok obrotowy jest ustalany przez Prezesa Agencji z uwzględnieniem terminów opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej. § 6.

1. Agencja sporządza plan w dwóch częściach, odrębne dla działalności:

1) na majątku własnym;

2) na majątku Zasobu.

2. Plan, w zakresie majątku własnego Agencji, stanowi prognozę wpływów i wydatków i określa w szczególności:

1) po stronie wpływów: a) środki finansowe, w części, o której mowa w § 3 ust. 3, przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura Prezesa i oddziałów terenowych, b) wpływy ze sprzedaży mienia własnego Agencji, c) wpływy z umów najmu lub innych umów o podobnym charakterze, dotyczących mienia własnego Agencji, d) inne wpływy z działalności Agencji niezwiązanej z gospodarowaniem mieniem Zasobu;

2) po stronie wydatków — wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Prezesa i oddziałów terenowych Agencji.

3. Plan, w zakresie majątku Zasobu, stanowi prognozę wpływów i wydatków, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy, i określa w szczególności:

1) po stronie wpływów: a) wpływy ze sprzedaży mienia Zasobu, b) wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego oraz z tytułu najmu lub innej umowy o podobnym charakterze, dotyczących mienia Zasobu, oraz wpływy z odsetek związanych z płatnościami z tych tytułów, c) wpływy z tytułu udziałów i akcji, d) wpływy z tytułu udziału w zyskach z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy, e) inne wpływy z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu;

Państwa kieruje działem administracji rządowej — Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 97, poz. 868).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1863 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1865 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1864 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1862 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowego sposobu prowadzenia i składania dzienników połowowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1861 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1860 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1859 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-28 poz. 1674

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-04 poz. 1371

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-29 poz. 1685

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-31 poz. 427

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-08 poz. 1335

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej skarbu Państwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.