Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2048 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-31
Data wydania:2002-12-23
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2048 z 2002


Strona 1 z 5
2048

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej. Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłaty dodatku zagranicznego;

2) rodzaje, wysokość, tryb i szczegółowe zasady przyznawania świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej. § 2.

1. Dodatek zagraniczny przysługuje członkowi służby zagranicznej od dnia podjęcia wykonywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej do dnia zakończenia ich wykonywania.

2. Za dzień podjęcia wykonywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej uważa się dzień przyjazdu członka służby zagranicznej do placówki zagranicznej, wyznaczony przez pracodawcę. § 3.

1. Wypłata dodatku zagranicznego następuje z góry, w pierwszym dniu roboczym miesiąca.

2. Wypłata pierwszego dodatku zagranicznego następuje w dniu podjęcia wykonywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej przez członka służby zagranicznej, a jeżeli dzień ten przypada w dniu wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym. §

4. W przypadku odwołania członka służby zagranicznej ze stanowiska w placówce zagranicznej lub zgonu członka służby zagranicznej, dodatek zagraniczny wypłacony za miesiąc, w którym nastąpiło odwołanie lub zgon, nie podlega zwrotowi. § 5.

1. Wysokość dodatku zagranicznego przysługującego członkowi służby zagranicznej wykonującemu obowiązki służbowe w placówce zagranicznej ustala pracodawca przy zastosowaniu mnożników określonych w załączniku do rozporządzenia, przyjmując za podstawę dodatek zagraniczny bazowy w poszczególnych państwach przyjmujących.

2. Dodatek zagraniczny bazowy w poszczególnych państwach przyjmujących oblicza się od dodatku zagranicznego bazowego w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) przy zastosowaniu wskaźników kosztów utrzymania w tych państwach, wymienionych

Dziennik Ustaw Nr 239                — 15596 —                Poz. 2048


w ostatnim Biuletynie Statystycznym Narodów Zjednoczonych, publikowanym w roku poprzedzającym rok, w którym dokonuje się obliczenia. Waloryzacji dodatku zagranicznego bazowego dokonuje się raz w roku, z dniem 1 maja.

3. Waloryzacji dodatku zagranicznego bazowego, o której mowa w ust. 2, dokonuje minister właściwy do spraw zagranicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki i ministrem właściwym do spraw pracy.

4. W państwach przyjmujących, dla których w Biuletynie Statystycznym Narodów Zjednoczonych nie publikuje się wskaźnika kosztów utrzymania, pracodawca ustala dodatek zagraniczny bazowy w wysokości dodatku zagranicznego bazowego w państwie przyjmującym o zbliżonych kosztach utrzymania. §

6. Ambasadorowi lub konsulowi kierującemu urzędem konsularnym, którego małżonek przebywa wraz z nim w placówce zagranicznej i nie jest zatrudniony, przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania rodziny w wysokości 35% otrzymywanego przez niego dodatku zagranicznego. § 7.

1. Członkowi służby zagranicznej przydziela się nieodpłatnie lokal mieszkalny gotowy do zasiedlenia, będący własnością Skarbu Państwa lub wynajęty w celu udostępnienia członkowi służby zagranicznej, odpowiedni do standardów przyjętych w państwie przyjmującym, zajmowanego stanowiska i liczby przenoszących się z nim członków rodziny.

2. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1, wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3:

1) dla pracownika samotnego lub pracownika z jednym członkiem rodziny — do 75 m2;

2) dla pracownika z dwoma lub trzema członkami rodziny — do 110 m2;

3) dla pracownika z czterema członkami rodziny — do 130 m2;

4) dla pracownika z więcej niż czterema członkami rodziny — dodatkowo do 20 m2 dla każdego następnego członka rodziny.

3. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie wlicza się pomieszczeń reprezentacyjnych, użytkowanych w związku z funkcją pełnioną przez członka służby zagranicznej.

4. W przypadku gdy członkowi służby zagranicznej został przydzielony, na jego pisemny wniosek, lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej przekraczającej powierzchnię, o której mowa w ust. 2, członek służby zagranicznej ponosi koszty korzystania z tego lokalu w części przekraczającej tę powierzchnię.

5. Przyjęcie oraz zwrot przydzielonego lokalu mieszkalnego wraz z wyposażeniem przez członka służby zagranicznej następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

6. Od chwili przyjęcia lokalu mieszkalnego członek służby zagranicznej ponosi odpowiedzialność za szko-

dy wynikłe z niewłaściwego użytkowania lokalu i jego wyposażenia. § 8.

