Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1971 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-28
Data wydania:2002-12-23
Data wejscia w życie:2003-12-31
Data obowiązywania:2002-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1971 z 2002


Strona 1 z 6
1971

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących. Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady, warunki i tryb odliczania od podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”;

2) zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanego dalej „ewidencjonowaniem”.

poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12,

Dziennik Ustaw Nr 234                — 14849 —                Poz. 1971


§

2. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

1) do dnia 31 grudnia 2004 r. — czynności wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) do dnia określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia — usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi;

3) do dnia 30 czerwca 2003 r. — czynności objęte, do dnia 31 grudnia 2002 r., zwolnieniem od ewidencjonowania niewymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia. § 3.

1. Do dnia 31 grudnia 2004 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

1) podatników sprzedających towary lub usługi wymienione w poz. 1—46 załącznika nr 1 do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów ze sprzedaży tych towarów lub usług w obrotach ogółem podatnika z tytułu działalności wymienionej w art. 29 ust. 1 ustawy był większy niż 70%;

2) podatników, z zastrzeżeniem ust. 6, opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie działalności wymienionej: a) w części I w poz. 1, 10, 12, 26, 29—34, 40—45, 47—50, 54, 58—59, 65, 67, 74, 77—78, 84, 92—95, w części V w poz. 3, 4 — usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich, w części VII w poz. 1—2, w części X i XI załącznika nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.3)), wykonywanej bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka, b) w części I w poz. 2, 7, 28, 35—39, 60—64, 79 i w części VIII załącznika nr 3 do ustawy, o której mowa w lit. a — jeżeli nie byli oni wcześniej objęci obowiązkiem ewidencjonowania;

3) podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł i którzy nie byli wcześniej objęci obowiązkiem ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 7.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca pierwszego półrocza danego roku, w którym obowiązuje zwolnienie, jeżeli w okresie tego półrocza udział obrotów ze sprzedaży towarów i usług zwolnionych z ewidencjonowania, wymienionych w poz. 1—46 załącznika nr 1 do rozporządzenia w obrotach ogółem, z tytułu działalności wymienionej w art. 29 ust. 1 ustawy był równy lub niższy niż 70%.

3. Zwalnia się, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2004 r., również podatników rozpoczynających w roku ———————

3)

podatkowym wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ustawy, jeżeli będą oni wykonywali czynności wymienione w poz. 1—46 załącznika nr 1 do rozporządzenia, a przewidywany przez podatnika udział obrotów ze sprzedaży tych towarów i usług w obrotach ogółem podatnika z tytułu działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy uzyskanych do końca roku, w którym rozpoczęto wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ustawy — będzie wyższy niż 70%.

4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do podatników, o których mowa w ust. 3, rozpoczynających działalność w pierwszym półroczu roku podatkowego, jeżeli udział obrotów ze sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1—46 załącznika nr 1 do rozporządzenia w obrotach ogółem podatnika z tytułu działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy będzie w okresie pierwszych sześciu miesięcy działalności równy lub niższy niż 70%.

5. W przypadku podatników rozpoczynających działalność w drugim półroczu roku podatkowego, u których udział obrotów ze sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1—46 załącznika nr 1 do rozporządzenia w obrotach ogółem podatnika z tytułu działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy będzie do końca roku podatkowego równy lub niższy niż 70%, zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, traci moc po upływie 3 miesięcy od zakończenia tego roku podatkowego.

6. U podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku:

1) rezygnacji z opodatkowania w podatku dochodowym w formie karty podatkowej albo utraty prawa do rozliczania podatku dochodowego w tej formie, lub

2) niedotrzymania warunków zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a — zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły te zdarzenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia w roku podatkowym obrotów w wysokości 40 000 zł — z działalności, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy.

7. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł, z działalności, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy. §

4. Zwalnia się również z ewidencjonowania:

1) do dnia 30 kwietnia 2003 r. — podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2003 r. nie byli zobowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania i jednocześnie u których wartość obrotów z działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy w ciągu roku 2002 przekroczyła 40 000 zł;

2) do dnia przekroczenia w roku 2003 lub 2004 kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł z działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy — podatników rozpoczynających w danym roku podatkowym wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ustawy.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1971 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1980 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2003 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1979 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych zakładów i wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji i w obrocie artykułami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1978 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowania produktu leczniczego oraz treści ulotek.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1977 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów zgłoszeń rejestrowych do Rejestru Wytwórców i Wyrobów medycznych oraz wysokości opłat rejestrowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1976 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie warunków sanitarnych i higienicznych w obrocie środkami spożywczymi sprzedawanymi luzem, łatwo psującymi się dietetycznymi środkami spożywczymi, sypkimi i nieopakowanymi środkami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi środkami spożywczymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1975 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1974 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1973 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1972 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usług powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1970 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kwot przychodów oraz wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1969 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1968 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1967 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1966 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2003.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podmioty zobowiązane do ewidencji kasą fiskalną

  Do kiedy usługi świadczone przez fryzjerów i kosmetyczki nie będą musiały być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas rejestrujących?

 • Sprzedaż pojemników a kasy rejestrujące

  Przedsiębiorstwo Komunalne sprzedając pojemniki na śmieci dla osób fizycznych wystawia faktury VAT. Czy sprzedaż ta musi być ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej?

 • Sprzedaż środka trwałego wspólnikowi spółki jawnej

  Wspólnicy spółki jawnej postanowili przekazać samochód osobowy z majątku spółki na rzecz jednego ze wspólników na jego osobiste cele inne niż prowadzona działalność (...)

 • Handel motorami

  Chcę rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprowadzania używanych motocykli i skuterów od osób fizycznych z Niemiec i firm z Niemiec, a następnie (...)

 • Parkometry

  Czy parkometry muszą byc fiskalne? Gdyż chcemy zakupic taki parkometr i nie wiemy, czy musi on posiadać kasę fiskalną!? Gmina na nieruchomości stanowiacej jej własność (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-14 poz. 163

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-14 poz. 376

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-21 poz. 598

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

 • Legislacja UE z 2010-03-11 nr 62 poz. 38

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 143/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-13 poz. 1543

  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.