Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 23

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-08
Data wydania:2002-02-26
Data wejscia w życie:2002-09-01
Data obowiązywania:2002-05-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 23


Strona 23 z 27

Dziennik Ustaw Nr 50                — 3586 —                Poz. 451


3. Przewidywanie skutków technicznych, ekonomicznych i społecznych wprowadzania automatyzacji i robotyzacji .

4. Porównywanie rozwiązań technicznych w automatyce i robotyce z nowymi tendencjami rozwojowymi.

5. Wdrażanie do stosowania procedur zapewnienia jakości w procesach automatyzacji i robotyzacji.

6. Wdrażanie do stosowania komputerowego wspomagania projektowania procesów automatyzacji i robotyzacji.

7. Wdrażanie do samokształcenia w zakresie procesów automatyzacji i robotyzacji. Zadania szkoły

1. Organizowanie procesu kształcenia w sposób umożliwiający kształtowanie postaw twórczych uczniów, grupowe rozwiązywanie problemów, uczenie się poprzez doświadczanie, samodzielne uczenie się.

2. Zapewnienie warunków do kształtowania umiejętności ogólnozawodowych, tworzenie stanowisk dydaktycznych.

3. Zapewnienie warunków do korzystania z technologii informacyjnej.

4. Zapewnienie warunków do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej.

5. Zapewnienie warunków do posługiwania się technologią informatyczną w procesach kontroli i nadzoru środków transportu. Treści nauczania

1. Wybrane problemy elektroniki.

2. Podstawy automatyki.

3. Układy regulacji automatycznej.

4. Technika sterowania.

5. Robotyka. Osiągnięcia

1. Dokonywanie pomiarów prostych układów elektronicznych.

2. Budowanie układów regulacji automatycznej.

3. Budowanie prostych układów sterowania.

4. Budowanie modeli prostych układów manipulacyjnych. Blok tematyczny: UKŁADY KOMUNIKACYJNE Cele edukacyjne

1. Rozwijanie zainteresowań technicznych.

2. Korzystanie z literatury technicznej, norm technicznych, poradników, katalogów.

3. Analizowanie wybranych układów komunikacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, z zastosowaniem kryteriów technicznych, użytkowych, ekonomicznych i ekologicznych.

4. Wskazywanie i ustalanie metod integrujących różne układy komunikacyjne.

5. Przedstawianie nowoczesnych trendów rozwojowych w systemach technologii przewozu.

6. Wdrażanie do stosowania procedur zapewnienia jakości na wszystkich etapach projektowania układów komunikacyjnych.

7. Wdrażanie do stosowania komputerowego wspomagania projektowania układów komunikacyjnych.

8. Wdrażanie do samokształcenia w zakresie układów komunikacyjnych. Zadania szkoły

1. Organizowanie procesu kształcenia w sposób umożliwiający kształtowanie postaw twórczych uczniów, grupowe rozwiązywanie problemów, uczenie się poprzez doświadczanie, samodzielne uczenie się.

2. Zapewnienie warunków do kształtowania umiejętności ogólnozawodowych, tworzenie stanowisk dydaktycznych.

3. Zapewnienie warunków do korzystania z technologii informacyjnej.

4. Zapewnienie warunków do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej.

5. Tworzenie warunków do posługiwania się technologią informatyczną w procesach projektowania układów komunikacyjnych. Treści nauczania

1. Układy komunikacji lądowej.

2. Układy komunikacji wodnej.

3. Układy komunikacji powietrznej.

4. Zintegrowane układy komunikacyjne. Osiągnięcia

1. Identyfikowanie podstawowych obiektów układów komunikacji lądowej, w szczególności dróg, mostów, wiaduktów, lotnisk i torów kolejowych.

2. Identyfikowanie problemów związanych z projektowaniem układów komunikacji miejskiej.

3. Przeprowadzanie analizy wymagań stawianych układom komunikacyjnym.

4. Identyfikowanie podstawowych obiektów układów komunikacji wodnej, w szczególności portów morskich, przystani rzecznych, śluz i kanałów.

5. Uzasadnianie celowości korzystania z komunikacji powietrznej.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 23 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 457 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 456 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 455 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 454 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 453 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 452 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 450 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 449 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-17 poz. 1615

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1391

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

 • Komunikat UE z 2008-12-20 nr 327 poz. 44

  Sprawa F-88/08: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2008 r. — Vandeuren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-23 poz. 1152

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.