1. Członek służby zagranicznej, któremu przydzielono lokal mieszkalny w państwie przyjmującym, jest obowiązany wpłacić kaucję w wysokości jednego, otrzymywanego przez niego dodatku zagranicznego, celem zabezpieczenia pokrycia szkód i braków, które mogą powstać w przydzielonym lokalu mieszkalnym i wyposażeniu wskutek działania lub zaniechania członka służby zagranicznej, członków rodziny i innych osób, które za przyzwoleniem członka służby zagranicznej przebywają w lokalu mieszkalnym.

2. Członek służby zagranicznej wnosi kaucję, o której mowa w ust. 1, w walucie, w której otrzymuje dodatek zagraniczny, w dwunastu miesięcznych ratach, poczynając od czwartego miesiąca pracy w placówce zagranicznej.

3. Zwrot kaucji następuje przy zwrocie lokalu mieszkalnego przydzielonego członkowi służby zagranicznej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, stwierdzającego zwrot lokalu mieszkalnego i wyposażenia w stanie kompletnym i niepogorszonym, z uwzględnieniem ich naturalnego zużycia.

4. W przypadku stwierdzenia w protokole zdawczo-odbiorczym szkód lub braków, o których mowa w ust. 1, członek służby zagranicznej jest obowiązany do ich usunięcia lub uzupełnienia na swój koszt.

5. W przypadku odmowy usunięcia szkód lub uzupełnienia braków przez członka służby zagranicznej, kierownik placówki zagranicznej pokrywa koszty usunięcia szkód lub uzupełnienia braków z kaucji, o której mowa w ust.

1. Jeśli koszty te przekraczają wysokość kaucji, członek służby zagranicznej obowiązany jest pokryć różnicę. § 9.

1. Pracodawca pokrywa koszty okresowych napraw lokalu mieszkalnego i wyposażenia przydzielonego członkowi służby zagranicznej; również w przypadku lokalu wynajętego na potrzeby członka służby zagranicznej, o ile umowa najmu nie przewiduje ponoszenia ich przez wynajmującego. Do okresowych napraw należy w szczególności odnowienie mieszkania i, w miarę potrzeb, wymiana elementów wyposażenia.

2. Członek służby zagranicznej pokrywa koszty bieżącej konserwacji przydzielonego lokalu i wyposażenia. §

10. Częściowy zwrot kosztów eksploatacji lokalu mieszkalnego przydzielonego członkowi służby zagranicznej w państwie przyjmującym obejmuje:

1) pokrycie przez pracodawcę kosztów: a) ogrzewania lokalu mieszkalnego, b) zaopatrzenia w zimną i ciepłą wodę, c) oświetlenia korytarzy, klatek schodowych oraz utrzymania urządzeń, pomieszczeń i otoczenia budynków przeznaczonych do wspólnego użytkowania lokatorów, zbiorczych anten telewizyjnych i abonamentu telewizji kablowej znajdującej się w budynku mieszkalnym, korzystania z wind, wywozu śmieci, a także innych świad-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2048 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2051 z 20022002-12-31

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2050 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2049 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2047 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2046 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że aparatura wytwarzająca pole elektromagnetyczne powoduje zakłócenia pracy innej aparatury.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2045 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2044 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2043 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu, wypłacaniu oraz finansowaniu niektórych świadczeń kombatantom i innym osobom uprawnionym.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2042 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2041 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wyboru członków Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2040 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobów współdziałania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z organami administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2039 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2038 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2037 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2036 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2035 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2034 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ceny minimalnej ziemniaków.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2033 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2032 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących sprzętu dozymetrycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 2031 z 20022002-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).

porady prawne online

Porady prawne

 • Zatrudnianie przez oddział firmy

  Jestem przedstawicielem oddziału firmy zagranicznej (obecnie w rejestracji). Jak wygląda zatrudnienie w oddziale firmy zagranicznej przedstawiciela. Czy jest on zatrudniony (...)

 • Przedstawicielstwo, a oddział firmy zagranicznej

  Chcę reprezentować w Polsce firmę zagraniczną zajmującą się doradztwem finansowym. Czy lepiej założyć przedstawicielstwo, czy oddział? W jakich instytucjach muszę (...)

 • Zatrudnienie w zagranicznej firmie a PIT

  Polak pracuje dla zagranicznej firmy z siedzibą za granicą na umowę o pracę, ale terenem jego pracy i zamieszkania jest Polska. Rozumiem, że nie wystawia ona na koniec (...)

 • Oddział jako strona umowy cywilnoprawnej

  Kto może być stroną umowy w umowach cywilnoprawnych w przypadku zarejetrowanego w KRS oddziału firmy zagranicznej : firma macierzysta, czy może być sam oddział.

 • Koszty hotelu w delegacji zagranicznej

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą - pełna księgowość. Pracownik przebywał na delegacji zagranicznej Białoruś - Rosja. Pobyty w hotelu ma potwierdzone (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-29 poz. 480

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-06 poz. 391

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-22 poz. 1150

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości, a także przyjmowania upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-30 poz. 435

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-31 poz. 2047

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.