Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 12

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-08
Data wydania:2002-02-26
Data wejscia w życie:2002-09-01
Data obowiązywania:2002-05-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 12


Strona 12 z 27

Dziennik Ustaw Nr 50 Zadania szkoły                — 3575 —                Poz. 451


1. Tworzenie atmosfery sprzyjającej indywidualnemu wyrażaniu osobowości ucznia w dążeniu do zawodowego sukcesu.

2. Zapewnienie warunków do aktywnego uczestnictwa w różnorodnych formach życia zawodowego i kulturalnego.

3. Wyzwalanie inicjatywy w podejmowaniu działań związanych z prezentacją wyrobów tekstylnych i ubiorów.

4. Zapewnienie możliwości korzystania z różnych źródeł informacji dotyczących aktualnych kierunków mody. Treści nauczania

1. Kosmetyka ciała.

2. Podstawy stylizacji.

3. Prezentacje. Osiągnięcia

1. Rozpoznawanie, wartościowanie i samodzielna ocena predyspozycji psychofizycznych.

2. Rozpoznawanie i świadome dostosowywanie się do aktualnych kierunków mody w ubiorze.

3. Dbanie o estetykę własnego wyglądu oraz najbliższego otoczenia.

4. Prezentowanie wybranych elementów ubioru.

5. Korzystanie z tekstowych i pozatekstowych źródeł informacji dla potrzeb kreowania ubioru. PROFIL — KSZTAŁTOWANIE ÂRODOWISKA Blok tematyczny: ÂRODOWISKO I GOSPODARKA JEGO ZASOBAMI Cele edukacyjne

1. Uświadomienie uczniom roli elementów środowiska oraz prawidłowej eksploatacji jego zasobów.

2. Przygotowanie do określania wpływu działalności człowieka na środowisko.

3. Zapoznanie z technikami aktywnej ochrony środowiska.

4. Zapoznanie z zależnościami między pochodzeniem, strukturą i właściwościami materiałów.

5. Ukształtowanie aktywnych postaw wobec problemów środowiska. Zadania szkoły

1. Zapewnienie dostępu do źródeł informacji z zakresu wiedzy ekologicznej.

2. Umożliwienie obserwacji współzależności działania czynników środowiska.

3. Umożliwienie obserwacji i wykonywania wybranych badań laboratoryjnych.

4. Wykorzystanie środków multimedialnych i zasobów internetowych do wspomagania procesu kształcenia w zakresie gospodarki zasobami środowiska. Treści nauczania

1. Ârodowisko i jego elementy.

2. Ochrona powietrza.

3. Gospodarka wodno-ściekowa.

4. Gospodarka odpadami.

5. Gospodarka leśna.

6. Gospodarka kopalinami.

7. Rekultywacja terenów zdegradowanych.

8. Klasyfikacja materiałów i ich cechy techniczne. Osiągnięcia

1. Badanie podstawowych elementów środowiska (powietrza, wody, gruntu) i określanie ich wpływu na organizmy żywe, w szczególności na zdrowie człowieka.

2. Wykonywanie pomiarów warunków klimatycznych i przedstawianie ich graficznej interpretacji.

3. Badanie i rozpoznawanie materiałów oraz ocenianie ich przydatności w obiektach budowlanych, z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko i na człowieka. Blok tematyczny: OBIEKTY W ÂRODOWISKU Cele edukacyjne

1. Zapoznanie z technikami budowlanymi na przestrzeni wieków.

2. Przygotowanie do klasyfikowania obiektów budowlanych według przeznaczenia.

3. Uświadomienie uczniom wpływu obiektów budowlanych i inżynierskich na środowisko w zależności od ich funkcji.

4. Przygotowanie do oceny wpływu działalności człowieka na środowisko. Zadania szkoły

1. Zapewnienie uczniom warunków do samodzielnego poszukiwania informacji i kształtowania umiejętności.

2. Umożliwienie wykorzystywania środków multimedialnych i zasobów internetowych do wspomagania procesu kształcenia.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 12 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 457 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 456 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 455 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 454 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 453 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 452 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 450 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 449 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-17 poz. 1615

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1391

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

 • Komunikat UE z 2008-12-20 nr 327 poz. 44

  Sprawa F-88/08: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2008 r. — Vandeuren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-23 poz. 1152

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.