Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2017 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gatunków organizmów morskich, dla których ustanawia się okresy lub wymiary ochronne.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-30
Data wydania:2002-12-23
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2017 z 2002


2017

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gatunków organizmów morskich, dla których ustanawia się okresy lub wymiary ochronne. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie gatunków ———————

1)

organizmów morskich, dla których ustanawia się okresy lub wymiary ochronne (Dz. U. Nr 55, poz. 487) w § 1 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) dorsza (Gadus morhua L.) — 38 cm,”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2017 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2018 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2016 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie przejść granicznych, na których będzie dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2015 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2014 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie formularza listy kontrolnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2013 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2012 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej powołanej przez podmiot prowadzący kurs dokształcający dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2011 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2010 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2009 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie opłat za prawo do wykorzystywania częstotliwości przez komórki i jednostki organizacyjne dla potrzeb służb rządowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2008 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości oraz za prawo do wykorzystywania częstotliwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2007 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2006 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie żelatyny.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2005 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie węgla.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2004 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych wyrobów włókienniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2003 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2002 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2001 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu urzędów skarbowych uprawnionych do wydawania i sprzedaży banderol lub wydawania upoważnień do wydawania banderol podatkowych i legalizacyjnych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-14 poz. 487

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie gatunków organizmów morskich, dla których ustanawia się okresy lub wymiary ochronne.

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-13 poz. 849

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-04 poz. 1806

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2837

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2005 r.

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-12 poz. 699

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 1999 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.