Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 55 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-01-22
Data wydania:2002-01-08
Data wejscia w życie:2002-02-06
Data obowiązywania:2002-01-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 55 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 5                — 280 —                Poz. 55


55

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Państwowa Straż Rybacka współpracuje ze Społeczną Strażą Rybacką w zakresie zapobiegania i zwalczania nielegalnego połowu ryb, raków i minogów w powierzchniowych wodach śródlądowych oraz zwalczania obrotu nielegalnie pozyskanymi rybami, rakami i minogami.

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, polega na:

1) organizowaniu i przeprowadzaniu kontroli: a) dokumentów uprawniających do połowu ryb, raków i minogów oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb, raków i minogów przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu, b) ilości i gatunków odłowionych, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu ryb, raków i minogów oraz przedmiotów służących do ich połowu,

2) podejmowaniu działań przy zabezpieczaniu porzuconych ryb, raków i minogów oraz przedmiotów służących do ich połowu,

3) udzielaniu pomocy przy: a) wykonywaniu czynności w celu zabezpieczenia miejsca wykroczenia lub przestępstwa, b) kontroli oznakowania sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, raków i minogów,

4) przeprowadzaniu wspólnych akcji i patroli,

5) wspólnie organizowanych, przynajmniej raz w roku, szkoleniach i ćwiczeniach,

6) wymianie informacji: a) co do miejsca, czasu, rodzaju i wyników prowadzonych działań, b) o przypadkach naruszania lub podjęcia uzasadnionego podejrzenia o naruszeniu przepisów o rybactwie śródlądowym.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 6 lit. a), dotyczące czasu, miejsca, rodzaju i ilości odebranych lub porzuconych ryb, raków i minogów oraz przedmiotów służących do ich połowu przekazuje się Państwowej Straży Rybackiej, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od dnia ich odebrania lub znalezienia.

4. Przeprowadzanie wspólnych akcji i patroli, o których mowa w ust. 2 pkt 4, odbywa się pod kierownictwem strażnika wskazanego przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej, po uprzednim uzgodnieniu czasu i miejsca ich trwania przez komendantów Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej lub osoby przez nich upoważnione. § 2.

1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej z komendantem Społecznej Straży Rybackiej:

1) sporządzają, do końca stycznia każdego roku, plan współpracy, w zakresie, o którym mowa w § 1,

2) dokonują, co najmniej raz w roku, oceny współpracy, określonej w planie, o którym mowa w pkt

1.

2. W planie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa się szczegółowy sposób realizacji wspólnych zadań, w tym wzajemne korzystanie ze środków łączności i transportu, ilość wspólnych działań i liczbę osób w nich uczestniczących oraz zasady zabezpieczania odebranych lub porzuconych ryb, raków i minogów oraz przedmiotów służących do ich połowu. §

3. Plan współpracy, o którym mowa w § 2 w ust. 1 w pkt 1, na rok 2002 sporządza się do dnia 31 marca 2002 r. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 55 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 54 z 20022002-01-22

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 53 z 20022002-01-22

  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 17 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 52 z 20022002-01-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie opłaty za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz dokumentów z tym związanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 51 z 20022002-01-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 50 z 20022002-01-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 49 z 20022002-01-22

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 48 z 20022002-01-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie procedur uproszczonych.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 47 z 20022002-01-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 46 z 20022002-01-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-17 poz. 489

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży.

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-20 poz. 730

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zadań z zakresu wychowania fizycznego realizowanych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz form organizacyjnych wychowania fizycznego i sposobu ich finansowania

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-29 poz. 1181

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2012 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-09 poz. 661

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-31 poz. 1205

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.