Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 21

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-08
Data wydania:2002-02-26
Data wejscia w życie:2002-09-01
Data obowiązywania:2002-05-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 21


Strona 21 z 27

Dziennik Ustaw Nr 50                — 3584 — Osiągnięcia                Poz. 451


2. Uwarunkowania psychofizyczne interpretowania rzeczywistości.

3. Struktura psychofizyczna człowieka.

4. Rozwój ontogenetyczny.

5. Osobowość.

6. Człowiek w sytuacji trudnej.

7. Sprawne i twórcze działanie człowieka. Osiągnięcia

1. Interpretowanie postrzeganej w kontekście nauk społecznych. rzeczywistości

1. Stosowanie zasad racjonalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

2. Rozpoznawanie i ocenianie kondycji psychofizycznej człowieka adekwatnie do jego okresu rozwojowego, w aspekcie jego rozwoju i pomyślności.

3. Rozpoznawanie potrzeb innych ludzi i niesienie im pomocy.

4. Promowanie zdrowego stylu życia.

5. Wybieranie i stosowanie różnorodnych metod, form i środków oddziaływania na innych ludzi.

6. Określenie swego miejsca w społeczeństwie i środowisku pracy. Blok tematyczny: TWÓRCZE PRZEOBRA˚ANIE ÂWIATA Cele edukacyjne

1. Interpretowanie świata w kontekście nauk społecznych.

2. Poznanie i stosowanie norm prawnych, etycznych i kulturowych funkcjonowania w społeczeństwie.

3. Znajomość struktury i zasad funkcjonowania organów administracji publicznej.

4. Rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i otaczającego środowiska.

5. Umiejętność przeciwdziałania zagrożeniom związanym z rozwojem cywilizacji. Zadania szkoły

1. Zapewnienie warunków do korzystania z technologii informacyjnej.

2. Zapewnienie bazy dydaktycznej do prowadzenia zajęć w różnych formach organizacyjnych.

3. Zapewnienie warunków do twórczego rozwoju.

4. Zapewnienie warunków do posługiwania się technologią informatyczną w zakresie twórczego przeobrażania rzeczywistości. Treści nauczania

1. Relacje jednostka — grupa — społeczeństwo.

2. Zagrożenia cywilizacyjne.

3. Normy prawne i etyczne funkcjonowania człowieka w społeczeństwie.

4. Organy administracji publicznej, ich struktura i zasady funkcjonowania.

5. Twórcze postrzeganie świata.

6. Materiały i techniki pozwalające przeobrażać rzeczywistość.

2. Rozpoznawanie i różnicowanie etapów rozwoju człowieka.

3. Poznanie mechanizmów regulujących zachowanie.

4. Wybieranie i stosowanie metod i form zachowania w relacjach człowiek — środowisko.

5. Tworzenie własnych systemów wartości, kodeksu postępowania etycznego i uzasadnianie tych wyborów. Blok tematyczny: CZŁOWIEK W ÂRODOWISKU Cele edukacyjne

1. Poznanie relacji i mechanizmów rządzących grupą.

2. Rozpoznawanie potrzeb innych ludzi i niesienie im pomocy.

3. Poznanie sposobów i technik wywierania wpływu na innych.

4. Tworzenie systemów wartości, norm i zasad obowiązujących w społeczeństwie.

5. Poznanie zasad funkcjonowania człowieka w środowisku pracy. Zadania szkoły

1. Zapewnienie uczniom warunków do korzystania z technologii informacyjnej.

2. Umożliwienie obserwacji współzależności oddziaływań człowiek — środowisko.

3. Tworzenie bazy dydaktycznej do prowadzenia zajęć w różnych formach organizacyjnych. Treści nauczania

1. Człowiek jako istota społeczna.

2. Grupa jako teren oddziaływań.

3. Ârodowisko i jego wpływ na funkcjonowanie ludzi.

4. Rozwój zawodowy człowieka i jego uwarunkowania.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 21 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 457 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 456 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 455 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 454 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 453 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 452 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 450 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 449 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-17 poz. 1615

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1391

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

 • Komunikat UE z 2008-12-20 nr 327 poz. 44

  Sprawa F-88/08: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2008 r. — Vandeuren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-23 poz. 1152

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.