Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-08
Data wydania:2002-02-26
Data wejscia w życie:2002-09-01
Data obowiązywania:2002-05-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 2


Strona 2 z 27

Dziennik Ustaw Nr 50                — 3565 —                Poz. 451


Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. (poz. 451)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W PROFILACH KSZTAŁCENIA OGÓLNOZAWODOWEGO Uczniowie mogą kształcić się w profilach kształcenia ogólnozawodowego w liceum profilowanym w ramach wyróżnionych bloków tematycznych i ich elementów składowych (modułów). Proces kształcenia ukierunkowany jest na osiąganie tych celów kształcenia, które umożliwią uzyskanie kwalifikacji zawodowych w krótkich cyklach kształcenia — od pół do półtora roku — w szkole policealnej lub w formach pozaszkolnych, a także przekwalifikowanie się w toku pracy zawodowej (wielokrotnie w ciągu życia zawodowego). Z celów kształcenia ogólnozawodowego prowadzonego w liceum profilowanym wynikają następujące zadania szkoły:

1) zapewnienie absolwentowi przygotowania ogólnokształcącego umożliwiającego kontynuowanie kształcenia w szkołach wyższych,

2) przygotowanie absolwenta do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym w zakresie tych przedmiotów ogólnokształcących, które uzupełniane będą treściami kształcenia ogólnozawodowego, zależnie od wymagań i specyfiki profilu,

3) tworzenie warunków do organizacji i prowadzenia kształcenia ogólnozawodowego, z uwzględnieniem zastosowania technologii informatycznej,

4) przygotowanie do działań przedsiębiorczych i możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej lub pracy w przedsiębiorstwach. W procesie kształcenia ogólnozawodowego w liceum profilowanym szczególnie ważne jest przygotowanie ucznia do samodzielnego uczenia się, w tym do samodzielnego wyszukiwania informacji o technologiach wytwarzania w danej dyscyplinie technicznej, rozwiązaniach organizacyjnych, urządzeniach i materiałach oraz do samodzielnego kształtowania umiejętności niezbędnych w nowych sytuacjach zawodowych. Te umiejętności są bardzo ważne dla absolwenta liceum profilowanego w procesie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych i w procesie przekwalifikowywania się. Liceum profilowane tworzy uczniom warunki do kształtowania następujących umiejętności :

1) aktywnego poszukiwania pracy, świadomego jej podejmowania lub wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia zgodnie z zainteresowaniami i samodzielnie ocenianymi własnymi możliwościami oraz potrzebami rynku,

2) przygotowania do stosowania technologii informacyjnej w rozwiązywaniu problemów z zakresu kształcenia w danym profilu,

3) analizowania zjawisk zachodzących w środowisku człowieka, w szczególności w środowisku pracy,

4) oceniania wpływu cywilizacji na zmiany zachodzące w środowisku,

5) zapobiegania w obszarze własnej działalności powstawaniu szkód ekologicznych,

6) organizowania stanowiska pracy,

7) analizowania i interpretowania zjawisk fizycznych występujących w układach i ich elementach,

8) przewidywania wyników doświadczeń i eksperymentów,

9) badania i analizowania działania wybranych układów, urządzeń, maszyn lub innych obiektów,

10) ustalania wymaganych wskaźników jakościowych i ilościowych urządzeń lub innych obiektów,

11) obsługiwania wybranych urządzeń powszechnego użytku,

12) wyszukiwania i stosowania przepisów prawa regulujących daną działalność gospodarczą, usługową i organizacyjną,

13) porównywania dostępnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych z tendencjami rozwojowymi danej dyscypliny. Zakłada się, że ukształtowane umiejętności ogólnozawodowe będą w dalszym procesie edukacyjnym szybko przełożone na umiejętności zawodowe, pozwalające wykonywać czynności wynikające z wymagań konkretnych stanowisk pracy. PROFIL — CHEMICZNE BADANIE ÂRODOWISKA Blok tematyczny: BADANIA CHEMICZNE Cele edukacyjne

1. Rozwijanie zainteresowań badawczych i chemicznych.

2. Kształtowanie umiejętności wykonywania prostych badań chemicznych.

3. Uświadomienie konieczności stosowania procedur zapewnienia jakości na wszystkich etapach badania chemicznego.

4. Przygotowanie do stosowania komputerowego wspomagania badań chemicznych.

5. Wdrażanie do samokształcenia w zakresie badań chemicznych. Zadania szkoły

1. Organizowanie procesu kształcenia w sposób umożliwiający zespołowe rozwiązywanie problemów badawczych i samodzielne wykonywanie badań chemicznych.

2. Zapewnienie warunków do kształtowania umiejętności wykonywania badań chemicznych.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 457 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 456 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 455 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 454 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 453 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 452 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 450 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 449 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-17 poz. 1615

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1391

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

 • Komunikat UE z 2008-12-20 nr 327 poz. 44

  Sprawa F-88/08: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2008 r. — Vandeuren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-23 poz. 1152

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.