Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 18

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-08
Data wydania:2002-02-26
Data wejscia w życie:2002-09-01
Data obowiązywania:2002-05-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 18


Strona 18 z 27

Dziennik Ustaw Nr 50 Osiągnięcia                — 3581 —                Poz. 451


1. Interpretowanie podstawowych zjawisk fizycznych wykorzystywanych w mechatronice.

2. Analizowanie działania elementów układów mechatronicznych na podstawie informacji technicznych.

3. Samodzielne wykonywanie pomiarów wielkości fizycznych w prostych układach mechatronicznych. Blok tematyczny: UKŁADY I URZĄDZENIA MECHATRONICZNE Cele edukacyjne

1. Uświadomienie znaczenia automatyzacji procesów dla rozwoju gospodarczego.

2. Rozwijanie zainteresowań technicznych w zakresie konstruowania prostych układów mechatronicznych.

3. Kształtowanie umiejętności poprawnego eksploatowania przykładowych układów i urządzeń mechatronicznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Kształtowanie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną w procesach projektowania i eksploatacji układów i urządzeń mechatronicznych. Zadania szkoły

1. Zapewnienie warunków do konstruowania prostych układów mechatronicznych.

2. Zapewnienie warunków do poprawnej eksploatacji wybranych układów i urządzeń mechatronicznych.

3. Zapewnienie warunków do posługiwania się technologią informatyczną w rozwiązywaniu problemów technicznych. Treści nauczania

1. Wybrane zagadnienia z zakresu projektowania układów mechatronicznych.

2. Zasady eksploatacji wybranych układów i urządzeń mechatronicznych.

3. Komputerowe wspomaganie procesów projektowania i użytkowania układów i urządzeń mechatronicznych. Osiągnięcia

1. Interpretowanie schematów prostych układów mechatronicznych.

2. Dobieranie właściwych elementów układów mechatronicznych.

3. Konstruowanie i uruchamianie prostych układów mechatronicznych z wykorzystaniem technologii informatycznej.

4. Obsługiwanie wybranych urządzeń i układów mechatronicznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. PROFIL — ROLNICZO-SPO˚YWCZY Blok tematyczny: PODSTAWY TECHNIKI Cele edukacyjne

1. Rozwijanie zainteresowań technicznych.

2. Kształtowanie postaw samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych.

3. Poznanie typowych maszyn, instalacji, układów, przyrządów kontrolno-pomiarowych i elementów automatyki.

4. Przygotowanie do stosowania komputera w rysunku technicznym oraz projektowania nowych rozwiązań i wyszukiwania informacji.

5. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy na poszczególnych etapach procesów technologicznych w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym. Zadania szkoły

1. Organizowanie procesu kształcenia w sposób umożliwiający zespołowe rozwiązywanie problemów oraz samodzielne uczenie się.

2. Zapewnienie warunków do korzystania z technologii informacyjnej.

3. Zapewnienie warunków do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej z zakresu produkcji rolniczej i przetwórstwa spożywczego.

4. Zapewnienie prawidłowego wyposażenia stanowisk pracy dydaktycznej w modele, makiety, filmy dydaktyczne, foliogramy, plansze itp.

5. Zapewnienie warunków sprzyjających rozwojowi postaw twórczych. Treści nauczania

1. Rysunek techniczny.

2. Materiałoznawstwo.

3. Części maszyn.

4. Maszyny typowe.

5. Instalacje.

6. Aparatura kontrolno-pomiarowa.

7. Automatyka. Osiągnięcia

1. Interpretowanie schematów i rysunków oraz korzystanie z dokumentacji technicznej.

2. Poznanie właściwości materiałów oraz uzasadnianie ich przydatności.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 18 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 457 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 456 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 455 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 454 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 453 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 452 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 450 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 449 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-17 poz. 1615

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1391

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

 • Komunikat UE z 2008-12-20 nr 327 poz. 44

  Sprawa F-88/08: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2008 r. — Vandeuren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-23 poz. 1152

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.