Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 307 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-03-30
Data wydania:2002-03-28
Data wejscia w życie:2002-04-01
Data obowiązywania:2002-03-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 307 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 32                — 2146 —                Poz. 307


307

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 78, poz. 880 oraz z 2000 r. Nr 72, poz. 841 i Nr 93, poz. 1032) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1: a) po części „14. Rzecznik Praw Dziecka” dodaje się część 15 w brzmieniu: „15/00 Sądy powszechne Celem oznakowania poszczególnych części budżetów sądów, jako trzecią i czwartą cyfrę (w miejsce

00) przyjmuje się symbol:

01. Ministerstwo Sprawiedliwości

02. Sąd Apelacyjny w Warszawie

03. Sąd Apelacyjny w Katowicach

04. Sąd Apelacyjny w Gdańsku

05. Sąd Apelacyjny w Poznaniu

06. Sąd Apelacyjny w Krakowie

07. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

08. Sąd Apelacyjny w Łodzi

09. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

10. Sąd Apelacyjny w Białymstoku

11. Sąd Apelacyjny w Lublinie”, b) część „18. Architektura i budownictwo” otrzymuje brzmienie: „18. Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa”, c) skreśla się część 27 w brzmieniu: „27. Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa”, d) dodaje się część 27 w brzmieniu: „27. Informatyzacja”, e) część „48. Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń” otrzymuje brzmienie: „48. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych”, f) skreśla się część 55 w brzmieniu: „55. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast”, g) skreśla się część 56 w brzmieniu: „56. Urząd Kultury Fizycznej i Sportu”, h) skreśla się część 57 w brzmieniu: „57. Krajowy Urząd Pracy”, i) skreśla się część 59 w brzmieniu: „59. Główny Urząd Ceł”, j) skreśla się część 62 w brzmieniu: „62. Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi”, k) skreśla się część 63 w brzmieniu: „63. Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych”, l) skreśla się część 66 w brzmieniu: „66. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji”, ł) skreśla się część 70 w brzmieniu: „70. Generalny Inspektorat Celny”, m) część „76. Urząd Regulacji Telekomunikacji” otrzymuje brzmienie: „76. Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty”;

2) w § 2: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Częściami budżetu państwa dysponują, z zastrzeżeniem ust. 2, kierownicy organów, o których mowa w art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, właściwi ministrowie, zgodnie z art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800), kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz kierownicy państwowych jednostek organizacyjnych.”, b) w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) części 15 — Ministra Sprawiedliwości.” §

2. W okresie od dnia 1 kwietnia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.:

1) część „48. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych” otrzymuje oznaczenie jako część „87”,

2) część „76. Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty” otrzymuje oznaczenie jako część „88”.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 307 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 308 z 20022002-03-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 306 z 20022002-03-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 305 z 20022002-03-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 304 z 20022002-03-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 303 z 20022002-03-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 302 z 20022002-03-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 301 z 20022002-03-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 300 z 20022002-03-30

  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 299 z 20022002-03-30

  Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

porady prawne online

Porady prawne

 • Woźny jako pracownik samorządowy

  Czy do woźnego w szkole podstawowej mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych?

 • Darowizny na rzecz Policji

  Czy jako prywatna firma (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) mogę przekazać czy przekazywać darowizny dla Policji?

 • Czas na uchwalenie budżetu państwa

  Do kiedy musi być ustalony budżet państwa na rok 2004?

 • Zmiany w klasyfikacji gruntów

  Czy prawnie dopuszczalne jest przeprowadzenie w jednym postępowaniu administracyjnym zmian w ustaleniu rodzaju użytków gruntowych oraz wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów?

 • Zwrot odsetek budżetowych

  W związku ze zmianą decyzji Urzędu Skarbowego dotyczącej kontrolowanego lipca 2006 r. w przedmiocie rozliczania podatku od towarów i usług, otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-08 poz. 1263

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-26 poz. 1012

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-06 poz. 1306

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-26 poz. 1232

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-27 poz. 984

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.