Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 232 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-03-16
Data wydania:2002-03-01
Data wejscia w życie:2002-03-31
Data obowiązywania:2002-03-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 232 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 23                — 1424 —                Poz. 232


232

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu. Na podstawie art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 1149) zarządza się, co następuje: §

1. Uposażenie wypłaca się funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, w terminach miesięcznych z góry w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca, za który uposażenie przysługuje. §

2. Inne należności pieniężne wypłaca się funkcjonariuszowi w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunków uzasadniających ich wypłatę, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują innego terminu wypłaty. §

3. Należności pieniężne w związku ze zwolnieniem ze służby wypłaca się funkcjonariuszowi nie później niż w dniu zwolnienia ze służby. § 4.

1. Termin wypłaty uposażenia może zostać przesunięty przez Szefa Biura Ochrony Rządu na jeden z pięciu ostatnich dni roboczych miesiąca poprzedzającego dzień wypłaty, w szczególności w przypadkach:

1) na pisemny umotywowany wniosek funkcjonariusza,

2) jeżeli funkcjonariusz ze względu na wykonywanie zadań służbowych nie może odebrać uposażenia w dniu wypłaty,

3) jeżeli przemawiają za tym ważne względy służbowe.

2. Termin wypłaty innych należności pieniężnych może zostać przesunięty w przypadkach, o których mowa w ust.

1. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 232 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 242 z 20022002-03-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2002 r. sygn. akt P. 7/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 241 z 20022002-03-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 marca 2002 r. sygn. akt SK. 22/00.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 240 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 239 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 238 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 237 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 236 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 235 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej kosztów pogrzebu strażaka.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 234 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 233 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania nagród rocznych oraz zapomóg dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 231 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie jednostek organizacyjnych właściwych do dokonywania potrąceń z uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz trybu postępowania w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 230 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 229 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie sprzętu do gier towarzyskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 228 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2002/2003.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 227 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2002/2003.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 226 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie wzorcowych programów zajęć wychowania fizycznego dla jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Urzędu Ochrony Państwa oraz Szefowi Obrony Cywilnej Kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 225 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkole, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 224 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 223 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednostkom samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 222 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-11 poz. 189

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie należności przysługującej funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu w związku z otrzymaniem pierwszego lokalu

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-29 poz. 1159

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza do pełnienia zadań służbowych poza Biuro Ochrony Rządu w urzędach obsługujących organy administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-21 poz. 737

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych policjanta skierowanego do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-31 poz. 1197

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-07 poz. 1370

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 września 2002 r. w sprawie stawek i trybu wypłaty wynagrodzenia za czynności zlecone wykraczające poza obowiązki służbowe funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.