Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 13

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-08
Data wydania:2002-02-26
Data wejscia w życie:2002-09-01
Data obowiązywania:2002-05-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 13


Strona 13 z 27

Dziennik Ustaw Nr 50 Treści nauczania

1. Charakterystyka budowli i budynku.

2. Rozwój techniki budowlanej.

3. Procesy urbanizacyjne.                — 3576 —                Poz. 451


korzystania komputerowego wspomagania projektowania.

5. Uzupełnianie bazy informatycznej zgodnie z jej rozwojem technologicznym. Treści nauczania

1. Elementy rysunku technicznego i odręcznego.

2. Dokumentacja techniczna.

3. Komputerowe wspomaganie projektowania.

4. Inwentaryzacja budowlana i urbanistyczna.

5. Podstawy miernictwa.

6. Opracowanie rozwiązania wybranego elementu kształtującego lub chroniącego środowisko. Osiągnięcia

1. Analizowanie dokumentacji technicznej obiektów budowlanych i inżynierskich.

2. Wykonywanie elementów dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz rysunków inwentaryzacyjnych.

3. Wykorzystanie programu komputerowego do wspomagania projektowania dokumentacji technicznej.

4. Wykonywanie prostych pomiarów w terenie z wykorzystaniem podstawowego sprzętu mierniczego.

5. Rozpoznawanie w terenie elementów planu sytuacyjno-wysokościowego.

6. Planowanie rozwiązań w zakresie ochrony wybranego elementu środowiska lub gospodarki zasobami środowiska.

7. Zaprojektowanie wybranego elementu kształtującego środowisko, w szczególności:

1) planu zagospodarowania urbanistycznego małego zespołu mieszkaniowego,

2) koncepcji budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

3) zagospodarowania terenów zielonych,

4) zagospodarowania terenów rekreacyjnych. PROFIL — LEÂNICTWO I TECHNOLOGIA DREWNA Blok tematyczny: LEÂNICTWO Cele edukacyjne

1. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami dotyczącymi lasu i jego zasobów.

2. Uświadomienie konieczności racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska leśnego.

3. Zapoznanie z technikami prawidłowego użytkowania lasu.

4. Podział obiektów budowlanych według przeznaczenia.

5. Wpływ obiektów budowlanych i inżynierskich na środowisko w zależności od ich funkcji. Osiągnięcia

1. Analizowanie rozwoju techniki budowlanej i procesów urbanizacyjnych w aspekcie historycznym.

2. Rozpoznawanie obiektów mających wpływ na środowisko w zależności od ich przeznaczenia.

3. Analizowanie wpływu procesów inwestycyjnych na środowisko w zależności od przeznaczenia obiektów.

4. Wyodrębnianie elementów budowli i budynku.

5. Określanie możliwości kształtowania przestrzeni w zgodzie z prawami przyrody.

6. Analizowanie planów zagospodarowania terenu pod kątem wpływu inwestycji na środowisko. Blok tematyczny: PLANOWANIE ELEMENTÓW ÂRODOWISKA Cele edukacyjne

1. Zapoznanie z zasadami wykonywania dokumentacji projektowej i jej elementów.

2. Przygotowanie do wykonywania dokumentacji projektowej nieskomplikowanego obiektu budowlanego lub planu urbanistycznego.

3. Przygotowanie do wykonywania inwentaryzacji budowlanej i urbanistycznej.

4. Zapoznanie z podstawowymi pracami mierniczymi.

5. Przygotowanie do planowania działań w zakresie ochrony wybranego elementu środowiska.

6. Przygotowanie do zaplanowania rozwiązania dla wybranego elementu kształtującego środowisko. Zadania szkoły

1. Zapewnienie dostępu do przykładowych dokumentacji projektowych.

2. Zapewnienie warunków do wykonywania podstawowych pomiarów geodezyjnych.

3. Zapewnienie warunków do projektowania działań w zakresie ochrony środowiska.

4. Zapewnienie warunków do posługiwania się technologią informatyczną w zakresie projektowania wybranego elementu kształtującego środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wy-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 13 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 457 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 456 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 455 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 454 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 453 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 452 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 450 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 449 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-17 poz. 1615

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1391

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

 • Komunikat UE z 2008-12-20 nr 327 poz. 44

  Sprawa F-88/08: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2008 r. — Vandeuren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-23 poz. 1152

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.