Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1968 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-28
Data wydania:2002-12-20
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1968 z 2002


1968

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) I MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku. Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa: ———————

1)

1) sposób pobierania przez notariuszy podatku od spadków i darowizn od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie, zwanego dalej „podatkiem”;

2) treść rejestru podatku oraz sposób jego prowadzenia;

3) tryb wykonywania przez notariusza czynności związanych z poborem podatku;

4) sposób udzielania pouczeń stronom oraz udzielania wyjaśnień;

5) termin dokonywania wpłat pobranego podatku.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 34, poz. 209, Nr 137, poz. 926 i Nr 139, poz. 932, z 2000 r. Nr 13, poz. 169, Nr 22, poz. 270 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 oraz z 2002 r. Nr 200, poz. 1681.

Dziennik Ustaw Nr 234                — 14840 —                Poz. 1968


§

2. Notariusze wpłacają podatek na rachunek urzędu skarbowego, na którego obszarze działania ma siedzibę kancelaria notarialna. § 3.

1. Notariusz określa w treści sporządzanych aktów notarialnych i na odpisach wydawanych stronom podstawę i sposób obliczenia podatku, w szczególności w przypadku:

1) darowizny — określa przedmiot darowizny, jej wartość, grupę podatkową wynikającą z osobistego stosunku łączącego obdarowanego z darczyńcą, kwotę pobranego podatku bądź podstawę prawną niepobrania podatku;

2) nieodpłatnego zniesienia współwłasności — określa przedmiot czynności, wartość rzeczy lub prawa majątkowego w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności przysługującego nabywcy przed jej zniesieniem, grupę podatkową wynikającą z osobistego stosunku łączącego zbywcę z nabywcą, kwotę pobranego podatku bądź podstawę prawną niepobrania podatku.

2. Jeżeli przedmiotem darowizny jest prawo majątkowe polegające na obowiązku świadczenia na rzecz nabywcy, a wartość tego świadczenia nie może być przy sporządzaniu aktu ustalona, notariusz nie oblicza i nie pobiera podatku, lecz jest obowiązany przesłać urzędowi skarbowemu odpis sporządzonego aktu w terminie dwóch tygodni od dnia dokonania czynności. § 4.

1. Notariusz sporządzając akt notarialny obejmujący czynność, z tytułu której jest płatnikiem, ma obowiązek:

1) pouczyć strony o skutkach przewidzianych w Kodeksie karnym skarbowym w razie zatajenia lub podania niezgodnie z rzeczywistością danych mogących mieć wpływ na wysokość podatku;

2) pouczyć strony o przysługującym organowi podatkowemu prawie podwyższenia wartości nabytych rzeczy lub praw majątkowych, jeżeli wartość podana przez strony nie odpowiada wartości rynkowej.

2. O pouczeniu stron oraz udzielonych wyjaśnieniach notariusz sporządza wzmiankę w akcie. § 5.

1. Notariusz może sporządzić akt notarialny bez pobrania podatku za uprzednią zgodą urzędu skarbowego na sporządzenie aktu notarialnego bez obowiązku pobrania podatku; w tym przypadku notariusz jest obowiązany przesłać odpis aktu w terminie dwutygodniowym urzędowi skarbowemu, który wydał zgodę.

2. Jeżeli urząd skarbowy wyraził zgodę na pobranie tylko części należnego podatku przy sporządzaniu aktu, notariusz uzależni sporządzenie aktu od uiszczenia odpowiedniej części podatku.

3. Stwierdzenie o uiszczeniu podatku notariusz zamieszcza w treści aktu notarialnego. Jeżeli notariusz nie pobiera podatku, jest obowiązany podać podstawę prawną zwolnienia od podatku bądź też powołać pismo urzędu skarbowego wyrażającego zgodę na jego niepobranie.

§ 6.

1. Notariusz jest obowiązany prowadzić rejestr podatku na każdy rok kalendarzowy odrębnie.

2. Rejestr powinien zawierać:

1) liczbę porządkową;

2) datę dokonania czynności, z tytułu której notariusz jest płatnikiem;

3) nazwiska i adresy stron czynności;

4) określenie przedmiotu umowy, jego wartość, w przypadku nieruchomości miejsce jej położenia;

5) grupę podatkową;

6) kwotę pobranego podatku lub podstawę prawną niepobrania podatku;

7) rubrykę „uwagi”. § 7.

1. Notariusz jest obowiązany:

1) podsumować w rejestrze kwoty pobranego podatku w okresach dokonywania wpłat;

2) odnotować w rejestrze w rubryce „uwagi” kwotę wpłaconego podatku, datę wpłaty i okres, którego wpłata dotyczy;

3) wypełnić i przesłać deklarację o wysokości pobranego podatku oraz o wysokości podatku przekazywanego na rachunek urzędu skarbowego;

4) w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek: a) przekazywać pobrany podatek, b) przesyłać urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na siedzibę płatnika odpisy sporządzonych aktów notarialnych wpisanych do rejestru wraz z odpisem rejestru podatku za każdy ubiegły miesiąc.

2. Rejestry podatku oraz dowody wpłaty należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym rejestr założono. § 8.

1. Rejestr podatku może być zastąpiony przez repertorium A przewidziane przepisami o prowadzeniu ksiąg notarialnych i przekazywaniu na przechowywanie dokumentów.

2. Przepisy rozporządzenia dotyczące rejestru podatku stosuje się odpowiednio do repertorium zastępującego rejestr. §

9. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku (Dz. U. Nr 111, poz. 1289). §

10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. Minister Finansów: w z. J. Ożóg Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1968 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1980 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2003 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1979 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych zakładów i wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji i w obrocie artykułami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1978 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowania produktu leczniczego oraz treści ulotek.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1977 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów zgłoszeń rejestrowych do Rejestru Wytwórców i Wyrobów medycznych oraz wysokości opłat rejestrowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1976 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie warunków sanitarnych i higienicznych w obrocie środkami spożywczymi sprzedawanymi luzem, łatwo psującymi się dietetycznymi środkami spożywczymi, sypkimi i nieopakowanymi środkami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi środkami spożywczymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1975 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1974 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1973 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1972 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usług powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1971 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1970 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kwot przychodów oraz wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1969 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1967 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1966 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2003.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-29 poz. 1474

  Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku

 • Dziennik Ustaw z 1996-11-07 poz. 721

  Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-27 poz. 1763

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-30 poz. 1715

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-13 poz. 867

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2011 r. sygn. akt P 36/10


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.