Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 10

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-08
Data wydania:2002-02-26
Data wejscia w życie:2002-09-01
Data obowiązywania:2002-05-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 10


Strona 10 z 27

Dziennik Ustaw Nr 50 PROFIL — KREOWANIE UBIORÓW Blok tematyczny: MATERIAŁOZNAWSTWO I METROLOGIA TEKSTYLIÓW I SKÓR Cele edukacyjne                — 3573 —                Poz. 451


3. Ocenianie przydatności płaskich wyrobów tekstylnych i skór na podstawie ich właściwości użytkowych.

4. Uzasadnianie celowości przeprowadzania laboratoryjnych badań tekstyliów i skór w określonych warunkach klimatycznych.

5. Dobieranie metod do wyznaczania wskaźników charakteryzujących właściwości liniowych i płaskich wyrobów tekstylnych i skór zgodnie z normami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej. Blok tematyczny: PLASTYCZNE PROJEKTOWANIE WYROBÓW TEKSTYLNYCH I SKÓRZANYCH Cele edukacyjne

1. Rozwijanie zainteresowań z zakresu warsztatu plastycznego.

2. Rozpoznawanie i tworzenie prostych technicznych obrazów płaskich z wykorzystaniem technologii informatycznej.

3. Przygotowanie do projektowania prostych wyrobów tekstylnych i skórzanych ze wspomaganiem komputerowym.

4. Ocenianie i poznawanie zależności między wartościami estetycznymi i użytkowymi surowców oraz wyrobów tekstylnych i skór w aspekcie kompozycji plastycznej tekstyliów i ubiorów.

5. Przygotowanie do konstruowania i modelowania elementów ubioru z tekstyliów i skór ze wspomaganiem komputerowym. Zadania szkoły

1. Inspirowanie uczniów do aktywności twórczej w zakresie plastycznego projektowania tekstyliów i ubiorów.

2. Zapewnienie warunków do korzystania z komputera jako narzędzia pracy wspomagającego proces plastycznego projektowania.

3. Zapewnienie warunków do korzystania z różnych źródeł informacji dotyczącej zagadnień kompozycji plastycznego projektowania tekstyliów i ubiorów.

4. Uzupełnianie bazy informatycznej zgodnie z jej rozwojem technologicznym. Treści nauczania

1. Kompozycja.

2. Rysunek odręczny.

3. Kolorystyka.

4. Rysunek techniczny odzieżowy.

1. Rozpoznawanie składu surowcowego i właściwości surowców, wyrobów tekstylnych i skór.

2. Ocenianie organoleptyczne i za pomocą prostych badań laboratoryjnych, z wykorzystaniem technik komputerowych, przydatności surowców, wyrobów tekstylnych i skór na elementy ubioru.

3. Poznanie zasad dobierania surowców, wyrobów tekstylnych i skór do tworzenia kompozycji. Zadania szkoły

1. Zapewnienie warunków do rozpoznawania surowców, wyrobów tekstylnych i skór.

2. Umożliwienie wykonywania i obserwacji badań laboratoryjnych z wykorzystaniem technologii informatycznej.

3. Zapewnienie warunków do oceny i doboru surowców, wyrobów tekstylnych i skór w zależności od ich przeznaczenia.

4. Zapewnienie warunków do korzystania z różnych źródeł informacji technicznej dotyczącej surowców, wyrobów tekstylnych i skór.

5. Uzupełnianie bazy informatycznej zgodnie z jej rozwojem technologicznym. Treści nauczania

1. Włókna naturalne i chemiczne.

2. Liniowe wyroby włókiennicze.

3. Płaskie wyroby włókiennicze.

4. Skóry i futra naturalne.

5. Warunki przeprowadzania badań metrologicznych.

6. Badanie właściwości fizycznych liniowych wyrobów włókienniczych.

7. Badanie struktury tkanin i dzianin.

8. Badanie właściwości użytkowych płaskich wyrobów tekstylnych i skór.

9. Badanie wyrobów tekstylnych i skór sposobami chemicznymi. Osiągnięcia

1. Porównywanie i charakteryzowanie podstawowych właściwości wyrobów tekstylnych i skórzanych.

2. Wykazywanie wpływu właściwości włókien i nitek na właściwości płaskich wyrobów tekstylnych.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 10 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 457 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 456 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 455 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 454 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 453 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 452 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 450 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 449 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-17 poz. 1615

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1391

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

 • Komunikat UE z 2008-12-20 nr 327 poz. 44

  Sprawa F-88/08: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2008 r. — Vandeuren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-23 poz. 1152

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.