Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 47 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-01-22
Data wydania:2002-01-18
Data wejscia w życie:2002-01-22
Data obowiązywania:2002-01-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 47 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 5                — 223 —                Poz. 47


47

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń. Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń (Dz. U. Nr 64, poz. 750) w § 1:

1) w pkt 1: a) lit. e) otrzymuje brzmienie: „e) w art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 497 i Nr 156, poz. 775) oraz w art. 14f ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800), odnoszącym się do środków finansowych przeznaczonych na premie i nagrody dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Rządowego Centrum Legislacji, biorących udział w procesie redagowania, wydawania i rozpowszechniania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski»,” b) w lit. h) skreśla się wyrazy „ , Przewodniczącego Komisji i jego zastępców oraz dla dyrektora generalnego Urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd”, c) dodaje się lit. k) w brzmieniu: „k) w art. 116 ust. 6—8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381), odnoszącym się do środków finansowych przeznaczonych na fundusz premiowy — do wysokości określonej w odrębnych przepisach,”;

2) w pkt 4 skreśla się lit. b). §

2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2002 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 47 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 55 z 20022002-01-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 54 z 20022002-01-22

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 53 z 20022002-01-22

  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 17 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 52 z 20022002-01-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie opłaty za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz dokumentów z tym związanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 51 z 20022002-01-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 50 z 20022002-01-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 49 z 20022002-01-22

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 48 z 20022002-01-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie procedur uproszczonych.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 46 z 20022002-01-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-31 poz. 1949

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń

 • Monitor Polski 2013 poz. 524

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2013 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-30 poz. 375

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-19 poz. 1702

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń i nagród pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-24 poz. 1404

  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.