Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1921 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-24
Data wydania:2002-12-04
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1921 z 2002


1921

USTAWA z dnia 4 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego. Art. 1. W ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 66, poz. 596) wprowadza się następujące zmiany:

Dziennik Ustaw Nr 230

1) w art. 5 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:                — 14591 —                Poz. 1921


c) planu finansowego środka specjalnego, o którym mowa w art. 47b ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach, z zarządem województwa oraz jego projektu z ministrem — z uwzględnieniem zadań realizowanych przez te podmioty i przeznaczenia środka specjalnego oraz przy zapewnieniu sprawnego przeprowadzania procedur,

2) tryb rozwiązywania problemów nieuzgodnionych w wyniku postępowań, o których mowa w pkt 1, z uwzględnieniem ust. 2—4.”;

„5) przedsięwzięcia w zakresie edukacji, w tym inwestycje oświatowe i edukację dorosłych,”;

2) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. O ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej, środki przeznaczone na zadania ujęte w kontrakcie wojewódzkim, o których mowa w ust. 2, są wyodrębnione w ustawie budżetowej w częściach, których dysponentami są ministrowie właściwi realizujący te zadania.”;

3) w art. 14: a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Organy zarządzające podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 2a, oraz dysponent środka specjalnego, o którym mowa w art. 47b ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach, są obowiązani konsultować z zarządem województwa programy i plany swojej działalności, w tym plany finansowe, na terenie województwa pod kątem ich zgodności ze strategią rozwoju województwa i programami wojewódzkimi.”, b) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „9. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi:

1) zakres, tryb i terminy uzgodnień, opinii i konsultacji: a) programów i planów działalności podmiotów, o których mowa w ust. 2, z zarządem województwa oraz ich projektów z ministrem, b) planu działalności podmiotu, o którym mowa w ust. 2a, z zarządem województwa oraz jego projektu z ministrem,

4) w art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Kontrakt i jego zmiany, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 4, po podpisaniu przez ministra i marszałka województwa wymagają zatwierdzenia przez sejmik województwa oraz przez Radę Ministrów.”;

5) w art. 21 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: „4. Zmiany kontraktu w ramach limitów określonych na podstawie programu wsparcia uzgadniają i zatwierdzają minister i marszałek województwa w formie pisemnego zgodnego oświadczenia stron.

5. Zmiany, o których mowa w ust. 4, wymagają powiadomienia sejmiku województwa i Rady Ministrów.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1921 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1936 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1935 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w Rejestrze Wytwórców i Wyrobów Medycznych oraz w Rejestrze Incydentów Medycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1934 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1933 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1932 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości handlowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1931 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie badania mleka.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1930 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1929 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać tachografy samochodowe oraz wykresówki.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1928 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1927 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1926 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1925 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1924 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1923 z 20022002-12-24

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1922 z 20022002-12-24

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1920 z 20022002-12-24

  Ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1919 z 20022002-12-24

  Ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. o ratyfikacji Umowy w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (Umowa INTERBUS).

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2008 nr 1 poz. 15

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 • Monitor Polski 2008 nr 68 poz. 615

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-28 poz. 1954

  Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniająca ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

 • Monitor Polski 2008 nr 1 poz. 13

 • Monitor Polski 2007 nr 62 poz. 717


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.