Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 439 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Gdańsku.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-02
Data wydania:2002-04-19
Data wejscia w życie:2002-05-17
Data obowiązywania:2002-05-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 439 z 2002


Strona 1 z 3
439

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Gdańsku. Na podstawie art. 168 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje: §

1. Określa się, w załączniku do niniejszego rozporządzenia, obszar wolnego obszaru celnego w Gdańsku, działającego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Gdańsku (Dz. U. Nr 141, poz. 693). §

2. Na zarządzającego wolnym obszarem celnym w Gdańsku wyznacza się Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: M. Belka

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. (poz.439)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC WOLNEGO OBSZARU CELNEGO W GDA¡SKU Przebieg granic wolnego obszaru celnego w Gdańsku, przedstawiony na mapie w skali 1:5000, jest przechowywany u zarządzającego oraz w kopii we właściwym miejscowo urzędzie celnym nadzorującym wolny obszar celny i w Ministerstwie Finansów. I. Przebieg granic istniejącego wolnego obszaru celnego w Gdańsku Poczynając od punktu nr 1, zlokalizowanego na północno-wschodniej krawędzi falochronu zachodniego

Dziennik Ustaw Nr 47                — 3350 —                Poz. 439


Kanału Portowego u ujścia Martwej Wisły, granica biegnie jego północną, a następnie zachodnią krawędzią w kierunku południowym do punktu nr

2. W punkcie nr 2 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przebiega brzegiem Zatoki Gdańskiej do punktu nr

3. W punkcie nr 3 ulega wyraźnemu załamaniu w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 4, granicząc na tym odcinku od strony zachodniej z pasem technicznym Urzędu Morskiego w Gdyni. Od punktu nr 4 granica biegnie linią łamaną na południowy zachód wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 5, który stanowi narożnik ogrodzenia, i dalej w kierunku zachodnim do punktu nr 6, granicząc od strony północnej z pasem technicznym Urzędu Morskiego w Gdyni. W punkcie nr 6 granica załamuje się w kierunku południowym i tworzy linię prostą wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 7, a następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie po ogrodzeniu do punktu osnowy pomiarowej nr

2340. W punkcie nr 2340 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przebiega wzdłuż ogrodzenia do punktu nr

8. W punkcie nr 8 granica skręca na południe wzdłuż ogrodzenia do punktu nr

9. Od punktu nr 9 granica biegnie wzdłuż betonowego parkanu w linii prostej w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 10, w którym ponownie załamuje się w kierunku południowym, tworząc prostą do punktu nr

11. Na odcinku od punktu nr 7 do punktu nr 11 wolny obszar celny graniczy z Parkiem Brzeźnieńskim. W punkcie nr 11 granica ulega załamaniu w kierunku wschodnim, tworząc prostą wzdłuż ogrodzenia betonowego do punktu nr

12. W punkcie nr 12 granica skręca w kierunku południowym wzdłuż bramy wjazdowej przy ul. Krasickiego do punktu nr

13. Od punktu nr 13 granica biegnie w ogólnym kierunku południowo-wschodnim wzdłuż istniejącego ogrodzenia z siatki metalowej przez punkt graniczny nr 14 do punktu granicznego nr

15. W punkcie nr 15 granica wyraźnie załamuje się w kierunku północnym, tworząc odcinek prosty do punktu granicznego nr

16. W punkcie nr 16 granica skręca w kierunku wschodnim, przecinając tory bocznicy kolejowej prowadzące do wolnego obszaru celnego, tworząc linię łamaną przez punkt graniczny nr 17 do punktu granicznego nr

18. W punkcie granicznym nr 18 wyraźnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie po łuku na północny wschód, wzdłuż granicy oddzielającej teren wolnego obszaru celnego od torowiska kolejowego prowadzącego do terenu Nabrzeża Oliwskiego przez kolejne punkty graniczne nr 19 do nr

