Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 24

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-08
Data wydania:2002-02-26
Data wejscia w życie:2002-09-01
Data obowiązywania:2002-05-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 24


Strona 24 z 27

Dziennik Ustaw Nr 50                — 3587 —                Poz. 451


6. Przedstawianie sposobów organizacji komunikacji powietrznej.

7. Określanie warunków prawidłowo funkcjonującego zintegrowanego układu komunikacyjnego. Blok tematyczny: SPEDYCJA Cele edukacyjne

1. Rozwijanie zainteresowań organizacyjnych.

2. Korzystanie z literatury technicznej, aktów prawnych, norm, poradników, katalogów.

3. Identyfikowanie podstawowych zagadnień związanych ze spedycją i przewozem w kraju i za granicą.

4. Identyfikowanie problemów związanych z zagadnieniami celnymi.

5. Identyfikowanie problemów związanych z ubezpieczeniami.

6. Wdrażanie do stosowania procedur zapewnienia jakości w spedycji i przewozie.

7. Wdrażanie do stosowania komputerowego wspomagania spedycji i przewozu.

8. Wdrażanie do samokształcenia w zakresie spedycji. Zadania szkoły

1. Organizowanie procesu kształcenia w sposób umożliwiający kształtowanie postaw twórczych uczniów, grupowe rozwiązywanie problemów, uczenie się poprzez doświadczanie, samodzielne uczenie się.

2. Zapewnienie warunków do kształtowania umiejętności ogólnozawodowych, tworzenie stanowisk dydaktycznych.

3. Zapewnienie warunków do korzystania z technologii informacyjnej.

4. Zapewnienie warunków do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej.

5. Zapewnienie warunków do posługiwania się technologią informatyczną w spedycji i przewozie. Treści nauczania

1. Umowa przewozu i umowa spedycji.

2. Transport multimodalny.

3. Transport materiałów niebezpiecznych.

4. Transport szybko psujących się artykułów spożywczych.

5. Zagadnienia celne.

6. Ubezpieczenia. Osiągnięcia

1. Korzystanie z literatury branżowej i aktów prawnych.

2. Wskazywanie przepisów prawa dotyczących umów spedycji i przewozu w kraju i za granicą.

3. Ustalenie procedur spedycyjnych w przewozach multimodalnych.

4. Interpretowanie podstawowych zagadnień związanych z przewozem szybko psujących się artykułów spożywczych.

5. Korzystanie z procedur tranzytu krajowego.

6. Interpretowanie podstawowych zagadnień związanych z odpowiedzialnością cywilną spedytora oraz z umowami ubezpieczenia. PROFIL — USŁUGOWO-GOSPODARCZY Blok tematyczny: PRZYGOTOWANIE DO PROWADZENIA DZIAŁALNOÂCI USŁUGOWEJ Cele edukacyjne

1. Rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się.

2. Poznanie podstawowych zasad i warunków prowadzenia działalności usługowej.

3. Poznanie etycznych aspektów prowadzenia działalności usługowej.

4. Poznanie zakresu usług wybranych przedsiębiorstw usługowych.

5. Umiejętność korzystania z aktów prawnych i innych źródeł informacji dotyczących określonej działalności usługowej. Zadania szkoły

1. Zapewnienie możliwości poznania specyfiki prowadzenia działalności usługowej w wybranych obszarach.

2. Zapewnienie wyposażenia stanowisk pracy dydaktycznej w modele, makiety, filmy dydaktyczne, foliogramy, plansze, tablice, literaturę fachową itp.

3. Zapewnienie warunków sprzyjających rozwojowi postaw twórczych.

4. Zapewnienie uczniom możliwości obserwacji praktycznego funkcjonowania organizacji i przedsiębiorstw prowadzących działalność usługową.

5. Umożliwienie korzystania z zasobów internetowych i innych źródeł informacji, dotyczących prowadzenia działalności usługowej. Treści nauczania

1. Podstawy usług.

2. Ekonomika usług.

3. Marketing usług.

4. Zasady rachunkowości.

5. Wybrane rodzaje usług.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 24 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 457 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 456 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 455 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 454 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 453 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 452 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 450 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 449 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-17 poz. 1615

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1391

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

 • Komunikat UE z 2008-12-20 nr 327 poz. 44

  Sprawa F-88/08: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2008 r. — Vandeuren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-23 poz. 1152

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.