Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 367 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-04-19
Data wydania:2002-04-17
Data wejscia w życie:2002-04-19
Data obowiązywania:2002-04-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 367 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 41                — 2986 —                Poz. 367


367

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa. Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 i z 2002 r. Nr 23, poz. 221) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800), zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”. §

2. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna architektów oraz inżynierów budownictwa za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych. § 3.

1. Umowę ubezpieczenia OC ubezpieczający zawiera z wybranym zakładem ubezpieczeń prowadzącym działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

2. Umowę ubezpieczenia OC zawiera się na pisemny wniosek ubezpieczającego. § 4.

1. Umowę ubezpieczenia OC zawiera się w terminie 30 dni od dnia wpisu na listę członków izb architektów lub inżynierów budownictwa, zwanych dalej „izbami”, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. Po upływie okresu zawieszenia w prawach członka izby umowę ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień ponownego rozpoczęcia wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. § 5.

1. Umowę ubezpieczenia OC zawiera się na okres 12 miesięcy.

2. Umowa ubezpieczenia OC ulega przedłużeniu na okres kolejnych 12 miesięcy, chyba że ubezpieczający, nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, wypowie ją.

3. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia OC nie została wypowiedziana, jej przedłużenie nie następuje, jeżeli ubezpieczający do końca okresu ubezpieczenia nie zapłacił składki, a w razie płacenia składki w ratach — którejkolwiek raty składki. § 6.

1. Zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody wynikłe ze zdarzeń mających miejsce w okresie ubezpieczenia.

2. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń trwa przez okres wskazany w umowie i kończy się z upływem ostatniego dnia tego okresu, z zastrzeżeniem § 5 ust.

2.

3. Jeżeli składka ubezpieczeniowa płatna jest w ratach, niezapłacenie raty składki w oznaczonym terminie nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, z zastrzeżeniem § 5 ust.

3.

4. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, wynikająca z umowy ubezpieczenia OC, ustaje w przypadkach określonych w §

7. § 7.

1. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu na skutek:

1) skreślenia ubezpieczonego z listy członków izby,

2) zawieszenia w prawach członka izby.

2. W przypadku skreślenia z listy członków izby umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z dniem uprawomocnienia się uchwały o skreśleniu.

3. W przypadku zawieszenia w prawach członka izby, umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z dniem uprawomocnienia się uchwały o zawieszeniu.

4. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia OC z powodów, o których mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zwraca składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia, chyba że w okresie poprzedzającym rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC nastąpiła szkoda, za którą zakład ubezpieczeń wypłacił lub zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia.

5. Wysokość składki podlegającej zwrotowi ustala się w wysokości 1/12 składki za dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia, za każdy miesiąc, z tym że każdy miesiąc rozpoczęty uważa się za pełny. § 8.

1. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego, jednak nie więcej niż do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia OC.

2. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50 000 euro.

3. Kwota, o której mowa w ust. 2, ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych ogłasza-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 367 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 366 z 20022002-04-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 365 z 20022002-04-19

  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 364 z 20022002-04-19

  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 363 z 20022002-04-19

  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 362 z 20022002-04-19

  Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 361 z 20022002-04-19

  Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 360 z 20022002-04-19

  Ustawa z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej i Rządem Republiki Słowackiej w sprawie utworzenia Brygady Wielonarodowej, podpisanej w Orawskim Hradzie dnia 20 września 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 359 z 20022002-04-19

  Ustawa z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji.

porady prawne online

Porady prawne

 • Pozwanie w przypadku ubezpieczenia OC

  Osoba prawidłowo jadąca rowerem została potrącona przez samochód, w wyniku czego doznała obrażeń ciała. Poszkodowany chce dochodzić od sprawcy szkody odszkodowania (...)

 • Pozwany w postępowaniu o odszkodowanie

  Czy pozew cywilny o odszkodowanie od sprawcy wypadku samochodowego powinien być skierowany tylko przeciwko niemu, czy także przeciwko firmie ubezpieczeniowej gdzie sprawca (...)

 • Ubezpieczenie prowadzących księgi rachunkowe

  Czy rozporządzenie ministra finansów z 5 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności (...)

 • Odpowiedzialność ubezpieczyciela z OC

  Uczestniczyłem w kolizji drogowej, w której został uszkodzony mój samochód nie z mojej winy. W chwili obecnej PZU prowadzi likwidację szkody z ubezpieczenia OC. Czy (...)

 • Obowiązkowe OC księgowej

  Czy osoba fizyczna nie prowadząca działalności posiadająca uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych prowadząc na umowę zlecenie kilku firmom księgowość (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-20 poz. 1608

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku.

 • Komunikat UE z 2008-10-16 nr 263 poz. 4

  Wyrok Trybunału z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie E-8/07 między: — Celiną Nguyen a państwem norweskim, reprezentowanym przez Justis- og politidepartementet (...)

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-10 poz. 1496

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-10 poz. 1495

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

 • Monitor Polski 2000 nr 2 poz. 37

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2000 r. w sprawie wysokości obowiązkowej opłaty z tytułu niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.