Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 11

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-08
Data wydania:2002-02-26
Data wejscia w życie:2002-09-01
Data obowiązywania:2002-05-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 11


Strona 11 z 27

Dziennik Ustaw Nr 50

5. Konstrukcja i modelowanie ubiorów.

6. Podstawy projektowania. Osiągnięcia                — 3574 —                Poz. 451


3. Zapewnienie warunków do korzystania z komputera jako narzędzia pracy wspomagającego proces projektowania dokumentacji.

4. Uzupełnianie bazy informatycznej zgodnie z jej rozwojem technologicznym.

5. Zapewnienie warunków do korzystania z różnych źródeł informacji technicznej dotyczącej technologii wytwarzania surowców i wyrobów tekstylnych oraz skórzanych. Treści nauczania

1. Wytwarzanie surowców włókienniczych.

2. Wytwarzanie liniowych wyrobów włókienniczych.

3. Wytwarzanie tkanin i dzianin.

4. Wytwarzanie płaskich wyrobów tekstylnych specjalnego przeznaczenia.

5. Wykończalnictwo płaskich wyrobów tekstylnych.

6. Garbarstwo.

7. Wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

8. Wpływ eksploatacji na trwałość maszyn i urządzeń technicznych oraz bezpieczeństwo ekologiczne. Osiągnięcia

1. Charakteryzowanie procesów technologicznych i zjawisk zachodzących podczas wytwarzania i przerobu tekstyliów i skór.

2. Objaśnianie pracy maszyn stosowanych przy wytwarzaniu surowców, wyrobów tekstylnych i skórzanych.

3. Wykrywanie wad jakościowych surowców, wyrobów tekstylnych i skórzanych. Blok tematyczny: KREACJA I SAMOPREZENTACJA Cele edukacyjne

1. Uświadomienie uczniom własnych cech psychofizycznych i kształtowanie umiejętności ich prezentacji.

2. Kształtowanie umiejętności komponowania ubioru dostosowanego do własnych cech psychofizycznych i okoliczności.

3. Uświadomienie uczniom zasad komponowania wystroju pomieszczeń wyrobami tekstylnymi w celu tworzenia atmosfery sprzyjającej określonej sytuacji.

4. Kształtowanie umiejętności prezentowania ubiorów.

1. Wyrażanie własnych uczuć, myśli i doznań środkami wyrazu plastycznego.

2. Rozszerzanie doświadczeń w zakresie warsztatu plastycznego.

3. Analizowanie zagadnień rysunkowych, kompozycyjnych, kolorystycznych i fakturowych dotyczących tekstyliów i skór.

4. Wykonywanie prostych projektów plastycznych tekstyliów i elementów ubioru.

5. Dokonywanie kwalifikacji użytkowej surowca w aspekcie kompozycji plastycznej wyrobów tekstylnych i skórzanych.

6. Korzystanie z tekstowych i pozatekstowych źródeł informacji dotyczącej plastycznego projektowania tekstyliów i ubiorów.

7. Korzystanie z komputera jako narzędzia pracy z użytkowym oprogramowaniem wspomagającym proces plastycznego projektowania tekstyliów i ubiorów. Blok tematyczny: TECHNOLOGIA TEKSTYLIÓW I SKÓR Cele edukacyjne

1. Przygotowanie do podejmowania działań związanych z planowaniem procesów wytwarzania surowców, wyrobów tekstylnych i skórzanych.

2. Przygotowanie do projektowania prostej dokumentacji procesu technologicznego ze wspomaganiem komputerowym.

3. Przygotowanie do stosowania procedur zapewnienia jakości na wszystkich etapach procesu wytwarzania surowców, wyrobów tekstylnych i skórzanych.

4. Rozumienie wpływu eksploatacji na trwałość maszyn i urządzeń technicznych i bezpieczeństwo ekologiczne.

5. Rozwijanie zainteresowań technicznych. Zadania szkoły

1. Zapewnienie warunków umożliwiających indywidualne i zespołowe rozwiązywanie problemów w zakresie technologii wytwarzania surowców, wyrobów tekstylnych i skórzanych.

2. Umożliwienie obserwacji eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy wytwarzaniu i wykończaniu wyrobów tekstylnych i skórzanych.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 11 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 457 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 456 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 455 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 454 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 453 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 452 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 450 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 449 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-17 poz. 1615

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1391

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

 • Komunikat UE z 2008-12-20 nr 327 poz. 44

  Sprawa F-88/08: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2008 r. — Vandeuren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-23 poz. 1152

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.