Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 278 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-03-29
Data wydania:2002-03-12
Data wejscia w życie:2002-03-29
Data obowiązywania:2002-03-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 278 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 31                — 2052 —                Poz. 278


278

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry—2006. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry—2006, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest Wojewoda Dolnośląski. §

2. Pełnomocnika upoważnia się do podejmowania działań w zakresie:

1) koordynowania realizacji zadań Programu dla Odry—2006, o którym mowa w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry—2006” (Dz. U. Nr 98, poz. 1067 i Nr 154, poz. 1800), zwanego dalej „Programem”,

2) współpracy w zakresie działań w dorzeczu Odry, podejmowanych w ramach Inicjatywy Szczecińskiej, Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem oraz innych inicjatyw międzynarodowych,

3) współpracy z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, a także międzyrządowej współpracy w zakresie problematyki zrównoważonego rozwoju dorzecza Odry,

4) współpracy w zakresie środków pochodzących z funduszy wspólnotowych,

5) współpracy z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi podmiotami finansującymi Program,

6) opracowywania projektów dokumentów niezbędnych do określenia w ustawie budżetowej środków na realizację Programu oraz opracowywanie preliminarza wydatków zgodnie z kierunkami zadań, ustalonymi przez Komitet Sterujący Programu,

7) przygotowywania planów finansowo-rzeczowych oraz harmonogramu działań podejmowanych w ramach Programu,

8) podejmowania działań zmierzających do pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na realizację Programu ze źródeł krajowych i zagranicznych,

9) analizowania i oceniania rozwiązań prawnych i ekonomicznych z dziedzin związanych z realizacją Programu,

10) inicjowania kontroli przebiegu realizacji inwestycji i projektów Programu,

11) realizacji innych zadań powierzonych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z Programem oraz ze zrównoważonym rozwojem dorzecza Odry. § 3.

1. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Prezes Rady Ministrów.

2. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego zadań oraz coroczne sprawozdania ze swojej działalności.

3. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o wszystkich zagrożeniach realizacji zadań, o których mowa w §

2. § 4.

1. W toku wykonywania zadań Pełnomocnik współdziała z właściwymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami i innymi organami administracji rządowej oraz z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi, a także z Biurem Koordynacji Projektu Banku Âwiatowego z siedzibą we Wrocławiu.

2. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi w realizacji jego zadań, w szczególności przez udostępnianie mu wszelkich niezbędnych informacji.

3. Projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, dotyczących zadań, o których mowa w § 2, podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika. §

5. Pełnomocnik jest upoważniony do wnoszenia, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, opracowanych przez siebie projektów dokumentów rządowych, wynikających z zakresu jego działania, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. §

6. W zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań Pełnomocnik może:

1) powoływać zespoły do opracowania określonych zagadnień,

2) zlecać przeprowadzenie ekspertyz, opinii, aplikacji projektów, studiów opłacalności i wykonalności, prac projektowych oraz innych opracowań. §

7. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Dolnośląski Urząd Wojewódzki. §

8. Pełnomocnik przejmuje sprawy prowadzone dotychczas przez powołanego, na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry—2006”, Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry—2006 oraz sprawy prowadzone w tym zakresie przez Wojewodę Dolnośląskiego. §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 278 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 284 z 20022002-03-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie określenia docelowej ceny mleka o zawartości tłuszczu 3,7% na okres od dnia 1 lipca 2002 r. do dnia 30 czerwca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 298 z 20022002-03-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 297 z 20022002-03-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i funkcjonariuszy celnych, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych oraz żołnierzy odbywających niezawodową służbę wojskową.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 296 z 20022002-03-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykazu zwolnionych od cła nieprodukowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej substancji biologicznych lub chemicznych nadających się głównie do celów naukowych przywożonych w ilościach, które nie wskazują na przeznaczenie handlowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 295 z 20022002-03-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie " w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 294 z 20022002-03-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wpłat powszechnych towarzystw emerytalnych na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością funduszy emerytalnych oraz kosztów funkcjonowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych, terminów uiszczania tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 293 z 20022002-03-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wynagrodzeń i premii pracowników urzędów Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i jego zastępców.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 292 z 20022002-03-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów funkcjonowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 291 z 20022002-03-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wynagrodzeń i premii pracowników urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Rzecznika Ubezpieczonych i pracowników jego Biura oraz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych i jego zastępców.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 290 z 20022002-03-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki zainkasowanej brutto wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 289 z 20022002-03-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 288 z 20022002-03-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 287 z 20022002-03-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 286 z 20022002-03-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie regulaminu Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 285 z 20022002-03-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie określenia ceny interwencyjnej masła o odtłuszczonego mleka w proszku na okres od dnia 1 lipca 2002 r. do dnia 30 czerwca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 283 z 20022002-03-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 282 z 20022002-03-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 281 z 20022002-03-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 280 z 20022002-03-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 279 z 20022002-03-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terminu ważności prospektu emisyjnego, terminu, w którym po opublikowaniu prospektu i jego skrótu może rozpocząć się sprzedaż lub subskrypcja papierów wartościowych, wymaganej liczby prospektów oraz miejsca, terminów i sposobów udostępniania do publicznej wiadomości prospektu oraz jego skrótu.

porady prawne online

Porady prawne

 • Pełnomocnik do spraw doręczeń w Polsce

  Mieszkam od ponad roku w USA, ale w Polsce mam jeszcze ciągle rożne sprawy. Na przykład wynajmuję mieszkanie oraz być może będę rozliczał PIT za 2006. Ostatnio rozmawiałem (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

 • Pełnomocnik a doręczenia

  W postępowaniu administracyjnym jest ustanowiony pełnomocnik. Zgodnie z art. 40 § 2 kpa w przypadku ustanowienia pełnomocnika organ administracji państwowej doręcza (...)

 • Ustanowienie pełnomicnika - wyjazd za granicę

  Mieszkam od ponad roku w USA, ale w Polsce mam jeszcze ciągle różne sprawy. Na przykład wynajmuję mieszkanie oraz być może będę rozliczał PIT za 2006 rok. Ostatnio (...)

 • Pełnomocnik prezesa zarządu

  Czy dopuszczalne jest ustanowienie przez Prezesa Zarządu pełnomocnika, który będzie reprezentował go na posiedzeniach zarządu. Członkowie zarządu w tym przypadku nie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-11 poz. 1573

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006.

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-02 poz. 1255

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-13 poz. 1352

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-20 poz. 1330

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie zniesienia niektórych pełnomocników Rządu.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-27 poz. 1040

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.