Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2037 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-31
Data wydania:2002-12-23
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2037 z 2002


2037

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 213, poz. 1802) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady wynagradzania kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich;

2) mnożniki wynagrodzenia zasadniczego;

3) stawki dodatku funkcyjnego;

4) stawki dodatku patronackiego;

5) okoliczności uzasadniające przyznanie kuratorom zawodowym dodatku specjalnego. §

2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych, zwanych dalej „kuratorami”, oraz aplikantów kuratorskich przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej, ustalonej na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, zwanej dalej „kwotą bazową”, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. § 3.

1. Stanowiska oraz odpowiadające im stawki dodatku funkcyjnego wyrażone w procentach kwoty bazowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Dodatku funkcyjnego przysługującego kuratorowi powołanemu na stanowisko kuratora okręgowego lub zastępcy kuratora okręgowego nie łączy się z dodatkiem za pracę terenową, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, zwanej dalej „ustawą”. § 4.

1. Kuratorowi sprawującemu patronat nad jednym aplikantem kuratorskim przez okres nie krótszy niż miesiąc przysługuje dodatek patronacki w wysokości 0,10 kwoty bazowej za każdy miesiąc sprawowania patronatu, a za następnych aplikantów — w wysokości 0,05 kwoty bazowej za każdego aplikanta, jednak nie więcej niż 0,20 kwoty bazowej za wszystkich aplikantów łącznie.

2. Przerwa w sprawowaniu patronatu z powodu nieobecności patrona lub jednego aplikanta, trwająca dłużej niż 7 dni roboczych, powoduje utratę prawa do dodatku za tego aplikanta. §

5. Dodatek specjalny, w wysokości, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy, może być przyznany kuratorowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych, w szczególności za prowadzenie zajęć w ośrodku kuratorskim, przez właściwego prezesa sądu.

Dziennik Ustaw Nr 239                — 15575 —                Poz. 2037


§

6. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych (Dz. U. Nr 85, poz. 930).

§

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. (poz. 2037)

Załącznik nr 1 TABELA STOPNI SŁU˚BOWYCH I ODPOWIADAJĄCYCH IM MNO˚NIKÓW KWOTY BAZOWEJ

Lp. 1 2 3 4 Kurator specjalista

Stopień służbowy

Mnożnik kwoty bazowej 2,1 1,8 1,5 0,9

Starszy kurator zawodowy Kurator zawodowy Aplikant kuratorski

Załącznik nr 2 TABELA STANOWISK ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp. 1 2 3 Kurator okręgowy

Stanowisko

Procent kwoty bazowej 70 —110 50 —70 30 —50

Zastępca kuratora okręgowego Kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2037 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2051 z 20022002-12-31

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2050 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2049 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2048 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2047 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2046 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że aparatura wytwarzająca pole elektromagnetyczne powoduje zakłócenia pracy innej aparatury.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2045 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2044 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2043 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu, wypłacaniu oraz finansowaniu niektórych świadczeń kombatantom i innym osobom uprawnionym.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2042 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2041 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wyboru członków Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2040 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobów współdziałania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z organami administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2039 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2038 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2036 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2035 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2034 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ceny minimalnej ziemniaków.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2033 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2032 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących sprzętu dozymetrycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2031 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).

porady prawne online

Porady prawne

 • Zwrot kosztów dojazdu świadka na rozprawę

  Złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, na podstawie którego wszczęto dochodzenie. Niebawem odbędzie się pierwsza rozprawa w sądzie karnym. Zostałem (...)

 • Kurator absentis-koszty

  Sprawa jest o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Nieznane jest miejsce pobytu jednego z właścicieli działek, po których ma być szlak drogi. Dane z CBA. Wnioskodawców (...)

 • Certyfikat kompetencji zawodowych

  Czy certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym musi posiadać właściciel firmy, czy może to być osoba będąca pełnomocnikiem (nie będąca ani pracownikiem, (...)

 • Dofinansowanie kosztów aplikacji radcowskiej

  Pracownik zatrudniony na stanowisku Specjalisty ds obsługi prawnej został wpisany w tym roku na listę aplikantów radcowskich, pracodawca wstępnie wyraził zgodę na dofinansowanie (...)

 • Ustanowienie wiecej niż jednego kuratora

  Chciałabym ustanowić kuratora dla mojego ojca. Czy możliwe jest ustanowienie dwóch kuratorów dla tej samej osoby, tzn. mnie i mojego brata?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-04 poz. 266

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-08 poz. 691

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych.

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-04 poz. 1100

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-07 poz. 930

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-30 poz. 1224

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prezesów oddziałów oraz przewodniczących i wiceprzewodniczących rad kuratorów Polskiej Akademii Nauk


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.