27. W punkcie nr 27 odchyla się w kierunku wschodnim, tworząc odcinek prosty do punktu nr 28, i dalej po-

nownie ulega załamaniu, tworząc linię łuku odchylającego się w kierunku północno-wschodnim kolejno przez punkty graniczne nr 29 do nr

35. Punkt nr 35 stanowi słup metalowy ogrodzenia rozdzielającego teren kolejowy od wolnego obszaru celnego. Dalej granica biegnie wzdłuż ogrodzenia z siatki metalowej do punktu nr

36. W punkcie nr 36 załamuje się w kierunku północnym i przebiega wzdłuż bramy wjazdowej na terenie wolnego obszaru celnego od strony ulicy Przemysłowej oraz po wschodniej ścianie budynku wartowni do punktu nr 37, gdzie ulega załamaniu w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr

38. W punkcie nr 38 granica załamuje się w kierunku południowym i tworzy prostą po istniejącym ogrodzeniu do punktu nr

39. Od punktu nr 39 granica biegnie po istniejącym ogrodzeniu w ogólnym kierunku wschodnim, tworząc linię łamaną przez punkty nr 40, nr 41 do punktu nr

42. W punkcie nr 42 granica załamuje się pod kątem prostym w kierunku północnym, tworząc odcinek prosty wzdłuż ogrodzenia do punktu nr

43. Następnie ulega załamaniu w kierunku wschodnim, tworząc linię łamaną do punktu nr 44, który stanowi południowo-wschodni narożnik budynku stolarni. Od punktu nr 44 granica biegnie wzdłuż wschodniej ściany budynku stolarni w kierunku północnym, a następnie odchyla się od budynku w kierunku wschodnim i tworzy linię łamaną do punktu nr

45. Od punktu nr 45 granica biegnie w ogólnym kierunku północnym wzdłuż ogrodzenia rozgraniczającego teren Kapitanatu Portu, tworząc linię łamaną przez punkty: nr 46, nr 47, nr 48, nr 49 do punktu nr 50, znajdującego się na południowym Nabrzeżu Basenu Władysława IV. W punkcie nr 50 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie po południowym Nabrzeżu Basenu Władysława IV do punktu nr 51, który znajduje się na krawędzi Nabrzeża Kanału Portowego. Od punktu nr 51 granicę tworzy linia prosta do punktu nr 52, który wyznaczony jest przez narożnik Nabrzeża Kanału Portowego na styku z północnym Nabrzeżem Basenu Władysława IV. Od punktu nr 52, który jest wspólnym punktem rozgraniczającym Kanał Portowy, granica biegnie po zachodnim Nabrzeżu Kanału Portowego w kierunku północnym do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis przebiegu granic. Powierzchnia obszaru wynosi 33 ha 51 a 79 m2. II. Przebieg granic obszaru leżącego przy Nabrzeżu Oliwskim i Nabrzeżu Zakrętu Pięciu Gwizdków Poczynając od punktu granicznego nr 644, zlokalizowanego po południowej stronie ul. Przemysłowej na

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 439 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 445 z 20022002-05-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków trybu udzielania zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu oraz właściwości przełożonych w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 444 z 20022002-05-02

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania Funduszowi Pracy przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa środków na finansowanie świadczeń przedemerytalnych dla byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz trybu ich rozliczania.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 443 z 20022002-05-02

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wzoru oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 442 z 20022002-05-02

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego i wychowawczego, innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do tych zasiłków oraz szczegółowych zasad i trybu ich wypłaty.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 441 z 20022002-05-02

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości prowizji od opłat drogowych i kar pieniężnych pobieranych przez urzędy celne oraz sposobu jej pobierania i rozliczania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 440 z 20022002-05-02

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle koksowniczym.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-17 poz. 1515

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zmiany osoby zarządzającej wolnym obszarem celnym w Świnoujściu

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-07 poz. 817

  Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Świnoujściu

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-11 poz. 411

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku

 • Monitor Polski 2010 nr 17 poz. 175

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2010 r. nr 1130-1-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-29 poz. 652

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.