Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2040 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobów współdziałania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z organami administracji rządowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-31
Data wydania:2002-12-23
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2040 z 2002


2040

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobów współdziałania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z organami administracji rządowej. Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) zarządza się, co następuje: §

1. Współdziałanie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, zwanego dalej „PKN”, z organami administracji rządowej polega na:

1) wzajemnym informowaniu o zdarzeniach zachodzących w gospodarce, administracji publicznej i normalizacji w kontekście ich wzajemnego związku;

2) podejmowaniu działań umożliwiających wywiązywanie się państwa z zobowiązań wynikających z międzynarodowej i europejskiej współpracy normalizacyjnej, w tym zadań związanych z harmonizacją techniczną;

3) udziale organów administracji rządowej w opiniowaniu projektów Polskich Norm przez kierowanie do opiniowania projektów, związanych z ochroną życia, zdrowia, środowiska, mienia oraz bezpieczeństwa pracy i użytkowania, do właściwych ministrów;

4) udziale przedstawicieli organów administracji rządowej w pracach komitetów technicznych;

5) udziale PKN w opiniowaniu projektów aktów prawnych mających związek z normalizacją;

Dziennik Ustaw Nr 239                — 15582 —                Poz. 2040


6) uzgadnianiu potrzeb dokonywania tłumaczeń na język polski: a) norm europejskich, wprowadzonych do Polskich Norm w języku oryginału, z zakresu ochrony życia, zdrowia, środowiska, mienia oraz bezpieczeństwa pracy i użytkowania, b) innych dokumentów normalizacyjnych;

7) uzgadnianiu potrzeb sporządzania dokumentów zawierających wymagania techniczne, w procesie opracowywania projektów aktów normatywnych;

8) koordynowaniu przez PKN spraw związanych ze stosowaniem w treści aktów prawnych terminologii, znaków i symboli określonych w Polskich Normach;

9) uwzględnianiu przez PKN w programie prac normalizacyjnych jako priorytetu opracowania Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych uzgodnionych z organami administracji rządowej;

10) udostępnianiu przez PKN organom administracji rządowej informacji oraz doradzaniu w sprawach związanych z normalizacją krajową, europejską i międzynarodową. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2040 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2051 z 20022002-12-31

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2050 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2049 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2048 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2047 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2046 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że aparatura wytwarzająca pole elektromagnetyczne powoduje zakłócenia pracy innej aparatury.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2045 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2044 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2043 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu, wypłacaniu oraz finansowaniu niektórych świadczeń kombatantom i innym osobom uprawnionym.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2042 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2041 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wyboru członków Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2039 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2038 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2037 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2036 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2035 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2034 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ceny minimalnej ziemniaków.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2033 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2032 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących sprzętu dozymetrycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2031 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2009 nr 47 poz. 699

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie numerów i tytułów Polskich Norm, będących transpozycją norm europejskich, uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów

 • Monitor Polski 2008 nr 7 poz. 85

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie numerów i tytułów Polskich Norm, będących transpozycją norm europejskich, uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-06 poz. 73

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji.

 • Dziennik Ustaw z 1993-04-03 poz. 247

  Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Miar.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-25 poz. 754

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.