Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 15

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-08
Data wydania:2002-02-26
Data wejscia w życie:2002-09-01
Data obowiązywania:2002-05-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 15


Strona 15 z 27

Dziennik Ustaw Nr 50 Zadania szkoły                — 3578 —                Poz. 451


1. Zapewnienie dostępu do różnych źródeł informacji.

2. Organizowanie procesu kształcenia w sposób umożliwiający zespołowe rozwiązywanie problemów.

3. Umożliwianie obserwacji czynności zawodowych na stanowisku pracy.

4. Zapewnienie warunków do wykonania wybranego wyrobu według własnego projektu.

5. Zapewnienie warunków do posługiwania się technologią informatyczną w zakresie opracowania projektu wybranego wyrobu z drewna lub wikliny.

6. Uzupełnianie bazy informatycznej zgodnie z jej rozwojem technologicznym. Treści nauczania

1. Rysunek szkicowy.

2. Zasady wymiarowania w meblarstwie.

3. Rysunki wykonawcze, złożeniowe i zestawienia.

4. Etapy procesu wytwarzania.

5. Klasyfikacja materiałów.

6. Kleje i materiały wykończeniowe.

7. Okucia i akcesoria.

8. Materiały tapicerskie.

9. Podział wyrobów z drewna i wikliny.

10. Proponowanie rozwiązań z drewna lub wikliny. Osiągnięcia

1. Analizowanie dokumentacji rysunkowej wyrobów meblarskich.

2. Wykonywanie elementów rysunku złożeniowego prostego wyrobu.

3. Charakteryzowanie etapów procesu produkcyjnego.

4. Określanie wpływu procesu produkcyjnego na formę wyrobu.

5. Sporządzanie dokumentacji technicznej prostego wyrobu.

6. Opracowanie rozwiązania wykonania wybranego wyrobu z drewna lub wikliny. PROFIL — MECHANICZNE TECHNIKI WYTWARZANIA Blok tematyczny: PODSTAWY KONSTRUKCJI I PROJEKTOWANIA Cele edukacyjne

1. Rozwijanie zainteresowań technicznych.

2. Kształtowanie umiejętności wynikających ze zmieniających się technologii, narzędzi pracy i materiałów. wybranego wyrobu

3. Korzystanie z literatury technicznej, norm technicznych, poradników, katalogów.

4. Rozwiązywanie zadań projektowych o różnym stopniu trudności.

5. Wdrażanie do stosowania procedur zapewnienia jakości na wszystkich etapach projektowania.

6. Wdrażanie do stosowania komputerowego wspomagania projektowania.

7. Wdrażanie do samokształcenia w zakresie konstrukcji mechanicznych. Zadania szkoły

1. Organizowanie procesu kształcenia w sposób umożliwiający kształtowanie postaw twórczych uczniów, grupowe rozwiązywanie problemów, uczenie się poprzez doświadczanie, samodzielne uczenie się.

2. Zapewnienie warunków do kształtowania umiejętności ogólnozawodowych, tworzenie projektowych stanowisk dydaktycznych.

3. Zapewnienie warunków do korzystania z technologii informacyjnej.

4. Zapewnienie warunków do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej.

5. Zapewnienie warunków do posługiwania się technologią informatyczną w procesach projektowania. Treści nauczania

1. Techniki przekazywania informacji.

2. Elementy obliczeń konstrukcyjnych.

3. Projektowanie elementów maszyn i urządzeń. Osiągnięcia

1. Dobieranie źródeł informacji technicznej.

2. Odczytywanie podstawowych informacji technicznych przekazywanych w formie rysunku technicznego i komputerowego.

3. Przestrzeganie obowiązujących norm technicznych.

4. Tworzenie algorytmów postępowania przy projektowaniu elementów maszyn i urządzeń mechanicznych.

5. Organizowanie stanowisk pracy w zakresie wykonywanych prac projektowych.

6. Wykonywanie projektów typowych elementów konstrukcyjnych.

7. Podejmowanie działań związanych z oszczędnym wykorzystywaniem materiałów w projektowanych urządzeniach.

8. Porównywanie projektowanych rozwiązań konstrukcyjnych z nowymi tendencjami rozwojowymi.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 15 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 457 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 456 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 455 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 454 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 453 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 452 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 450 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 449 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-17 poz. 1615

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1391

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

 • Komunikat UE z 2008-12-20 nr 327 poz. 44

  Sprawa F-88/08: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2008 r. — Vandeuren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-23 poz. 1152

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.