Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2022 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-31
Data wydania:2002-12-05
Data wejscia w życie:2002-12-31
Data obowiązywania:2002-12-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2022 z 2002


2022

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne. Art. 1. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112 i Nr 233, poz. 1957) art. 212 otrzymuje brzmienie: „Art. 212. Spółki wodne, które w dniu wejścia w życie ustawy wykonywały działalność, o której mowa w art. 164 ust. 3, mogą prowadzić tę działalność nie dłużej niż 2 lata od dnia wejścia w życie ustawy.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2002 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2022 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2025 z 20022002-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2002 r. sygn. akt. 9/02.

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2024 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2023 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu oznakowania aparatury.

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2021 z 20022002-12-31

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2020 z 20022002-12-31

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2019 z 20022002-12-31

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiazku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-28 poz. 1954

  Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniająca ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-30 poz. 300

  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1798

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-27 poz. 795

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1923

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.