Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 246 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-03-18
Data wydania:2002-03-08
Data wejscia w życie:2002-04-02
Data obowiązywania:2002-03-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 246 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 24                — 1457 —                Poz. 246


246

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej. Na podstawie art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 18) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. Nr 28, poz. 350) § 1 otrzymuje brzmienie: „§

1. 1. W urzędach administracji rządowej, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800) oraz w art. 1 ust. 1 pkt 9a, 12, 14 i ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 18), zwanych dalej «urzędami», obowiązuje 8-godzinny dzień pracy od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 3 i

4.

2. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może ustalić dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników urzędów niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zwanych dalej «pracownikami», dzień pracy przypadający między dniami wolnymi od pracy, pod warunkiem wyznaczenia soboty dniem pracy, z zastrzeżeniem § 3 i

4. 3. W urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 9a, 12 i 14 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, uprawnienie określone w ust. 2 przysługuje kierownikom tych urzędów.

4. O ustaleniu dnia wolnego od pracy oraz o sobocie wyznaczonej dniem pracy dyrektorzy generalni urzędów (kierownicy urzędów) informują pracowników oraz interesantów urzędów co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem, w sposób przyjęty w danym urzędzie.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: w z. M. Pol

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 246 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 252 z 20022002-03-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 251 z 20022002-03-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 250 z 20022002-03-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 249 z 20022002-03-18

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 248 z 20022002-03-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji szkła i wyrobów ze szkła.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 247 z 20022002-03-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 245 z 20022002-03-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Policji informacji o sobie, uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynności, oraz wzoru upoważnienia stanowiącego podstawę udostępnienia policjantom danych osobowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 244 z 20022002-03-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. o zniesieniu Komisji Wspólnej do Spraw Żeglugi Morskiej i Rybołówstwa Dalekomorskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 243 z 20022002-03-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów.

porady prawne online

Porady prawne

 • Urlop dla osoby zatrudnionej na 1/2 etatu

  Jeden pracownik zatrudniony na 1/2 etatu pracuje po 4 godziny dziennie, drugi - również w tym samym wymiarze - ma bardziej elastyczny czas pracy (średnia 4 godziny dziennie (...)

 • Wliczenie podróży do czasu pracy

  Jeżeli charakter pracy handlowca wymaga wyjazdów samochodem służbowym i w trakcie tych wyjazdów handlowiec kieruje tym samochodem, to czy czas podróży wlicza się do (...)

 • Obniżenie czasu pracy

  Czy obniżenie czasu pracy dotyczy osoby zatrudnionej na 1/2 etatu czy na 3/5 etatu?

 • Zapoznanie pracowników z obwieszczeniem

  Wprowadziłem obwieszczenie dotyczące systemów rozkładu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego. Czy każdy pracownik pisemnie zobowiązany jest podpisać oświadczenie (...)

 • Wymiar urlopu dla pracowników niepełnoetatowych

  Jestem zatrudniony na 1/2 etatu. Lata pracy, łącznie z okresem nauki, przekraczają 10 lat. Czy przysługuje mi 26 dni urlopu wypoczynkowego, czy tylko połowa (13 dni)?

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 8 poz. 127

  Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2003 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej

 • Monitor Polski 2002 nr 11 poz. 200

  Zarządzenie Nr 5 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2002 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej.

 • Monitor Polski 2006 nr 21 poz. 243

  Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2006 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-08 poz. 522

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 397

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalenia rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.