Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2019 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiazku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-31
Data wydania:2002-12-05
Data wejscia w życie:2002-12-31
Data obowiązywania:2002-12-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2019 z 2002


2019

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej.1) Art. 1. W ustawie z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1398) po art. 59 dodaje się art. 59a w brzmieniu: ———————

1)

„Art. 59a. Przepisy art. 13f stosuje się od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.”. Art. 2. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 19) w art. 75 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) art. 9 ust. 3 pkt 2 oraz art. 15—21, które wchodzą w życie z dniem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.”.

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych, ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego, ustawę z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Dziennik Ustaw Nr 238                — 15410 —                Poz. 2019


Art. 3. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 72 otrzymuje brzmienie: „Art. 72. Przepisy rozdziałów 3—5 stosuje się od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.”;

2) w art. 73 skreśla się wyrazy „ , z tym że przepisy rozdziału 3, 4 i 5 wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 2003 r”. Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2002 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2019 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2025 z 20022002-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2002 r. sygn. akt. 9/02.

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2024 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2023 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu oznakowania aparatury.

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2022 z 20022002-12-31

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne.

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2021 z 20022002-12-31

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2020 z 20022002-12-31

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1923

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-28 poz. 1954

  Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniająca ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

 • Dziennik Ustaw z 1993-12-02 poz. 583

  Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1789

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranica towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1794

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.