Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 32 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-01-18
Data wydania:2001-12-17
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-01-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 32 z 2002


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Uchylona z dniem 31 grudnia 2003 r. - Dz.U. 2003 r. Nr 228, poz. 2258

USTAWA z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 4, poz. 32, Nr 233, poz. 1954.

Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404 i Nr 144, poz. 1615) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 30: a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, składniki wynagrodzenia przysługującego nauczycielom, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, ich wysokość oraz warunki i sposób wypłacania, z uwzględnieniem posiadanych stopni awansu zawodowego.”, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Środki na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w ust. 3 i 4, dla liczby nauczycieli zatrudnionych zgodnie ze standardami, o których mowa w ust. 9, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisami, o których mowa w ustawie, są zagwarantowane przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a w przypadku szkół prowadzonych przez właściwych ministrów - w budżetach tych ministrów.”, c) w ust. 7 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Zwiększenie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli może odbywać się wyłącznie ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego.”, d) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, określi, w drodze rozporządzenia, standardy zatrudnienia nauczycie2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

li, biorąc pod uwagę w szczególności liczbę nauczycieli na oddział, liczbę uczniów w oddziale oraz liczbę obowiązkowych zajęć dla uczniów i wychowanków w poszczególnych typach i rodzajach szkół.”;

2) w art. 54 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, określa wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 3.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

2005-07-20

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 32 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 45 z 20022002-01-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi z tytułu odpłatnego udziału Policji w zabezpieczeniu bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas przeprowadzania imprez masowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 44 z 20022002-01-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, a także obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 43 z 20022002-01-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 42 z 20022002-01-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie zwolnień, zasad i trybu zwrotu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od paliw, olejów i smarów, używanych przez siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz przez siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 41 z 20022002-01-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe, banki prowadzące kasy mieszkaniowe oraz kasy oszczędnościowo-budowlane dla celów podatkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 40 z 20022002-01-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 39 z 20022002-01-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 38 z 20022002-01-18

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 37 z 20022002-01-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 36 z 20022002-01-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 35 z 20022002-01-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie niektórych ulg przysługujących inwalidom wojennym i wojskowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 34 z 20022002-01-18

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz o zmianie innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 33 z 20022002-01-18

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 31 z 20022002-01-18

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 30 z 20022002-01-18

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2001 r. o zmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku-Oliwie.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.