Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 27 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-01-15
Data wydania:2002-01-08
Data wejscia w życie:2002-01-15
Data obowiązywania:2002-01-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 27 z 2002


27

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Âwiatowej Wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Âwiatowej Wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest Wojewoda Dolnośląski. § 2.

1. Do zadań Pełnomocnika należy:

1) inicjowanie, koordynacja i realizacja działań mających na celu przyznanie Polsce i miastu Wrocław prawa do organizacji Âwiatowej Wystawy EXPO w 2010 r., zwanej dalej „Wystawą”, w tym przygotowanie niezbędnych informacji, analiz i opracowań wymaganych w procedurze aplikacji o prawo organizacji Wystawy, określonych przez Międzynarodowe Biuro Wystaw z siedzibą w Paryżu,

2) reprezentowanie Polski w kontaktach z Międzynarodowym Biurem Wystaw z siedzibą w Paryżu, w zakresie określonym w pkt

1.

2. Zadania określone w ust. 1 Pełnomocnik realizuje w szczególności przez:

1) nadzór nad przygotowaniem i realizacją działań prowadzonych przez podmioty, w stosunku do których Pełnomocnik wykonuje funkcję koordynacyjną, o której mowa w ust. 1 pkt 1,

2) współdziałanie z organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w działaniach mających na celu uzyskanie prawa organizacji Wystawy. § 3.

1. Pełnomocnik przedstawia Prezesowi Rady Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z realizacją powierzonych mu zadań oraz okresowe sprawozdania z działalności.

Dziennik Ustaw Nr 3                — 118 —                Poz. 27


2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji zadań, o których mowa w §

2. §

4. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi w realizacji zadań. §

5. Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczo-doradczym, a także zlecać przeprowadzanie ekspertyz. §

6. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

§

7. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Wojewoda Dolnośląski. §

8. Pełnomocnik działa do czasu ustalenia przez Międzynarodowe Biuro Wystaw z siedzibą w Paryżu lokalizacji Wystawy. §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. M. Pol

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 27 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 29 z 20022002-01-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie umundurowania policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 28 z 20022002-01-15

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

porady prawne online

Porady prawne

 • Pełnomocnik do spraw doręczeń w Polsce

  Mieszkam od ponad roku w USA, ale w Polsce mam jeszcze ciągle rożne sprawy. Na przykład wynajmuję mieszkanie oraz być może będę rozliczał PIT za 2006. Ostatnio rozmawiałem (...)

 • Umowa z członkiem zarządu-sp. z o.o. w organizacji

  Wspólnicy zawiązują spółkę z o. o. Spółka nie jest jeszcze zarejestrowana w KRS. Spółka zamierza prowadzić działalność w pomieszczeniu wynajętym lub użyczonym (...)

 • Pełnomocnik a doręczenia

  W postępowaniu administracyjnym jest ustanowiony pełnomocnik. Zgodnie z art. 40 § 2 kpa w przypadku ustanowienia pełnomocnika organ administracji państwowej doręcza (...)

 • Sp. z o.o. w organizacji a wystawianie faktur

  Czy spółka z o. o. w organizacji możne wystawiać faktury?

 • Pełnomocnik prezesa zarządu

  Czy dopuszczalne jest ustanowienie przez Prezesa Zarządu pełnomocnika, który będzie reprezentował go na posiedzeniach zarządu. Członkowie zarządu w tym przypadku nie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-27 poz. 1040

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu

 • Monitor Polski 2000 nr 29 poz. 593

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2000 r. w sprawie organizacji Światowej Wystawy rejestrowanej EXPO 2010 w Polsce.

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-20 poz. 1330

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie zniesienia niektórych pełnomocników Rządu.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-13 poz. 1352

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-06 poz. 636

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zapewnienia Bezpieczeństwa w Trakcie Przygotowywania i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.