Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2043 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu, wypłacaniu oraz finansowaniu niektórych świadczeń kombatantom i innym osobom uprawnionym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-31
Data wydania:2002-12-23
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2043 z 2002


2043

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu, wypłacaniu oraz finansowaniu niektórych świadczeń kombatantom i innym osobom uprawnionym. Na podstawie art. 201 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 i Nr 181, poz. 1515) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 marca 1997 r. w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu, wypłacaniu oraz finansowaniu niektórych świadczeń kombatantom i innym osobom uprawnionym (Dz. U. Nr 21, poz. 109) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Osobom, o których mowa w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, zwanej dalej „ustawą”, świadczenie, w wysokości odpowiadającej kwocie dodatku kombatanckiego określonego w art. 15 ust. 1 ustawy, dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny określone w art. 20 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, zwane dalej „świadczeniami”, są wypłacane przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tych osób oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.”;

2) w § 2 w ust. 2 w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) świadczenia wypłacanego w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego oraz ryczałtu energetycznego,”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2043 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2051 z 20022002-12-31

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2050 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2049 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2048 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2047 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2046 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że aparatura wytwarzająca pole elektromagnetyczne powoduje zakłócenia pracy innej aparatury.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2045 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2044 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2042 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2041 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wyboru członków Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2040 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobów współdziałania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z organami administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2039 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2038 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2037 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2036 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2035 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2034 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ceny minimalnej ziemniaków.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2033 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2032 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących sprzętu dozymetrycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2031 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-12 poz. 346

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-30 poz. 1993

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu i wypłacaniu inwalidom wojennym refundacji z tytułu opłaconej składki na ubezpieczenie pojazdów samochodowych.

 • Dziennik Ustaw z 1991-11-06 poz. 456

  Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 1991 r. w sprawie wykładni art. 20 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-31 poz. 139

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania

 • Dziennik Ustaw z 1996-03-29 poz. 267

  Ustawa z dnia 29 marca 1996 r. o zmianie ustawy o zaspokajaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.