Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1929 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać tachografy samochodowe oraz wykresówki.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-24
Data wydania:2002-12-13
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1929 z 2002


Strona 1 z 7

Dziennik Ustaw Nr 230                — 14631 —                Poz. 1929


1929

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać tachografy samochodowe oraz wykresówki. Na podstawie art. 9 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać przyrządy kontrolne — tachografy samochodowe;

2) wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać wykresówki do tachografów samochodowych;

3) wzór znaku zatwierdzenia typu dla tachografów samochodowych lub jego części składowej i wykresówki. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „przyrządzie kontrolnym”, należy przez to rozumieć tachograf samochodowy, przyrząd pomiarowy przeznaczony do wskazywania i automatycznego lub półautomatycznego rejestrowania danych dotyczących ruchu pojazdów samochodowych oraz okresów pracy ich kierowców, zamontowany w tych pojazdach;

2) „wykresówce”, należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy, kartę przeznaczoną do zapisywania i przechowywania danych dotyczących ruchu pojazdów samochodowych, wkładaną do przyrządu kontrolnego, na której są zapisywane w sposób ciągły informacje podlegające rejestracji;

3) „stałej przyrządu kontrolnego (k)”, należy przez to rozumieć wielkość liczbową (wyrażoną w obrotach na kilometr drogi — obr./km lub w impulsach na kilometr drogi — imp./km) określającą liczbę sygnałów wymaganą do wskazania i rejestracji przez przyrząd kontrolny odcinka przebytej drogi o długości równej jednemu kilometrowi;

4) „współczynniku charakterystycznym pojazdu (w, wyrażonym w obrotach na kilometr drogi —

————————

1) Minister Gospodarki

obr./km lub w impulsach na kilometr drogi — imp./km)”, należy przez to rozumieć wielkość liczbową określającą liczbę sygnałów dostarczanych przez element pojazdu przeznaczony do napędu przyrządu kontrolnego przypadających na jeden kilometr drogi przebytej przez pojazd w warunkach odniesienia;

5) „obwodzie tocznym kół pojazdu (l, wyrażonym w milimetrach)”, należy przez to rozumieć średnią z odległości przebytych przez koła napędzające pojazd podczas pełnego obrotu w warunkach odniesienia;

6) „zakresie pomiarowym”, należy przez to rozumieć zbiór wartości wielkości mierzonych, dla których przyjmuje się, że błąd przyrządu pomiarowego jest zawarty w określonych granicach;

7) „błędzie granicznym dopuszczalnym przyrządu kontrolnego”, należy przez to rozumieć wartości skrajne błędu określone w rozporządzeniu;

8) „działce elementarnej”, należy przez to rozumieć część podziałki zawartą między dwoma kolejnymi wskazami. §

3. Wzór znaku zatwierdzenia typu przyrządu kontrolnego lub jego części składowej i wykresówki określa załącznik do rozporządzenia. Rozdział 2 Konstrukcja i wykonanie przyrządu kontrolnego i wykresówki § 4.

1. W skład przyrządu kontrolnego wchodzą:

1) urządzenia wskazujące: a) długość przebytej przez pojazd drogi (licznik długości drogi), b) prędkość pojazdu (prędkościomierz), c) czas (zegar);

2) urządzenia rejestrujące: a) długość przebytej przez pojazd drogi, b) prędkość pojazdu, c) okresy czasu z zachowaniem wymagań zawartych w § 6 ust. 1, 3 i 4 oraz § 25;

3) urządzenia znakujące, do oddzielnego zaznaczania na wykresówce każdego otwarcia jego części zawierającej wykresówkę.

kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 97, poz. 867).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1929 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1936 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1935 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w Rejestrze Wytwórców i Wyrobów Medycznych oraz w Rejestrze Incydentów Medycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1934 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1933 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1932 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości handlowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1931 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie badania mleka.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1930 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1928 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1927 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1926 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1925 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1924 z 20022002-12-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1923 z 20022002-12-24

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1922 z 20022002-12-24

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1921 z 20022002-12-24

  Ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1920 z 20022002-12-24

  Ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1919 z 20022002-12-24

  Ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. o ratyfikacji Umowy w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (Umowa INTERBUS).

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-24 poz. 96

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać tachografy samochodowe oraz wykresówki

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-27 poz. 99

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych, które są naprawiane lub instalowane wyłącznie przez upoważnionych przedsiębiorców, oraz stawianych tym przedsiębiorcom wymagań

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-21 poz. 1500

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-30 poz. 792

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać pojemniki przeznaczone do pomiaru i sprawdzania objętości cieczy, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-18 poz. 49


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.