Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 413 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad zwrotu składek na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe z tytułu zatrudnienia absolwenta.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-04-26
Data wydania:2002-03-29
Data wejscia w życie:2002-05-11
Data obowiązywania:2002-04-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 413 z 2002


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 44                — 3265 —                Poz. 413


413

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad zwrotu składek na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe z tytułu zatrudnienia absolwenta. Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz. U. Nr 122, poz. 1325 i Nr 154, poz. 1793) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa tryb i szczegółowe zasady zwrotu składek na ubezpieczenie rentowe i ubezpieczenie wypadkowe oraz wzory wniosków o dokonanie zwrotu tych składek za osoby zamieszkałe w rejonach uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół, które podjęły po raz pierwszy zatrudnienie lub we własnym imieniu po raz pierwszy podjęły i prowadzą działalność gospodarczą, zwane dalej „absolwentami”. § 2.

1. Zwrot składek na ubezpieczenie rentowe i ubezpieczenie wypadkowe za absolwenta następuje na pisemny wniosek złożony do starosty właściwego dla miejsca zamieszkania tego absolwenta na formularzach, których wzory stanowią załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

2. W przypadku gdy zatrudnienie absolwenta nastąpiło na podstawie umowy zawartej ze starostą na wykonywanie przez absolwenta pracy w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych lub innej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych, przewidującej refundację za skierowanego absolwenta także składek na ubezpieczenie społeczne, nie przysługuje pracodawcy zwrot kosztów składek.

3. W przypadku ustania zatrudnienia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez absolwenta przed upływem 12 miesięcy od dnia podjęcia zatrudnienia lub od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, zwrot kosztów składek dokonywany jest za czas obejmujący okres od ostatniego miesiąca, za który nie dokonano zwrotu składek, do dnia ustania zatrudnienia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez absolwenta. §

3. Starosta, o którym mowa w § 2 ust. 1, dokonuje zwrotu kosztów składek w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot kosztów składek. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Pracy i Polityki Społecznej: w z. J. Banach

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 413 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 423 z 20022002-04-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2002 r. sygn. akt SK. 18/01

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 422 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania przeszkolenia zawodowego uprawniającego do otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego w Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 421 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości pełnienia służby funkcjonariuszom Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 420 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności operacyjno-rozpoznawczych niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 419 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 418 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie egzaminów na pierwszy stopień podoficerski i chorążego w Biurze Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 417 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie "Kairos".

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 416 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 415 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie kosztów sądowych przy zakładaniu ksiąg wieczystych.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 414 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 412 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia towarów rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 411 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie środków specjalnych w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 410 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z właściwymi starostami w zakresie przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz sposobu i terminów płatności.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 409 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą.

porady prawne online

Porady prawne

 • Śmiertelny wypadek w czasie pracy a składki ZUS

  Jakie konsekwencje dla pracodawcy (głównie z strony ZUS, w postaci np. zmienionych wartości składek) ma wypadek, który zdarzył się pracownikowi w czasie pracy ze skutkiem (...)

 • Opłacanie składek emerytalnych przez cudzoziemca

  Cudzoziemiec zatrudniony w Polsce na podstawie umowy o pracę posiada aktualną kartę czasowego pobytu, odprowadza wszystkie składki ZUS(emerytalne, rentowe, chorobowe, (...)

 • Zatrudnienie emeryta a składki ZUS

  Zamierzam zatrudnić emeryta w wieku 66 lat na 1/2 etatu. Zaznaczam, że jest on już zatrudniony u innego pracodawcy na pełny etat. Czy muszę opłacać składki ZUS? Jeśli (...)

 • Choroba pracownika a składka ZUS

  W jaki sposób jest obliczana podstawa wymiaru składki ZUS w przypadku gdy pracownik przebywał kilkanaście dni np.5 na zwolnieniu lekarskim, np. choroba ucha? Jak się (...)

 • Składka zdrowotna rencisty przedsiębiorcy

  Czy rencista prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli tak czy są od tego jakieś odstępstwa?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-07 poz. 847

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-18 poz. 1325

  Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-04 poz. 1558

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-04 poz. 1181

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-20 poz. 975

  Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.