Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 318 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania przez Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, Straż Graniczną, Policję i wojewodów kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-04-04
Data wydania:2002-03-08
Data wejscia w życie:2002-04-19
Data obowiązywania:2002-04-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 318 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 34                — 2244 —                Poz. 318


318

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania przez Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, Straż Graniczną, Policję i wojewodów kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) sposób przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym okoliczności jej przeprowadzania i rodzaje kontrolowanych dokumentów,

2) sposób i zakres dokumentowania czynności związanych z przeprowadzaną kontrolą. § 2.

1. Przed rozpoczęciem kontroli:

1) funkcjonariusz Straży Granicznej lub Policji, zwany dalej „funkcjonariuszem”, okazuje znak identyfikacyjny i podaje stopień, imię i nazwisko albo okazuje legitymację służbową w sposób umożliwiający kontrolowanemu odczytanie i zanotowanie numeru legitymacji, organu, który ją wydał, oraz nazwiska funkcjonariusza,

2) upoważniony pracownik Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców albo upoważniony pracownik urzędu wojewódzkiego, zwany dalej „pracownikiem”, podaje imię i nazwisko oraz okazuje upoważnienie do przeprowadzania kontroli i legitymacją służbową w sposób, o którym mowa w pkt

1.

2. Rozpoczynając kontrolę funkcjonariusz i pracownik podaje podstawę prawną oraz okoliczności uzasadniające przeprowadzenie kontroli. §

3. Kontrola polega na wezwaniu cudzoziemca do okazania dokumentów, zezwoleń lub środków:

1) dokumentów podróży,

7) imię i nazwisko kontrolowanego cudzoziemca,

2) wiz,

3) kart pobytu,

4) zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony,

5) zezwoleń na osiedlenie się,

6) polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,

7) tymczasowych polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,

8) tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca,

9) dokumentów podróży przewidzianych w Konwencji genewskiej,

8) miejsce pobytu (adres zamieszkania) cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

9) opis okoliczności uzasadniających przeprowadzenie kontroli,

10) opis skontrolowanych dokumentów i zezwoleń z podaniem ich numeru, okresu ważności oraz organu, który dokument lub zezwolenie wydał,

11) informację o ilości środków finansowych posiadanych przez cudzoziemca lub wskazanie sprawdzonych dokumentów potwierdzających ich posiadanie,

12) wynik kontroli,

10) zezwoleń na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,

11) dokumentów umożliwiających uzyskanie środków płatniczych,

12) zaproszenia,

13) dokumentu potwierdzającego rezerwację i opłacenie w Rzeczypospolitej Polskiej zakwaterowania i wyżywienia,

14) waluty polskiej lub zagranicznych środków płatniczych, które mogą być w Rzeczypospolitej Polskiej legalnie wymienione. § 4.

1. Po przeprowadzeniu kontroli funkcjonariusz lub pracownik sporządza, z zastrzeżeniem ust. 3, protokół kontroli.

2. Protokół kontroli powinien zawierać w szczególności:

1) wskazanie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz numeru legitymacji służbowej upoważnionego funkcjonariusza lub pracownika,

2) datę i miejsce sporządzenia protokołu kontroli,

3) datę i godzinę przeprowadzenia kontroli,

4) imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego,

5) imię i nazwisko tłumacza,

6) miejsce przeprowadzenia kontroli,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 318 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 324 z 20022002-04-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad podnoszenia flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne oficjalne przedstawicielstwa i misje za granicą.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 323 z 20022002-04-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie reorganizacji Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 322 z 20022002-04-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Radiu Orthodoxia.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 321 z 20022002-04-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 320 z 20022002-04-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności operacyjno-rozpoznawczych niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 319 z 20022002-04-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie świadectwa służby oraz opinii służbowej funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 317 z 20022002-04-04

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno - konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 316 z 20022002-04-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej w zakresie przewozu ładunków statkami żeglugi śródlądowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 315 z 20022002-04-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie wniosku o wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 314 z 20022002-04-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie rekompensaty za udział w pracach kolegium orzekającego do spraw spornych prowadzonych przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 313 z 20022002-04-04

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 312 z 20022002-04-04

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 311 z 20022002-04-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 310 z 20022002-04-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie wysokości, do jakiej składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-18 poz. 1858

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-29 poz. 686

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-22 poz. 979

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie zakresu i sposobu wyodrębniania składników majątkowych dla Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, pozostających dotychczas w trwałym zarządzie i używaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Monitor Polski 2013 poz. 166

  Zarządzenie Nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców

 • Monitor Polski 2006 nr 3 poz. 47

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji w sprawie współpracy w zakresie dobrowolnych powrotów cudzoziemców opuszczających terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonego w Warszawie dnia 12 lipca 2005 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.