Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1963 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-28
Data wydania:2002-12-18
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1963 z 2002


1963

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej. Na podstawie art. 107 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa okresy wliczane do okresu służby uprawniającego do nagrody jubileuszowej funkcjonariusza Służby Więziennej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, oraz szczegółowy tryb obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej. § 2.

1. Do okresu służby uprawniającego funkcjonariusza do nagrody jubileuszowej, zwanego dalej „stażem jubileuszowym”, poza okresami wymienionymi w art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej, wlicza się:

1) wszystkie zakończone okresy służby i pracy, wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy;

2) inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze;

3) okres studiów w szkole wyższej przewidziany programem nauczania w łącznym wymiarze nie większym niż 5 lat, pod warunkiem uzyskania dyplomu ich ukończenia.

2. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż w jednym stosunku pracy albo równoczesnego pozostawania w stosunku pracy i kontynuowania nauki w szkole wyższej, do stażu jubileuszowego wlicza się tylko jeden z zakończonych okresów pracy lub nauki, w wymiarze korzystniejszym dla funkcjonariusza.

3. Do stażu jubileuszowego wlicza się, w przypadku ukończenia studiów:

1) w więcej niż jednej szkole wyższej lub na kilku kierunkach studiów — tylko jeden z tych okresów,

2) przed terminem przewidzianym w programie nauczania — okres do uzyskania dyplomu ich ukończenia,

3) w wyższej szkole zawodowej i kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich — oba te okresy, z uwzględnieniem ust. 1 pkt 3 — w wymiarze korzystniejszym dla funkcjonariusza. § 3.

1. Podstawę obliczania nagrody jubileuszowej stanowi miesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, zwane dalej „uposażeniem”, w wysokości przysługującej funkcjonariuszowi w dniu wypłaty nagrody jubileuszowej, a jeżeli jest to dla niego korzystniejsze — w dniu nabycia prawa do nagrody.

2. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej wypłacanej po ustaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego, stanowi uposażenie w wysokości przysługującej funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, a jeżeli jest to korzystniejsze — uposażenie przysługujące w dniu nabycia prawa do nagrody. § 4.

1. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu do niej prawa, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Funkcjonariuszowi, który osiągnął staż jubileuszowy w okresie podlegającym zaliczeniu do stażu jubileuszowego, lecz bez prawa do uposażenia, nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po upływie tego okresu.

3. Jeżeli funkcjonariusz w dniu udokumentowania prawa do nagrody jubileuszowej jest jednocześnie uprawniony do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca się tylko jedną nagrodę w wymiarze najwyższym.

Dziennik Ustaw Nr 233                — 14819 —                Poz. 1963


4. W razie nabycia prawa do nagrody wyższego stopnia w ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia prawa do nagrody danego stopnia, funkcjonariuszowi wypłaca się różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej. § 5.

1. Funkcjonariusz dokumentuje swoje prawo do nagrody jubileuszowej, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiednich dokumentów potwierdzających nabycie tego prawa.

2. Dokumentami potwierdzającymi okresy, o których mowa w § 2, są w szczególności:

1) decyzja o mianowaniu funkcjonariusza na stanowisko służbowe, o której mowa w art. 28 ust. 2 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej;

2) świadectwo służby;

3) świadectwo pracy;

4) wyciąg z książeczki wojskowej;

5) decyzja o wypłacie zasiłku dla bezrobotnych;

6) zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym;

7) zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych określające w szczególności: datę rozpoczęcia i zakończenia studiów, programowy czas trwania nauki, datę uzyskania dyplomu.

3. Wliczenie okresów do stażu jubileuszowego, ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej i wypłata nagrody jubileuszowej następuje na podstawie decyzji.

§

6. W przypadku zwolnienia ze służby funkcjonariusza uprawnionego do emerytury lub renty, nagrodę wypłaca się w dniu zwolnienia ze służby, jeżeli w tym dniu brakuje mu do stażu jubileuszowego, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, nie więcej niż 12 miesięcy. §

7. Funkcjonariuszowi, który nabył prawo do nagrody jubileuszowej w związku z wejściem w życie przepisów umożliwiających wliczenie do stażu jubileuszowego, od którego zależy nabycie prawa do tej nagrody, okresów dotychczas niepodlegających uwzględnieniu, nagrodę jubileuszową wypłaca się w dniu wejścia w życie tych przepisów. Przepisy § 4 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. §

8. Funkcjonariusz, który przed dniem wejścia w życie rozporządzenia pełnił służbę w Służbie Więziennej, zachowuje dotychczas ustalony staż jubileuszowy. §

9. Uchyla się zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie określenia okresów służby uprawniających funkcjonariuszy Służby Więziennej do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 6, poz. 44). §

10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1963 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1965 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1964 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie podkarpackim.

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1962 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1961 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego z Centralnym Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych, Centralnym Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż oraz Zakładem Badawczym Przemysłu Piekarskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1960 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Spółdzielczy Instytut Badawczy" w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1959 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1958 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003.

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1957 z 20022002-12-28

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne.

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1956 z 20022002-12-28

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1955 z 20022002-12-28

  Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela.

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1954 z 20022002-12-28

  Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniająca ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-29 poz. 1182

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-09 poz. 1388

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-31 poz. 118

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-16 poz. 610

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-19 poz. 251

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.