Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1877 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Ogrodnictwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-21
Data wydania:2002-12-11
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1877 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 223                — 14004 —                Poz. 1877


1877

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnościowej z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Ogrodnictwa. Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Z dniem 1 stycznia 2003 r. łączy się następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnościowej z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000080499, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-93-41, utworzony zarządzeniem nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1982 r. w sprawie połączenia Instytutu Ekonomiki Rolnej i Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Spożywczego w Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnościowej (M.P. Nr 31, poz. 269);

2) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ogrodnictwa z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000441796, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-001-09-53, utworzony uchwałą nr 29/71 Zarządu Centrali Spółdzielni Ogrodniczych z dnia 22 czerwca 1971 r. w sprawie utworzenia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrali Spółdzielni Ogrodniczych.

2. Połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez włączenie Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ogrodnictwa do Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnościowej. §

2. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnościowej, zwany dalej „Instytutem”, po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, zachowuje dotychczasową nazwę. §

3. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa. §

4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa. §

5. Przedmiotem działania Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w zakresie: a) makroekonomicznych analiz stanu i rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej, b) prognozowania procesów rozwojowych w agrobiznesie, c) monitorowania i prognozowania kosztów i opłacalności produkcji rolnej, d) badania poziomu i relacji dochodowych w rolnictwie, e) monitorowania procesów integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską, f) ekonomicznej oceny handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi, g) badania rozwoju rynków podstawowych produktów rolnych, w tym rynku owoców i warzyw oraz rynku środków produkcji i rynku ziemi, h) oceny stanu ekonomicznego oraz konkurencyjności przemysłu spożywczego w Polsce, i) analiz i prognoz zmian strukturalnych na wsi, j) zróżnicowania regionalnego obszarów wiejskich, k) finansowania wsi i rolnictwa, l) zunifikowanego systemu rachunkowości w gospodarstwach rolnych (FADN);

2) doskonalenie metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych z wykorzystaniem najnowszych doświadczeń krajowych i międzynarodowych;

3) upowszechnianie wyników badań i prac rozwojowych;

4) współpraca z przedsiębiorcami w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych wsi i rolnictwa. § 6.

1. Połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych łączonych jednostek sporządzonych na dzień 31 grudnia 2002 r.

2. Po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązuje system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowany przez Instytut przed dniem połączenia. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1877 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1881 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1880 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1879 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu działalności związanej ze sprzedażą bezpośrednią.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1878 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1876 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań środków żywienia zwierząt w ramach nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1875 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz szczegółowych zasad prowadzenia listy lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1874 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie wolnej burty statków morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1873 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Republiki Litewskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1872 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1871 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego na dokumencie wywóz towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1870 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1869 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dopłaty z UE do hektara

  Czy dopłaty bezpośrednie do rolnictwa dotyczą hektara przeliczeniowego czy rzeczywistego? Czy dopłata jest niezależna od klasy gleby?

 • Uproszczone łączenie spółek

  Czy w przypadku połączenia spółek z o.o., w których udziałowcami są te same dwie osoby fizyczne, wymagane jest ogłoszenie planu połączenia oraz ustanowienie biegłego (...)

 • Wygaśnięcie mandatów a połączenie sp. z o. o.

  Sąd wydał postanowienie o połączeniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez przejęcie jednej przez drugą. Data wydanego przez sąd postanowienia o połączeniu (...)

 • Sprzedaż udziałów a zamknięcie ksiąg

  Sp. z o.o. ma siedzibę w Polsce. Zarząd stanowią 2 osoby (Francuzi), nie mieszkające w Polsce. Udziały 50/50. Te same dwie osoby mają Sp. z o.o. w Luxemburgu i udziały (...)

 • Działalność rolnicza

  Jestem po wyższych studiach technicznych, ale nie rolniczych. Obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą w branży finansowej. Mam zamiar kupić 2 ha pola i zacząć (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-27 poz. 787

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie przejęcia przez ministrów funkcji organu sprawującego nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi nadzorowanymi dotychczas przez kierowników urzędów centralnych, wojewodów lub przez inne jednostki organizacyjne.

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-22 poz. 1166

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie połączenia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka oraz Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-30 poz. 629

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Zakładu Badawczo-Doświadczalnego Gospodarki Komunalnej w Katowicach

 • Dziennik Ustaw z poz. 1300

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2009 r. w sprawie połączenia Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-30 poz. 1995

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Zootechniki z Centralnym Laboratorium Przemysłu Paszowego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.