Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1928 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-24
Data wydania:2002-12-20
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1928 z 2002


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 230                — 14627 —                Poz. 1928


1928

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych. Na podstawie art. 42 § 3, art. 62 § 2, art. 64 § 4, art. 81 § 2, art. 97 § 5 oraz art. 166 § 5 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 września 2001 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych (Dz. U. Nr 117, poz. 1250 i Nr 152, poz. 1726 oraz z 2002 r. Nr 43, poz. 381) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 40 dodaje się § 40a w brzmieniu: „§ 40a.

1. Jeżeli w wypadku, o którym mowa w § 40 ust. 1, do procedury wywozu i procedury tranzytu zostały zgłoszone towary, w stosunku do których eksporter ubiega się o uzyskanie dopłaty do wywozu na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy — Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572), zwanej dalej „ustawą o administrowaniu”, w urzędzie celnym granicznym należy przedstawić karty i dokumenty, o których mowa w § 40 ust. 5, oraz dodatkowo kserokopię karty 1A, jeżeli stanowi ona, zgodnie z przepisami odrębnymi, oświadczenie o wywozie towaru objętego dopłatą do wywozu.

2. Przepisy § 40 ust. 6—11 stosuje się odpowiednio.

3. Funkcjonariusz celny granicznego urzędu celnego na odwrocie kserokopii karty 1A potwierdza tę kserokopię za zgodność z oryginałem, składa podpis i przystawia pieczęć „Polska — Cło” oraz dokonuje adnotacji „Towar wystąpił za granicę dnia ... w UC ..., pod poz. ...”.

4. Funkcjonariusz celny granicznego urzędu celnego odsyła potwierdzoną kserokopię karty 1A do Prezesa Agencji Rynku ———————

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572.

Rolnego w terminie 7 dni od dnia wyprowadzenia towaru z polskiego obszaru celnego.”;

2) w § 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Przepisy § 40 ust. 7 — 9 i § 40a stosuje się odpowiednio.”;

3) po § 63 dodaje się § 63a w brzmieniu: „§ 63a.

1. Jeżeli w wypadku, o którym mowa w § 63 ust. 1, do procedury wywozu i wspólnej procedury tranzytowej zostały zgłoszone towary, w stosunku do których eksporter ubiega się o uzyskanie dopłaty do wywozu na podstawie przepisów ustawy o administrowaniu, w urzędzie celnym tranzytowym wywozu wraz ze zgłoszeniem celnym należy przedstawić kserokopię karty 1A, jeżeli stanowi ona, zgodnie z przepisami odrębnymi, oświadczenie o wywozie towaru objętego dopłatą do wywozu.

2. Przepisy § 63 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

3. Funkcjonariusz celny na odwrocie kserokopii karty 1A potwierdza tę kserokopię za zgodność z oryginałem, składa podpis i przystawia pieczęć „Polska — Cło” oraz dokonuje adnotacji „Towar wystąpił za granicę dnia ... w UC ..., pod poz. ...”.

4. Funkcjonariusz celny odsyła potwierdzoną kserokopię karty 1A do Prezesa Agencji Rynku Rolnego w terminie 7 dni od dnia wyprowadzenia towaru z polskiego obszaru celnego.”;

4) po § 64 dodaje się § 64a w brzmieniu: „§ 64a.

1. Jeżeli w wypadku, o którym mowa w § 64 ust. 1, do procedury wywozu i wspólnej procedury tranzytowej z zastosowaniem systemu NCTS zostały zgłoszone towary, w stosunku do których eksporter ubiega się o uzyskanie dopłaty do wywozu na podstawie przepisów ustawy o administrowaniu, w urzędzie celnym tranzytowym wywozu należy przedstawić karty A i B Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego wraz z dołączoną kartą 1A oraz kserokopię karty 1A, jeżeli stanowi ona, zgodnie z przepisami odrębnymi, oświadczenie o wywozie towaru objętego dopłatą do wywozu.

2. Przepisy § 63 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

3. Funkcjonariusz celny na odwrocie kserokopii karty 1A potwierdza tę kserokopię

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1928 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1936 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1935 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w Rejestrze Wytwórców i Wyrobów Medycznych oraz w Rejestrze Incydentów Medycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1934 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1933 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1932 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości handlowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1931 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie badania mleka.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1930 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1929 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać tachografy samochodowe oraz wykresówki.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1927 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1926 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1925 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1924 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1923 z 20022002-12-24

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1922 z 20022002-12-24

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1921 z 20022002-12-24

  Ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1920 z 20022002-12-24

  Ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1919 z 20022002-12-24

  Ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. o ratyfikacji Umowy w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (Umowa INTERBUS).

porady prawne online

Porady prawne

 • Adres zameldowania a ubezpieczenie zdrowotne

  Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę, podlega pełnemu ubezpieczeniu ZUS. Jego żona nie pracuje i dlatego chciałby ją objąć ubezpieczeniem zdrowotnym, jako najbliższego (...)

 • Dokumentacja eksportu dla celów VAT

  Zwracam się uprzejmie z prośbą o pomoc w ustaleniu jakie dokumenty są obecnie wymagane w przypadku eksportu towarów do krajów spoza Unii. Do maja br. otrzymywaliśmy (...)

 • Odliczenie VAT z SAD

  W styczniu 2007 r. firma, na podstawie dokumentu celnego SAD zapłaciła cło i VAT od importu. Okazało się jednak, że agent celny popełnił błąd, kwota obliczonego (...)

 • Faktura korygująca a deklaracja INTRASTAT

  Czy dokonując sprzedaży wewnątrzwspólnotowej, później wystawiając fakturę korygującą na podwyższenie ceny ze względu na błędne przeliczenie, powinnam taką fakturę (...)

 • Pośrednik a cło

  Mam znajomego w Chinach, który chciałby sprzedawać przedmioty do Polski poprzez Allegro, ale również przez prywatną stronę interentową. Ja miałbym coś w rodzaju (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-23 poz. 312

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-12 poz. 197

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-22 poz. 1676

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa powrotnym wywozie.

 • Legislacja UE z 2006-10-21 nr 291 poz. 44

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) (...)

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-21 poz. 1650

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów umieszczonych w przesyłkach.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.