Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 241 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 marca 2002 r. sygn. akt SK. 22/00.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-03-16
Data wydania:2002-03-05
Data wejscia w życie:2002-03-16
Data obowiązywania:2002-03-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 241 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 23                — 1451 —                Poz. 241


241

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 5 marca 2002 r. sygn. akt SK. 22/00.

Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Wyrzykowski — przewodniczący, Teresa Dębowska-Romanowska — sprawozdawca, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Andrzej Mączyński, Jadwiga Skórzewska-Łosiak,

protokolant: Grażyna Szałygo,

orzeka:

1) art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903) nie jest niezgodny z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2) art. 3 ust. 3 i 4 ustawy powołanej w pkt 1 są zgodne z art. 64 ust. 3 Konstytucji,

3) art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy powołanej w pkt 1 nie są niezgodne z art. 64 ust. 3 Konstytucji.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 marca 2002 r. skargi konstytucyjnej Macieja i Stanisławy Kulczyckich, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: skarżących i Prokuratora Generalnego, o zbadanie zgodności art. 1 ust. 2, art. 3 ust. 3—4, art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388 ze zm.) z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

Mirosław Wyrzykowski Teresa Dębowska-Romanowska Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska

Andrzej Mączyński

Jadwiga Skórzewska-Łosiak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 241 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 242 z 20022002-03-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2002 r. sygn. akt P. 7/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 240 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 239 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 238 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 237 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 236 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 235 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej kosztów pogrzebu strażaka.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 234 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 233 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania nagród rocznych oraz zapomóg dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 232 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 231 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie jednostek organizacyjnych właściwych do dokonywania potrąceń z uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz trybu postępowania w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 230 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 229 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie sprzętu do gier towarzyskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 228 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2002/2003.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 227 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2002/2003.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 226 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie wzorcowych programów zajęć wychowania fizycznego dla jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Urzędu Ochrony Państwa oraz Szefowi Obrony Cywilnej Kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 225 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkole, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 224 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 223 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednostkom samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 222 z 20022002-03-16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Potwierdzenie uprawnienia do zajmowania lokalu

  Jak rozumieć Art. 9. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który w ustępie 2 stanowi: "Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

  Czy każdy może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym? Czy pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy w Sądzie, czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.