Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1958 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-28
Data wydania:2002-12-10
Data wejscia w życie:2003-01-12
Data obowiązywania:2002-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1958 z 2002


Strona 1 z 11

Dziennik Ustaw Nr 233                — 14792 —                Poz. 1958


1958

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystki publicznej na rok

2003. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003, prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:

1) B-01 — sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych;

2) B-02 — sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych;

3) B-05 — sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych;

4) B-06 — meldunek o budownictwie mieszkaniowym;

5) B-07 — sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych przekazanych do użytku;

6) B-08 — sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania, domkach letnich oraz urządzeniach zaopatrzenia wsi w wodę — przekazanych do użytku;

7) B-09 — sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych przekazanych do użytkua);

8) C-01 — sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług;

9) C-01b — sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych;

10) C-02-10 — notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych;

11) C-02-11 — notowania cen detalicznych owoców i warzyw;

12) C-02-13 — notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych, napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych w zakładach gastronomicznych;

13) C-02-30 — notowania cen detalicznych towarów nieżywnościowych konsumpcyjnych;

14) C-02-40 — notowania cen detalicznych usług konsumpcyjnych;

15) C-02-50 — notowania cen detalicznych towarów i usług niekonsumpcyjnych;

16) C-02-91 — notowania cen detalicznych jednolitych w kraju;

17) C-03 — sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych;

18) C-04 — sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach;

19) C-05 — sprawozdanie o cenach hurtowych wybranych towarów;

20) DG-1 — meldunek o działalności gospodarczej (załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanycha));

21) DG-1t — meldunek o działalności transportu, gospodarki magazynowej i łączności;

22) DN-1 — karta statystyczna zawarcia małżeństwa;

23) D-R1 — karta statystyczna dotycząca prawomocnego orzeczenia rozwodu;

24) D-S1 — karta statystyczna dotycząca prawomocnegoa): — orzeczenia separacji, — zniesienia separacji;

25) DS-01 — sprawozdanie z przyjętych zamówień na sprzęt specjalny i zrealizowanych dostaw;

26) DS-01a — załącznik do sprawozdania DS-01;

27) DS-01b — zestawienie z zawartych umów i zrealizowanych transakcji w handlu zagranicznym sprzętem specjalnym;

28) D-W1 — zestawienie zbiorcze danych: — o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 2 miesiące, — o ludności (stałych mieszkańcach gminy) czasowo nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę;

29) D-W2 — dane o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 2 miesiące;

30) D-W3 — dane o ludności (stałych mieszkańcach gminy) czasowo nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę;

31) F-01/I-01 — sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe;

32) F-01/k — sprawozdanie o wyniku finansowym działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za okres od początku roku do końca 200.. r. (wersja bilansowa);

33) F-01/m — sprawozdanie o wyniku finansowym działalności biura/domu maklerskiego;

34) F-01/NFI — sprawozdanie o wyniku finansowym narodowego funduszu inwestycyjnego;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1958 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1965 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1964 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie podkarpackim.

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1963 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1962 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1961 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego z Centralnym Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych, Centralnym Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż oraz Zakładem Badawczym Przemysłu Piekarskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1960 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Spółdzielczy Instytut Badawczy" w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1959 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1957 z 20022002-12-28

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne.

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1956 z 20022002-12-28

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1955 z 20022002-12-28

  Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela.

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1954 z 20022002-12-28

  Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniająca ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje (...)

 • Kara za niedopełnienie obowiązku statystycznego

  Od kilku lat otrzymujemy wezwania z Urzędu Statystycznego do wypełniania różnych formularzy. Kiedyś były to przesyłki listowe zwykłe, a ostatnio są to maile. Ponieważ (...)

 • VAT przy nauce pływania

  Prowadzę firmę która świadczy m.in. usługi nauki pływania dla dzieci i dla dorosłych na basenie. Realizujemy zatwierdzony przez Wydział Oświaty program nauki pływania. (...)

 • Klasyfikacja sporządzania deklaracji Intrastat

  Nasza firma sporządza deklaracje Intrastat dla firmy z siedzibą na Cyprze, ale również (oprócz cypryjskiej) z polską rejestracją VAT. Czy usługa ta będzie zaliczona (...)

 • Ukończenie studiów licencjackich a wymiar urlopu

  Pracownik naszej firmy otrzymał niedawno licencjat. Czy licencjat należy traktować jako studia wyższe czy też jak szkołę policealną? Jest to ważne w przypadku obliczania (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-18 poz. 1174

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-27 poz. 444

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-03 poz. 1

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-30 poz. 1593

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006

 • Dziennik Ustaw z 2008-05-16 poz. 518


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.