Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 22

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-08
Data wydania:2002-02-26
Data wejscia w życie:2002-09-01
Data obowiązywania:2002-05-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 22


Strona 22 z 27

Dziennik Ustaw Nr 50 Osiągnięcia                — 3585 — Treści nauczania

1. Techniki przekazywania informacji.

2. Materiałoznawstwo.

3. Mechanika ruchu środków transportu.

4. Budowa środków transportu.

5. Systemy łączności w transporcie.                Poz. 451


1. Posługiwanie się przepisami prawa regulującymi życie w społeczeństwie.

2. Reagowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym.

3. Twórcze przeobrażanie otaczającej rzeczywistości.

PROFIL — TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNY Blok tematyczny: SYSTEMY I ÂRODKI TRANSPORTU Cele edukacyjne

1. Rozwijanie zainteresowań technicznych.

2. Korzystanie z literatury technicznej, norm technicznych, poradników, katalogów.

3. Dokonywanie optymalizacji różnych rozwiązań technicznych związanych z ruchem pojazdów mechanicznych, statków wodnych i statków powietrznych.

4. Dobieranie właściwego rodzaju środka transportu uwzględniającego aktualne rozwiązania techniczne.

5. Analizowanie zalet i wad różnych środków transportu z zastosowaniem kryteriów ekonomicznych, ekologicznych i technicznych.

6. Przedstawianie propozycji zastosowań nowych, niekonwencjonalnych środków transportu.

7. Wdrażanie do stosowania procedur zapewnienia jakości na wszystkich etapach projektowania i eksploatacji systemów i środków transportu.

8. Wdrażanie do stosowania komputerowego wspomagania projektowania systemów i środków transportu. Zadania szkoły

1. Organizowanie procesu kształcenia w sposób umożliwiający kształtowanie postaw twórczych uczniów, grupowe rozwiązywanie problemów, uczenie się poprzez doświadczanie, samodzielne uczenie się.

2. Zapewnienie warunków do kształtowania umiejętności ogólnozawodowych, tworzenie stanowisk dydaktycznych.

3. Zapewnienie warunków do korzystania z technologii informacyjnej.

4. Zapewnienie warunków do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej.

5. Zapewnienie warunków do posługiwania się technologią informatyczną w procesach projektowania.

6. Transport lądowy.

7. Transport wodny.

8. Transport powietrzny. Osiągnięcia

1. Odczytywanie podstawowych informacji technicznych przekazywanych w formie rysunku technicznego i komputerowego.

2. Przestrzeganie obowiązujących norm technicznych.

3. Organizowanie stanowisk pracy w zakresie wykonywanych prac projektowych.

4. Dobieranie materiałów i ich parametrów, z uwzględnieniem kryteriów wytrzymałościowych.

5. Podejmowanie działań związanych z oszczędnym wykorzystaniem materiałów, surowców, paliw i energii.

6. Interpretowanie podstawowych pojęć związanych z mechaniką ruchu środków transportu.

7. Klasyfikowanie środków transportu według: przeznaczenia, rodzaju napędu, w zależności od rozwiązania konstrukcyjnego.

8. Porównywanie poszczególnych rodzajów środków transportu.

9. Wykorzystywanie komputera do rozwiązywania różnych zagadnień dotyczących transportu.

10. Badanie funkcjonowania różnych systemów z zastosowaniem metod symulacji, w szczególności komputerowej.

11. Przewidywanie niebezpieczeństw płynących ze złego zaprojektowania systemów transportowych.

12. Określanie metod służących zwiększaniu bezpieczeństwa przy eksploatacji środków transportu.

13. Korzystanie z urządzeń i systemów łączności. Blok tematyczny: AUTOMATYKA I SYSTEMY REGULACJI W ÂRODKACH TRANSPORTU Cele edukacyjne

1. Rozwijanie zainteresowań technicznych.

2. Korzystanie z literatury technicznej, norm technicznych, poradników, katalogów.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 22 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 457 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 456 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 455 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 454 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 453 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 452 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 450 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 449 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-17 poz. 1615

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1391

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

 • Komunikat UE z 2008-12-20 nr 327 poz. 44

  Sprawa F-88/08: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2008 r. — Vandeuren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-23 poz. 1152

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.