Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 243 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-03-18
Data wydania:2002-03-05
Data wejscia w życie:2002-04-02
Data obowiązywania:2002-03-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 243 z 2002


243

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów. Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje: §

1. Organy Inspekcji Handlowej współdziałają z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi

Dziennik Ustaw Nr 24                — 1454 —                Poz. 243


reprezentującymi interesy konsumentów w celu zapewnienia wzmocnienia ochrony interesów konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. §

2. Organy Inspekcji Handlowej współpracują z powiatowymi (miejskimi) rzecznikami konsumentów i organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów w zakresie:

1) wymiany wiedzy fachowej,

2) wymiany informacji o praktykach rynkowych naruszających prawa konsumentów,

3) mediacji i polubownego sądownictwa konsumenckiego,

4) lokalnych inicjatyw dotyczących ochrony konsumentów. § 3.

1. Organy Inspekcji Handlowej i inne organy, o których mowa w § 1, mogą przekazywać sobie wzajemnie informacje o naruszeniach prawa, ujawnionych w wyniku kontroli lub uzyskanych w inny sposób, które mogą być wykorzystane przez zainteresowany organ w zakresie jego działania.

2. Organy Inspekcji Handlowej i inne organy kontroli mogą, na podstawie porozumienia, organizować

wspólne kontrole oraz udzielać sobie doraźnej pomocy merytorycznej w toku prowadzonej kontroli. §

4. Wojewódzcy inspektorzy współpracują z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie:

1) przekazywania wyników kontroli, które mogą być podstawą wszczęcia przez delegatury postępowania na podstawie odrębnych przepisów,

2) wzajemnego przekazywania informacji i wniosków,

3) podejmowania wspólnych działań kontrolnych oraz innych wspólnych przedsięwzięć w zakresie ochrony konsumentów. §

5. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie zasad współpracy organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, a także z innymi organami administracji publicznej i instytucjami kontrolnymi, w tym organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie ochrony interesów konsumentów (Dz. U. Nr 87, poz. 969). §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: w z. M. Pol

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 243 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 252 z 20022002-03-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 251 z 20022002-03-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 250 z 20022002-03-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 249 z 20022002-03-18

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 248 z 20022002-03-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji szkła i wyrobów ze szkła.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 247 z 20022002-03-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 246 z 20022002-03-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 245 z 20022002-03-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Policji informacji o sobie, uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynności, oraz wzoru upoważnienia stanowiącego podstawę udostępnienia policjantom danych osobowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 244 z 20022002-03-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. o zniesieniu Komisji Wspólnej do Spraw Żeglugi Morskiej i Rybołówstwa Dalekomorskiego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-04 poz. 1117

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Sławomira Cytryckiego

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-14 poz. 1425

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra -członka Rady Ministrów Sławomira Cytryckiego

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-25 poz. 754

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-17 poz. 1618

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-01 poz. 280

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.