Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1972 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usług powszechnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-28
Data wydania:2002-12-19
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1972 z 2002


Strona 1 z 2
1972

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usług powszechnych. Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Operator publiczny świadczący usługi powszechne w stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych, zwany dalej „operatorem”:

1) oferuje abonentom możliwość rozłożenia na raty opłaty za przyłączenie;

2) umożliwia abonentom wybór opcji taryfowej w zależności od ich możliwości ekonomicznych oraz sposobu korzystania z usług;

3) zapewnia abonentom możliwość kontroli zakresu korzystania przez nich z usług powszechnych, w szczególności przez: a) dostarczanie wraz z rachunkiem na pisemne żądanie abonenta szczegółowego wykazu wykonanych w poprzednich okresach rozliczeniowych usług telekomunikacyjnych, zawierającego informację: o zrealizowanych płatnych połączeniach wraz z czasem ich trwania, o rozpoczę———————

1)

ciu połączenia oraz o wysokości opłaty za każde z połączeń, b) zapewnienie, w miarę możliwości technicznych, blokowania niektórych typów połączeń, c) możliwość kontroli wydatków w drodze przedpłaty, w ramach istniejących warunków technicznych, d) określanie górnej kwoty rachunku, e) umożliwienie okresowego zawieszenia korzystania z usług telekomunikacyjnych.

2. Cenę za świadczenie usług powszechnych ustala się z uwzględnieniem cen usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnych sieciach telekomunikacyjnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. §

2. Ustala się następujące wskaźniki jakości świadczenia usług powszechnych:

1) sprawność usuwania uszkodzeń — procentowy udział uszkodzeń zgłoszonych przez abonentów i usuniętych do końca następnego dnia roboczego w ogólnej liczbie zgłoszonych uszkodzeń;

2) liczba błędnych wywołań — procentowy udział połączeń, inicjowanych w godzinach największego ruchu telefonicznego, które z przyczyn związanych z uszkodzeniami linii i urządzeń sieci telekomunikacyjnej oraz blokadą sieci nie spowodowały zestawienia żądanego połączenia, w ogólnej liczbie wywołań;

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

Dziennik Ustaw Nr 234                — 14855 —                Poz. 1972


3) czas usunięcia uszkodzenia — średni czas oczekiwania abonenta na przywrócenie możliwości korzystania z zakończenia sieci, liczony od momentu zgłoszenia i określony w godzinach;

4) liczba uszkodzeń — średnią liczbę uszkodzeń zgłaszanych przez abonentów przypadającą na 100 linii abonenckich;

5) gęstość aparatów publicznych — liczbę aparatów publicznych przypadających na 1000 mieszkańców odrębnie na obszarach miejskich i wiejskich;

6) gęstość aparatów publicznych przystosowanych do używania przez osoby niepełnosprawne — liczbę aparatów publicznych przystosowanych do używania przez osoby niepełnosprawne przypadających na 1000 mieszkańców;

7) średni czas oczekiwania na przyłączenie — średni czas oczekiwania, określony w miesiącach, na zainstalowanie lub przeniesienie zakończenia sieci, od momentu złożenia wniosku o zainstalowanie zakończenia sieci lub jej przeniesienie do czasu realizacji wniosku;

8) czas oczekiwania na zgłoszenie się informacji o numerach telefonicznych;

9) liczba reklamacji — liczbę reklamacji zgłaszanych pisemnie lub ustnie na 1000 linii głównych. § 3.

1. Operator świadczy usługi zgodnie z wartościami wskaźników jakości świadczenia usług powszechnych, określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wartości wskaźników, o których mowa w ust. 1, oblicza się za cały rok kalendarzowy.

3. Operator oblicza wartości wskaźników, o których mowa w ust. 1, dla całego obszaru swojego działania, a także odrębnie dla każdej ze stref numeracyjnych, objętych jego działalnością.

4. Operator podaje do publicznej wiadomości w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego, obliczone wartości wskaźników jakości świadczenia usług powszechnych. §

4. Operator zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp do świadczonych przez siebie usług powszechnych przez wprowadzenie udogodnień polegających na:

1) zainstalowaniu w każdej placówce obsługi klienta ogólnodostępnego urządzenia faksowego, a w miarę możliwości także wideotelefonu lub tekstofonu;

2) umieszczeniu w spisie abonentów informacji o miejscach zainstalowania tekstofonów i wideotelefonów oraz o abonentach posiadających tekstofony lub wideotelefony — za ich zgodą;

3) wydzieleniu, w placówkach obsługi klienta, stanowisk przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych oraz oznaczeniu tych stanowisk znakiem, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. Minister Infrastruktury: M. Pol

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. (poz. 1972)

Załącznik nr 1

WARTOÂCI WSKAèNIKÓW JAKOÂCI ÂWIADCZENIA USŁUG POWSZECHNYCH Lp. 1 2 3 4 5 Nazwa wskaźnika Sprawność usuwania uszkodzeń Stopa błędnych wywołań Czas usunięcia uszkodzenia Liczba uszkodzeń Gęstość aparatów publicznych — ogółem — miasto — wieś Jednostki % % godziny sztuki sztuki Wartość 90,00 0,9 34 14 3,0 3,0 2,0* 1,0* miesiące 10 sekundy 30 % 1

6 7 8 9

Gęstość aparatów publicznych przystosowanych do używania przez osoby niepełnosprawne Âredni czas oczekiwania na uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej Czas oczekiwania na zgłoszenie się informacji o numerach telefonicznych Liczba reklamacji

sztuki

* Co najmniej 1,0 w miejscowości poniżej 1000 mieszkańców.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1972 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1980 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2003 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1979 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych zakładów i wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji i w obrocie artykułami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1978 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowania produktu leczniczego oraz treści ulotek.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1977 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów zgłoszeń rejestrowych do Rejestru Wytwórców i Wyrobów medycznych oraz wysokości opłat rejestrowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1976 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie warunków sanitarnych i higienicznych w obrocie środkami spożywczymi sprzedawanymi luzem, łatwo psującymi się dietetycznymi środkami spożywczymi, sypkimi i nieopakowanymi środkami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi środkami spożywczymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1975 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1974 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1973 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1971 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1970 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kwot przychodów oraz wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1969 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1968 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1967 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1966 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2003.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-21 poz. 410

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej oraz wymagań dotyczących świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-04 poz. 358

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych kryteriów ustalania udziału operatora w rynku usługi telekomunikacyjnej oraz sposobu określania tego udziału.

 • Komunikat UE z 2007-03-01 nr 47 poz. 8

  Zniesienie przez Francję zobowiązań z tytułu świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie regularnych usług lotniczych między: Strasburgiem, (...)

 • Komunikat UE z 2007-02-15 nr 33 poz. 9

  Pomoc państwa (Artykuły 87–89 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) — Zawiadomienie skierowane przez Komisję na mocy art. 88 ust. 2 (...)

 • Komunikat UE z 2006-06-08 nr 133 poz. 8

  Pięćdziesiąta trzecia zmiana Wytycznych w sprawie pomocy państwa — Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie wniosku dotyczącego odpowiednich środków


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.